Bezpieczeństwo społeczne Pojęcia - Uwarunkowania - Wyzwania

Książka

Bezpieczeństwo społeczne
Pojęcia - Uwarunkowania - Wyzwania

Wysyłka:
Niedostępna
Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×
Cena 37,80 PLN
Nasza cena 34,59 PLN
Oszczędzasz 8%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 37,80 PLN
Nasza cena 34,59 PLN
Oszczędzasz 8%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Bezpieczeństwo społeczne - Stanisław Sulowski

Spis treści

Wstęp 7

Michał Brzeziński

Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia

wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Witold Pokruszyński

Bezpieczeństwo społeczne – kategoria bezpieczeństwa

narodowego R P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Karina Paulina Marczuk

Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. I mplikacje

dla Polski 26

Aleksandra S krabacz

Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego

w XXI wieku 53

Jolanta I trich-Drabarek

R ola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego Polaków . . . . . 85

Beata Jóźwiak

Z adania samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu podstawowych

kwestii społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Krzysztof D ziurzyński

E dukacja jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo socjalne osób

i grup zagrożonych marginalizacją 121

Czesław Marcinkowski

T ransgraniczny charakter bezpieczeństwa społecznego pierwszej

kwarty XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6

Grzegorz Baczewski

T endencje na polskim rynku pracy i ich wpływ na bezpieczeństwo

społeczne 141

Paweł C hojecki

S tan zagrożenia przestępczością pospolitą w Polsce w ciągu ostatniej

dekady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Marek L eszczyński

Wpływ demografii na poziom bezpieczeństwa społecznego . . . . . . . . . . 182

Leszek Baran

C o, kogo i dlaczego niepokoi w Polsce południowo-wschodniej?

Wpływ zagrożeń społecznych na poczucie bezpieczeństwa

mieszkańców Podkarpacia 189

Mariusz Kub iak

Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych

w Polsce 208

Anna Gdula

Z agrożenia społeczne współczesnej polskiej rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Monika S truck-Peregończyk

Bezpieczeństwo społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce 240

Urszula R omelczyk

R odzaje i zakres patologii społecznych w środowisku wojskowym

– próba diagnozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Em ilia K ępka

Aspekty tożsamościowo-kulturowe bezpieczeństwa społecznego

Rzeczpospolitej Polskiej 272

Thomas Gdesz

I nternet i systemy nawigacji jako zagrożenie bezpieczeństwa

społecznego 283

Spis treści

Wstęp

W tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku konieczne i niezbędne

jest uwzględnianie tych obszarów działalności państwa i społeczeństwa,

które przesądzają o trwaniu i rozwoju w sferze wewnętrznej oraz na arenie

międzynarodowej. Badacze stosunków międzynarodowych, politolodzy oraz specjaliści

w zakresie nauk o bezpieczeństwie są zgodni, iż współcześnie o potędze

państwa i dobrobycie jego obywateli nie przesądza już tylko siła militarna, ale

wiele innych czynników, w tym: gospodarczych, ekonomicznych, kulturowych

i społecznych1.

Rozpatrując zatem problematykę bezpieczeństwa narodowego przez pryzmat

wielu jego rodzajów, zainteresowanie badawcze autorów niniejszej publikacji

skoncentrowało się na stosunkowo mało dotychczas rozpoznanej naukowo problematyce

jaką jest bezpieczeństwo społeczne, rozumiane najogólniej jako ochrona

egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania

indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizacji aspiracji

życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz

gwarancje emerytalne.

Bezpieczeństwo społeczne obejmuje całokształt działań prawnych, organizacyjnych

i wychowawczych realizowanych przez podmioty rządowe (narodowe

i ponadnarodowe), samorządowe, pozarządowe oraz samych obywateli, które

mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia osobom, rodzinom, grupom

społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

C hodzi tu zwłaszcza o zapewnienie pomocy ludziom, którzy czasowo lub

trwale są niezdolni do pracy zawodowej, znaleźli się przez własną niezaradność

w trudnych sytuacjach życiowych lub ze względu na zaistniałe okoliczności

zewnętrzne (np. powódź, pożar) doświadczyli pogorszenia warunków życia2.

Warto jednak zaznaczyć, iż oferowana pomoc i wsparcie społeczne nie może

prowadzić do tzw. bezradności i bierności obywatelskiej, czyli oczekiwania, że

państwo rozwiąże za obywateli wszystkie problemy życiowe.

1 Z ob. m.in. W. K itler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania,

system, AON , Warszawa 2011, s. 9; S . S ulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne

państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 7.

2 M. L eszczyński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego, O strowiec Świętokrzyski – K ielce

2011, s. 57–58.

8

We współczesnym świecie oprócz tradycyjnych już zagrożeń bezpieczeństwa

– politycznych, militarnych, czy naturalnych pojawia się wiele innych niebezpieczeństw

„niekonwencjonalnych”, które realnie zagrażają społeczeństwom, a nie

są jeszcze do końca zidentyfikowane i zdefiniowane. Z agrożenia te godzą bezpośrednio

w sam naród i jego biologiczne oraz egzystencjalne podstawy istnienia,

a co za tym idzie stanowią także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

W literaturze przedmiotu zagrożenia te zostały nazwane zagrożeniami społecznymi,

w obrębie których można wyróżnić zagrożenia socjalne i psychospołeczne.

W istotny sposób wpływają one na jakość i standard życia społecznego, a tym

samym na poziom rozