Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa)
Książka
  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Wysyłka: 1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena detaliczna 25,10 PLN
Nasza cena: 13,89 PLN
Oszczędzasz 44%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów
Opis: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa) - Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna FuerstTablice Wydawnictwa GREG to pozycja unikalna na polskim rynku wydawnictw edukacyjnych. Książka doskonale sprawdza się podczas samodzielnej nauki, gdy trzeba szybko sprawdzić lub zdobyć konkretne informacje i dane, jak również w czasie pracy na lekcjach, pisania zadań, czy powtórkach do egzaminów, matury. Zawiera bowiem kompleksowy zestaw wiadomości z zakresu nauk ścisłych, który jest potrzebny uczniom na każdym poziomie szkoły - połączono wiadomości z matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii oraz geografii.Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w jednej książce, co sprawia, że nie ma potrzeby korzystania z kilku różnych publikacji. Solidne opracowanie, wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry dobór informacji - bez przeładowania książki niepotrzebnymi treściami - sprawia, że to pozycja idealna dla każdego ucznia. Serdecznie polecamy!


Spis treści

MATEMATYKA

Alfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczbCyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe

Wybrane własności liczb

Działania arytmetyczne

Ułamki, proporcjonalność, proporcje

Podstawowe pojęcia algebry

Dwumian Newtona

Tablica pierwiastków kwadratowych

Tablica pierwiastków sześciennych

Podstawowe typy równań

Postaci trójmianu kwadratowego

Wielomiany

Układy równań liniowych

Logarytm: definicje i własności

Tablica logarytmów naturalnych

Tablica logarytmów dziesiętnych

Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Tablice funkcji trygonometrycznych

Funkcje cyklometryczne

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Średnie

Granica ciągu

Pojęcie funkcji

Granica funkcji w punkcie

Badanie przebiegu zmienności funkcji

Wybrane własności funkcji

Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna

Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)

Monotoniczność funkcji

Rachunek różniczkowy

Pochodne funkcji elementarnych

Rachunek całkowy

Całki funkcji elementarnych

Elementarne przekształcenia funkcji

Macierze i wyznaczniki

Podstawowe twierdzenia geometrii

Podstawy geometrii

Kąty w różnym ujęciu

Wybrane przekształcenia geometryczne

Prosta

Płaszczyzna

Trójkąty

Czworokąty

Klasyfikacja wielokątów

Okrąg

Koło i jego części

Bryły

Krzywe drugiego stopnia

Wektory

Działania na zbiorach

Elementy logiki

Rachunek zdań a rachunek zbiorów - analogie

Elementy kombinatoryki

Rachunek prawdopodobieństwaFIZYKA

MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK SIPodstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SIDefinicje jednostek podstawowych i uzupełniającychMECHANIKA

KinematykaPodstawowe pojęcia z zakresu kinematykiPodstawowe wielkości kinematyczne

Ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajny

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony

Rzuty

Ruch jednostajny po okręguDynamika

Zasady dynamiki punktu materialnegoZasada zachowania energii

Zasada zachowania pędu

Zasada zachowania momentu pędu dla układu punktów materialnych

Podstawowe wielkości i wzory

Składanie sił

Rozkładanie sił

Tarcie

Ruch okresowy - podstawowe wielkości

Wahadła

Ruch drgający harmoniczny

Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans mechaniczny

Wielkości dynamiczne ruchu obrotowego bryły

Przykłady momentów bezwładności brył

Twierdzenie Steinera

Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego

Zasada niezależności działania momentów sił

Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnejPole grawitacyjne

Prawo powszechnej grawitacji

Prawa Keplera

Prędkości kosmiczne

Teoria względności

Prawo składania szybkości

Gęstość, ciężar właściwy

Ciśnienie

Prawo Pascala

Prawo Archimedesa

Warunki pływania ciał

Gazy

Przemiany gazowePrędkość średnia w gazieCieczeZJAWISKA CIEPLNE

Transport ciepłaTermodynamika

Przemiany fazoweELEKTROSTATYKA

Wielkości charakteryzujące pole elektryczneŁączenie kondensatorów

Prąd elektryczny stały

Łączenie oporów

Łączenie ogniw

Prąd zmienny

Pole magnetyczne

Elektromagnetyzm

Fale elektromagnetyczne

Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanieOPTYKA

ZwierciadłaSoczewki

Przyrządy optyczne

Dyfrakcja i interferencjaAKUSTYKA

Podział wrażeń słuchowych

MECHANIKA KWANTOWA

Cząstki elementarne (przykłady)

FIZYKA ATOMOWA

Budowa atomu (model Bohra)Serie widmowe wodoru

Liczby kwantoweFIZYKA JĄDROWA

Rozpady promieniotwórcze

ASTRONOMIA

Jednostki astronomiczneOrientacja na niebie

Doba

Miesiąc

Pory roku

Fazy Księżyca

Budowa Słońca

Budowa Ziemi

Planety

Stadia rozwoju Wszechświata

Diagram Hertzsprunga-RussellaPodstawowe stałe fizyczne

Alfabet greckiCHEMIA

CHEMIA NIEORGANICZNAPodstawowe wielkości chemiczne, symbole i oznaczeniaAlfabet greckiLiczebniki greckie i łacińskie

Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)

Przedrostki jednostek miar SI

Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznychOgólna charakterystyka atomu

Budowa atomu a układ okresowy pierwiastkówCząstki elementarne

Masa atomowaPodstawowe wielkości pierwiastków

Masy atomowe według danych IUPACGęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków

Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków .

AlotropiaWłasności pierwiastków poszczególnych grup układu okresowego

Gazy szlachetne - helowceFluorowce

Tlenowce

Azotowce

Węglowce

Borowce

Berylowce

Litowce

Tytanowce

Wanadowce

Chromowce

Manganowce

Żelazo, kobalt, nikiel

Platynowce

Miedziowce

Cynkowce

Skandowce i lantanowce

AktynowceAtom w ujęciu kwantowym

Liczby kwantoweKontur orbitalu

Reguły zabudowy orbitali

Promocja elektronów

Rozmieszczenie elektronów w atomachPrzemiany jądrowe

Rodzaje rozpadówReguła uzgadniania równań reakcji jądrowych

Opis ilościowy rozpadu

Skład izotopowy pierwiastków

Szereg promieniotwórczy uranowy

Zastosowanie izotopów promieniotwórczychWiązania chemiczne

Podział wiązań chemicznychWiązanie wodorowe

Moment dipolowy

Energia wiązaniaRoztwory

Charakterystyka wodyRozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie

Mieszaniny oziębiające

Gęstość wody

Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°CReakcje redoks

Podstawowe pojęciaSzereg elektrochemiczny metali

Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjałuStatyka chemiczna

Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°CStałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temperatury 298 K

Lista popularnych wskaźników pH

pH popularnych substancji i napojów

Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K

Przykłady roztworów buforowychChemia barw

Wiadomości podstawoweBarwa płomienia

Barwne roztworyWłasności niektórych substancji ciekłych

Własności niektórych substancji stałych

Charakterystyka związków nieorganicznych wybranych pierwiastków

SrebroGlin

Złoto

Węgiel

Chrom

Miedź

Żelazo

Mangan

Azot

Sód

Siarka

CynkCharakterystyka wybranych związków organicznych

Parametry gazów rzeczywistych

Samorzutność reakcji chemicznej

Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia

Ciepło przemian fazowych

Funkcje termodynamiczne związków organicznychCHEMIA ORGANICZNA

Izomeria związków organicznychIzomeria

Węglowodory

Szereg homologiczny n-alkanówSzereg homologiczny n-alkenów

Szereg homologiczny n-alkinówZwiązki karbonylowe

Podstawowe aldehydySzereg homologiczny ketonówKwasy i estry organiczne

Najważniejsze kwasy monokarboksyloweKwasy dikarboksylowe

Inne kwasyAminokwasy

Podstawowe aminokwasy białkowe

Cukry - węglowodany, sacharydy Cn(H20)n

Przykłady cukrów prostychDwucukry - pochodne heksoz - C12H22On

Przykłady dwucukrów

Przykłady wielocukrówPolimery i polikondensaty

Informacje podstawoweOgólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów

Polimery - monomery - właściwości

Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych

LABORATORIUM

Łaźnie grzejneŁaźnie i mieszaniny chłodzące

Symbole zagrożeniaCHEMIA CZŁOWIEKA

Skład pierwiastkowy ciała ludzkiego

GEOCHEMIA

Występowanie pierwiastków we WszechświecieBudowa Ziemi

Zawartości wagowe

Średnia zawartość pierwiastków

Skład suchej atmosfery

Skład powietrza

Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi

Skład chemiczny wód morskich

Skład pierwiastkowy litosfery

GEOGRAFIA

ELEMENTY ASTRONOMIISłońceKsiężyc

Planety Układu Słonecznego

Wymiary ZiemiZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE

Strefy czasowe ZiemiPodział dziejów Ziemi

Najważniejsze rodzaje skał

Ruchy górotwórcze

Najgłębsze rowy oceaniczne

Półwyspy

Najgłębsze depresje

Morfometria Wszechoceanu

Przykłady trzęsień ZiemiPOLSKA

GeografiaTerytorium i graniceUkład pionowy powierzchni

Wyższe szczyty górskie - Karpaty

Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie

Najdłuższe jaskinie

Najgłębsze jaskinie

Powierzchnie zlewisk i dorzeczy

Największe rzeki

Największe i najgłębsze jeziora

Najdłuższe kanały

Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne

Temperatury powietrza

Opady atmosferyczneStan i ochrona środowiska

Zasoby ważniejszych kopalin (2007 r.)Zasoby wodne i pobór wody

Stan czystości rzek w 2007 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)

Stan czystości wybranych jezior

Ścieki przemysłowe i komunalne

Oczyszczalnie ścieków 2008

Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza 2007

Parki narodowe 2008

Rezerwaty przyrody 2008

Największe parki krajobrazoweStruktura terytorialna

Gminy 2008 r.Powiaty ziemskie 2008 r.

Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) 2008 r.

Województwa i ich stoliceLudność. Wyznania religijne

Ludność na podstawie spisówLudność Polski w latach 1946-2008

Ludność według województw (31 XII 2008 r.)

Ludność według płci i wieku (2008 r.)

Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2008 r.)

Ludność według poziomu wykształcenia (2006 r.)

Miasta i ludność w miastach (2008 r.)

Ludność wiejska (2008 r.)

Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2008 r.)

Przyrost naturalny według województw (2008 r.)

Przyrost naturalny w latach 1946-2008

Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2008

Przeciętne dalsze trwanie życia (2008 r.)

Migracje wewnętrzne ludności (2008 r.)

Migracje zagraniczne ludności (2008 r.)

Saldo migracji w latach 1946-2008

Zgony niemowląt w latach 1946-2008

Wyznania religijne w Polsce (2007 r.)Rynek pracy

Pracujący według sektorów własności (2007 r.)Pracujący według sekcji i działów (2008 r.)

Bezrobocie (31 XII 2008 r.)

Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (31 XII 2008 r.)Turystyka

Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2007 r.)

Rolnictwo. Rybołówstwo

Powierzchnia użytków rolnych (2008 r.)Powierzchnia zasiewów (2008 r.)

Zbiory ziemiopłodów (2008 r.)

Zbiory warzyw (2007 r.)

Zbiory owoców (2007 r.)

Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2008 r.)

Pogłowie trzody chlewnej według województw (lipiec 2008 r.)

Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (2005 r.)

Ciągniki rolnicze

Zużycie nawozów mineralnych

Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2008 r.)Przemysł

Produkcja ważniejszych wyrobów (2007 r.)Surowce energetyczne (2007 r.)

Bilans energii elektrycznej (2007 r.)Transport. Łączność

Sieć komunikacyjna (2008 r.)Przewozy ładunków (2008 r.)

Przewozy pasażerów (2008 r.)

Tabor kolejowy (2008 r.)

Morska flota transportowa (2008 r.)

Przeładunek w portach morskich (2008 r.)

Transport lotniczy (2008 r.)

Dane o łączności (2008 r.)Handel zagraniczny

Obroty handlu zagranicznegoObroty handlu zagranicznego według grup krajów (2008 r.)

Dynamika importu i eksportu

Import ważniejszych towcrów (2028 r.)

Eksport ważniejszych towarów (2008 r.)

ŚWIAT

GeografiaPowierzchnia kontynentów i oceanówNajwiększe wyspy świata

Najwyższe szczyty górskie według kontynentów

Najdłuższe jaskinie świata

Najgłębsze jaskinie świata

Najdłuższe rzeki świata

Największe jeziora świata

Sztuczne zbiorniki wodnePowierzchnia. Ludność

Powierzchnia i ludność świataPowierzchnia, ludność i stolice państw świata

Największe zespoły miejskie świata

Ruch naturalny ludności świata (2007 r.)Ochrona środowiska naturalnego (2007 r.)

Główne obszary chronionej przyrody

Praca

Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcejBezrobocie (grudzień 2007 r.)Edukacja

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2005/06 r.)

Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo

Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2005 r.)Zbiory zbóż (2007 r.)

Powierzchnia upraw, zbiory i plony pszenicy (2007 r.)

Powierzchnia upraw, zbiory i plony żyta (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory jęczmienia (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory owsa (2007 r.)

Powierzchnia upraw, zbiory i plony kukurydzy (2007 r.)

Powierzchnia upraw, zbiory i plony ryżu (2007 r.)

Powierzchnia upraw, zbiory i plony buraków cukrowych (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory ziemniaków (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory bawełny (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory tytoniu (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory herbaty (2007 r.)

Powierzchnia upraw i zbiory kawy (2007 r.)

Zbiory innych roślin uprawnych

Pogłowie bydła (2007 r.)

Pogłowie trzody chlewnej (2007 r.)

Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2005 r.)

Produkcja mięsa (2008 r.)

Produkcja mleka krowiego (2007 r.)

Produkcja jaj kurzych (2007 r.)

Pozyskanie drewna (2006 r.)

Połowy morskie i słodkowodne (2007 r.)Przemysł

Wydobycie węgla kamiennego (2006 r.)Wydobycie ropy naftowej (2007 r.)

Wydobycie gazu ziemnego (2006 r.)

Produkcja stali surowej (2006 r.)

Produkcja samochodów osobowych (2004 r.)

Produkcja samochodów dostawczych (2004 r.)

Produkcja energii elektrycznej (2007 r.)

Produkcja cukru (2006 r.)Transport. Łączność

Transport kolejowy (2004 r.)Transport samochodowy (2006 r.)

Transport lotniczy (2007 r.)

Największe porty lotnicze świata (2005 r.)

Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2005 r.)

Abonenci telefoniczni (2005 r.)Handel zagraniczny

Import i eksport (2007 r.)

Produkt krajowy brutto (2007 r.)BIOLOGIA

KOMÓRKASkładniki nieorganiczne komórkiSkładniki organiczne komórki

Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji

Charakterystyka mitozy i mejozy

Cykl życiowy komórki

Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej

Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowegoROŚLINY

Porównanie sinic i glonówTkanki roślinne

Pokrój rośliny

Barwniki roślinne

Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych

Budowa i rodzaje nasionZWIERZĘTA

Rodzaje tkanek zwierzęcych

CZŁOWIEK

Układ pokarmowyBudowa układu pokarmowegoZestawienie procesów trawiennych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego

Składniki pokarmowe

Metabolizm składników pokarmowych

Zestawienie poszczególnych witamin - ich rola w organizmie, źródła pozyskiwania i objawy niedoboru

Choroby związane z układem pokarmowymUkład oddechowy

Budowa układu oddechowegoMechanizmy wymiany gazowej

Przyczyny niewydolności układu oddechowegoUkład krążenia

Budowa i działanie układu krwionośnegoWażniejsze choroby układu krążenia

Skład i funkcje krwi

Ważniejsze choroby krwi

Skład limfy i funkcje układu limfatycznegoUkład odpornościowy

Sposoby nabywania odpornościReakcje odpornościowe w organizmie

Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej

Zaburzenia pracy układu odpornościowegoUkład wydalniczy

Budowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczegoProcesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu

Skóra

Warstwowa budowa skóry człowieka

Gruczoły

Uszkodzenia i choroby skóryUkład ruchu

Budowa szkieletu osiowegoElementy szkieletu obwodowego

Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej

Budowa i typy stawów

Choroby układu szkieletowego

Podział mięśni człowieka

Budowa komórki mięśnia szkieletowego

Ważniejsze mięśnie szkieletowe człowieka

Skurcz włókna mięśniowego

Cechy włókien mięśniowychNarządy zmysłów

Budowa okaWady wzroku i choroby oczu

Budowa ucha

Chemiczne narządy zmysłówUkład nerwowy i hormonalny

Budowa neuronuPrzewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę

Budowa i funkcje mózgowia

Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego

Rdzeń kręgowy

Uczenie się

Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego

Mechanizm reakcji stresowej

Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru

Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnegoUkład rozrodczy

Cechy różnicujące ludzi różnych płciŻeński układ rozrodczy

Męski układ rozrodczy

Rozwój zarodkowy i płodowy

Łożysko - budowa i funkcje

Przebieg ciąży i poródZdrowie i choroba

Drobnoustroje jako czynniki chorobotwórczeChoroby wywoływane przez pierwotniaki

Choroby wywoływane przez pasożytyGenetyka

Kod genetycznyPorównanie DNA i RNA

Realizacja informacji genetycznej

Budowa chromosomów

Kariotyp człowieka

Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych

Mutacje

Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych

Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych

Metody inżynierii genetycznej

Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej

EWOLUCJA

Historia poglądów na ewolucjęDowody ewolucji

Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych

Powstawanie hominidów

Zestawienie porównawcze hominidów

Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia

Zmienność

Ewolucjonizm współczesny

Powstawanie gatunków

Prawidłowości ewolucji

Człowiek jako gatunek biologicznyEKOLOGIA

BioróżnorodnośćOgólna charakterystyka królestw

Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska

Zależności między populacjami

Obszary chronione w Polsce

Parki narodowe w PolsceANEKS

Układ okresowy pierwiastkówTablica rozpuszczalności

Rozpuszczalność soli w wodzie

pH, pOH. Barwy podstawowych wskaźników

Liczba ludności miast (2006)

Gęstość zaludnienia w Polsce (2003)

Rolnictwo - wykształcenie osób kierujących gospodarstwami rolnymi

Zmiana bezrobocia w Polsce (2003-2005)Szczegóły: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa) - Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst

Tytuł: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa)
Autor: Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375172805
ISBN: 978-83-7517-280-5
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum
Pomoce szkolne » Liceum i Technikum

Przedmiot: Matematyka
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 504
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Waga: 1.117 kg


Recenzje: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa) - Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Inne pozycje tego autora: Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst (2)

Książka

Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa)

, , , , , , , ,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi


Tablice Wydawnictwa GREG to pozycja unikalna na polskim rynku wydawnictw edukacyjnych. Książka doskonale sprawdza się podczas samodzielnej nauki, gdy trzeba szybko sprawdzić lub zdobyć konkretne informacje i dane, jak również w czasie pracy na lekcjach, pisania zadań, czy powtórkach do egzaminów, matury. Zawiera bowiem kompleksowy zestaw wiadomości z zakresu nauk ścisłych, który jest potrzebny uczniom na każdym poziomie szkoły - połączono wiadomości z matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii oraz geografii.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w jednej książce, co sprawia, że nie ma potrzeby korzystania z kilku różnych publikacji. Solidne opracowanie, wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry dobór informacji - bez przeładowania książki niepotrzebnymi treściami - sprawia, że to pozycja idealna dla każdego ucznia. Serdecznie polecamy!

Spis treści
MATEMATYKA
Alfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczb

Cyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe
Wybrane własności liczb
Działania arytmetyczne
Ułamki, proporcjonalność, proporcje
Podstawowe pojęcia algebry
Dwumian Newtona
Tablica pierwiastków kwadratowych
Tablica pierwiastków sześciennych
Podstawowe typy równań
Postaci trójmianu kwadratowego
Wielomiany
Układy równań liniowych
Logarytm: definicje i własności
Tablica logarytmów naturalnych
Tablica logarytmów dziesiętnych
Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Tablice funkcji trygonometrycznych
Funkcje cyklometryczne
Ciąg arytmetyczny i geometryczny
Średnie
Granica ciągu
Pojęcie funkcji
Granica funkcji w punkcie
Badanie przebiegu zmienności funkcji
Wybrane własności funkcji
Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna
Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)
Monotoniczność funkcji
Rachunek różniczkowy
Pochodne funkcji elementarnych
Rachunek całkowy
Całki funkcji elementarnych
Elementarne przekształcenia funkcji
Macierze i wyznaczniki
Podstawowe twierdzenia geometrii
Podstawy geometrii
Kąty w różnym ujęciu
Wybrane przekształcenia geometryczne
Prosta
Płaszczyzna
Trójkąty
Czworokąty
Klasyfikacja wielokątów
Okrąg
Koło i jego części
Bryły
Krzywe drugiego stopnia
Wektory
Działania na zbiorach
Elementy logiki
Rachunek zdań a rachunek zbiorów - analogie
Elementy kombinatoryki
Rachunek prawdopodobieństwa

FIZYKA
MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK SI

Podstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI

Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających

MECHANIKA
Kinematyka

Podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki

Podstawowe wielkości kinematyczne
Ruch prostoliniowy
Ruch prostoliniowy jednostajny
Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony
Rzuty
Ruch jednostajny po okręgu

Dynamika
Zasady dynamiki punktu materialnego

Zasada zachowania energii
Zasada zachowania pędu
Zasada zachowania momentu pędu dla układu punktów materialnych
Podstawowe wielkości i wzory
Składanie sił
Rozkładanie sił
Tarcie
Ruch okresowy - podstawowe wielkości
Wahadła
Ruch drgający harmoniczny
Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans mechaniczny
Wielkości dynamiczne ruchu obrotowego bryły
Przykłady momentów bezwładności brył
Twierdzenie Steinera
Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego
Zasada niezależności działania momentów sił
Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej

Pole grawitacyjne
Prawo powszechnej grawitacji
Prawa Keplera
Prędkości kosmiczne
Teoria względności
Prawo składania szybkości
Gęstość, ciężar właściwy
Ciśnienie
Prawo Pascala
Prawo Archimedesa
Warunki pływania ciał


Gazy
Przemiany gazowe

Prędkość średnia w gazie

Ciecze

ZJAWISKA CIEPLNE
Transport ciepła

Termodynamika
Przemiany fazowe

ELEKTROSTATYKA
Wielkości charakteryzujące pole elektryczne

Łączenie kondensatorów
Prąd elektryczny stały
Łączenie oporów
Łączenie ogniw
Prąd zmienny
Pole magnetyczne
Elektromagnetyzm
Fale elektromagnetyczne
Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

OPTYKA
Zwierciadła

Soczewki
Przyrządy optyczne
Dyfrakcja i interferencja

AKUSTYKA
Podział wrażeń słuchowych


MECHANIKA KWANTOWA
Cząstki elementarne (przykłady)


FIZYKA ATOMOWA
Budowa atomu (model Bohra)

Serie widmowe wodoru
Liczby kwantowe

FIZYKA JĄDROWA
Rozpady promieniotwórcze


ASTRONOMIA
Jednostki astronomiczne

Orientacja na niebie
Doba
Miesiąc
Pory roku
Fazy Księżyca
Budowa Słońca
Budowa Ziemi
Planety
Stadia rozwoju Wszechświata
Diagram Hertzsprunga-Russella

Podstawowe stałe fizyczne
Alfabet grecki

CHEMIA
CHEMIA NIEORGANICZNA

Podstawowe wielkości chemiczne, symbole i oznaczenia

Alfabet grecki

Liczebniki greckie i łacińskie
Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)
Przedrostki jednostek miar SI
Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych

Ogólna charakterystyka atomu
Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Cząstki elementarne
Masa atomowa

Podstawowe wielkości pierwiastków
Masy atomowe według danych IUPAC

Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków .
Alotropia

Własności pierwiastków poszczególnych grup układu okresowego
Gazy szlachetne - helowce

Fluorowce
Tlenowce
Azotowce
Węglowce
Borowce
Berylowce
Litowce
Tytanowce
Wanadowce
Chromowce
Manganowce
Żelazo, kobalt, nikiel
Platynowce
Miedziowce
Cynkowce
Skandowce i lantanowce
Aktynowce

Atom w ujęciu kwantowym
Liczby kwantowe

Kontur orbitalu
Reguły zabudowy orbitali
Promocja elektronów
Rozmieszczenie elektronów w atomach

Przemiany jądrowe
Rodzaje rozpadów

Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
Opis ilościowy rozpadu
Skład izotopowy pierwiastków
Szereg promieniotwórczy uranowy
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

Wiązania chemiczne
Podział wiązań chemicznych

Wiązanie wodorowe
Moment dipolowy
Energia wiązania

Roztwory
Charakterystyka wody

Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie
Mieszaniny oziębiające
Gęstość wody
Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°C

Reakcje redoks
Podstawowe pojęcia

Szereg elektrochemiczny metali
Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjału

Statyka chemiczna
Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C

Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temperatury 298 K
Lista popularnych wskaźników pH
pH popularnych substancji i napojów
Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K
Przykłady roztworów buforowych

Chemia barw
Wiadomości podstawowe

Barwa płomienia
Barwne roztwory

Własności niektórych substancji ciekłych
Własności niektórych substancji stałych
Charakterystyka związków nieorganicznych wybranych pierwiastków
Srebro

Glin
Złoto
Węgiel
Chrom
Miedź
Żelazo
Mangan
Azot
Sód
Siarka
Cynk

Charakterystyka wybranych związków organicznych
Parametry gazów rzeczywistych
Samorzutność reakcji chemicznej
Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia
Ciepło przemian fazowych
Funkcje termodynamiczne związków organicznych

CHEMIA ORGANICZNA
Izomeria związków organicznych

Izomeria


Węglowodory
Szereg homologiczny n-alkanów

Szereg homologiczny n-alkenów
Szereg homologiczny n-alkinów

Związki karbonylowe
Podstawowe aldehydy

Szereg homologiczny ketonów

Kwasy i estry organiczne
Najważniejsze kwasy monokarboksylowe

Kwasy dikarboksylowe
Inne kwasy

Aminokwasy
Podstawowe aminokwasy białkowe


Cukry - węglowodany, sacharydy Cn(H20)n
Przykłady cukrów prostych

Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22On
Przykłady dwucukrów
Przykłady wielocukrów

Polimery i polikondensaty
Informacje podstawowe

Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
Polimery - monomery - właściwości
Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych


LABORATORIUM
Łaźnie grzejne

Łaźnie i mieszaniny chłodzące
Symbole zagrożenia

CHEMIA CZŁOWIEKA
Skład pierwiastkowy ciała ludzkiego


GEOCHEMIA
Występowanie pierwiastków we Wszechświecie

Budowa Ziemi
Zawartości wagowe
Średnia zawartość pierwiastków
Skład suchej atmosfery
Skład powietrza
Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi
Skład chemiczny wód morskich
Skład pierwiastkowy litosfery


GEOGRAFIA
ELEMENTY ASTRONOMII

Słońce

Księżyc
Planety Układu Słonecznego
Wymiary Ziemi

ZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE
Strefy czasowe Ziemi

Podział dziejów Ziemi
Najważniejsze rodzaje skał
Ruchy górotwórcze
Najgłębsze rowy oceaniczne
Półwyspy
Najgłębsze depresje
Morfometria Wszechoceanu
Przykłady trzęsień Ziemi

POLSKA
Geografia

Terytorium i granice

Układ pionowy powierzchni
Wyższe szczyty górskie - Karpaty
Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
Najdłuższe jaskinie
Najgłębsze jaskinie
Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
Największe rzeki
Największe i najgłębsze jeziora
Najdłuższe kanały
Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
Temperatury powietrza
Opady atmosferyczne

Stan i ochrona środowiska
Zasoby ważniejszych kopalin (2007 r.)

Zasoby wodne i pobór wody
Stan czystości rzek w 2007 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)
Stan czystości wybranych jezior
Ścieki przemysłowe i komunalne
Oczyszczalnie ścieków 2008
Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza 2007
Parki narodowe 2008
Rezerwaty przyrody 2008
Największe parki krajobrazowe

Struktura terytorialna
Gminy 2008 r.

Powiaty ziemskie 2008 r.
Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) 2008 r.
Województwa i ich stolice

Ludność. Wyznania religijne
Ludność na podstawie spisów

Ludność Polski w latach 1946-2008
Ludność według województw (31 XII 2008 r.)
Ludność według płci i wieku (2008 r.)
Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2008 r.)
Ludność według poziomu wykształcenia (2006 r.)
Miasta i ludność w miastach (2008 r.)
Ludność wiejska (2008 r.)
Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2008 r.)
Przyrost naturalny według województw (2008 r.)
Przyrost naturalny w latach 1946-2008
Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2008
Przeciętne dalsze trwanie życia (2008 r.)
Migracje wewnętrzne ludności (2008 r.)
Migracje zagraniczne ludności (2008 r.)
Saldo migracji w latach 1946-2008
Zgony niemowląt w latach 1946-2008
Wyznania religijne w Polsce (2007 r.)

Rynek pracy
Pracujący według sektorów własności (2007 r.)

Pracujący według sekcji i działów (2008 r.)
Bezrobocie (31 XII 2008 r.)
Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (31 XII 2008 r.)

Turystyka
Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2007 r.)


Rolnictwo. Rybołówstwo
Powierzchnia użytków rolnych (2008 r.)

Powierzchnia zasiewów (2008 r.)
Zbiory ziemiopłodów (2008 r.)
Zbiory warzyw (2007 r.)
Zbiory owoców (2007 r.)
Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2008 r.)
Pogłowie trzody chlewnej według województw (lipiec 2008 r.)
Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (2005 r.)
Ciągniki rolnicze
Zużycie nawozów mineralnych
Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2008 r.)

Przemysł
Produkcja ważniejszych wyrobów (2007 r.)

Surowce energetyczne (2007 r.)
Bilans energii elektrycznej (2007 r.)

Transport. Łączność
Sieć komunikacyjna (2008 r.)

Przewozy ładunków (2008 r.)
Przewozy pasażerów (2008 r.)
Tabor kolejowy (2008 r.)
Morska flota transportowa (2008 r.)
Przeładunek w portach morskich (2008 r.)
Transport lotniczy (2008 r.)
Dane o łączności (2008 r.)

Handel zagraniczny
Obroty handlu zagranicznego

Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2008 r.)
Dynamika importu i eksportu
Import ważniejszych towcrów (2028 r.)
Eksport ważniejszych towarów (2008 r.)


ŚWIAT
Geografia

Powierzchnia kontynentów i oceanów

Największe wyspy świata
Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
Najdłuższe jaskinie świata
Najgłębsze jaskinie świata
Najdłuższe rzeki świata
Największe jeziora świata
Sztuczne zbiorniki wodne

Powierzchnia. Ludność
Powierzchnia i ludność świata

Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
Największe zespoły miejskie świata
Ruch naturalny ludności świata (2007 r.)

Ochrona środowiska naturalnego (2007 r.)
Główne obszary chronionej przyrody


Praca
Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej

Bezrobocie (grudzień 2007 r.)

Edukacja
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2005/06 r.)


Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo
Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2005 r.)

Zbiory zbóż (2007 r.)
Powierzchnia upraw, zbiory i plony pszenicy (2007 r.)
Powierzchnia upraw, zbiory i plony żyta (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory jęczmienia (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory owsa (2007 r.)
Powierzchnia upraw, zbiory i plony kukurydzy (2007 r.)
Powierzchnia upraw, zbiory i plony ryżu (2007 r.)
Powierzchnia upraw, zbiory i plony buraków cukrowych (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory ziemniaków (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory bawełny (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory tytoniu (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory herbaty (2007 r.)
Powierzchnia upraw i zbiory kawy (2007 r.)
Zbiory innych roślin uprawnych
Pogłowie bydła (2007 r.)
Pogłowie trzody chlewnej (2007 r.)
Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2005 r.)
Produkcja mięsa (2008 r.)
Produkcja mleka krowiego (2007 r.)
Produkcja jaj kurzych (2007 r.)
Pozyskanie drewna (2006 r.)
Połowy morskie i słodkowodne (2007 r.)

Przemysł
Wydobycie węgla kamiennego (2006 r.)

Wydobycie ropy naftowej (2007 r.)
Wydobycie gazu ziemnego (2006 r.)
Produkcja stali surowej (2006 r.)
Produkcja samochodów osobowych (2004 r.)
Produkcja samochodów dostawczych (2004 r.)
Produkcja energii elektrycznej (2007 r.)
Produkcja cukru (2006 r.)

Transport. Łączność
Transport kolejowy (2004 r.)

Transport samochodowy (2006 r.)
Transport lotniczy (2007 r.)
Największe porty lotnicze świata (2005 r.)
Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2005 r.)
Abonenci telefoniczni (2005 r.)

Handel zagraniczny
Import i eksport (2007 r.)


Produkt krajowy brutto (2007 r.)

BIOLOGIA
KOMÓRKA

Składniki nieorganiczne komórki

Składniki organiczne komórki
Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji
Charakterystyka mitozy i mejozy
Cykl życiowy komórki
Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej
Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowego

ROŚLINY
Porównanie sinic i glonów

Tkanki roślinne
Pokrój rośliny
Barwniki roślinne
Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
Budowa i rodzaje nasion

ZWIERZĘTA
Rodzaje tkanek zwierzęcych


CZŁOWIEK
Układ pokarmowy

Budowa układu pokarmowego

Zestawienie procesów trawiennych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego
Składniki pokarmowe
Metabolizm składników pokarmowych
Zestawienie poszczególnych witamin - ich rola w organizmie, źródła pozyskiwania i objawy niedoboru
Choroby związane z układem pokarmowym

Układ oddechowy
Budowa układu oddechowego

Mechanizmy wymiany gazowej
Przyczyny niewydolności układu oddechowego

Układ krążenia
Budowa i działanie układu krwionośnego

Ważniejsze choroby układu krążenia
Skład i funkcje krwi
Ważniejsze choroby krwi
Skład limfy i funkcje układu limfatycznego

Układ odpornościowy
Sposoby nabywania odporności

Reakcje odpornościowe w organizmie
Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej
Zaburzenia pracy układu odpornościowego

Układ wydalniczy
Budowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczego

Procesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu
Skóra
Warstwowa budowa skóry człowieka
Gruczoły
Uszkodzenia i choroby skóry

Układ ruchu
Budowa szkieletu osiowego

Elementy szkieletu obwodowego
Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej
Budowa i typy stawów
Choroby układu szkieletowego
Podział mięśni człowieka
Budowa komórki mięśnia szkieletowego
Ważniejsze mięśnie szkieletowe człowieka
Skurcz włókna mięśniowego
Cechy włókien mięśniowych

Narządy zmysłów
Budowa oka

Wady wzroku i choroby oczu
Budowa ucha
Chemiczne narządy zmysłów

Układ nerwowy i hormonalny
Budowa neuronu

Przewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę
Budowa i funkcje mózgowia
Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego
Rdzeń kręgowy
Uczenie się
Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
Mechanizm reakcji stresowej
Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru
Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnego

Układ rozrodczy
Cechy różnicujące ludzi różnych płci

Żeński układ rozrodczy
Męski układ rozrodczy
Rozwój zarodkowy i płodowy
Łożysko - budowa i funkcje
Przebieg ciąży i poród

Zdrowie i choroba
Drobnoustroje jako czynniki chorobotwórcze

Choroby wywoływane przez pierwotniaki
Choroby wywoływane przez pasożyty

Genetyka
Kod genetyczny

Porównanie DNA i RNA
Realizacja informacji genetycznej
Budowa chromosomów
Kariotyp człowieka
Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
Mutacje
Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych
Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych
Metody inżynierii genetycznej
Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej


EWOLUCJA
Historia poglądów na ewolucję

Dowody ewolucji
Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych
Powstawanie hominidów
Zestawienie porównawcze hominidów
Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia
Zmienność
Ewolucjonizm współczesny
Powstawanie gatunków
Prawidłowości ewolucji
Człowiek jako gatunek biologiczny

EKOLOGIA
Bioróżnorodność

Ogólna charakterystyka królestw
Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
Zależności między populacjami
Obszary chronione w Polsce
Parki narodowe w Polsce

ANEKS
Układ okresowy pierwiastków

Tablica rozpuszczalności
Rozpuszczalność soli w wodzie
pH, pOH. Barwy podstawowych wskaźników
Liczba ludności miast (2006)
Gęstość zaludnienia w Polsce (2003)
Rolnictwo - wykształcenie osób kierujących gospodarstwami rolnymi
Zmiana bezrobocia w Polsce (2003-2005)Cena 25,10 PLN
Nasza cena 13,89 PLN
Oszczędzasz 44%
Wysyłka: 1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa) - Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst

Tytuł: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa)
Autor: Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375172805
ISBN: 978-83-7517-280-5
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum
Pomoce szkolne » Liceum i Technikum

Przedmiot: Matematyka
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 504
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Waga: 1.117 kg


Recenzje: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia (twarda oprawa) - Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Inne pozycje tego autora: Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst (2)


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×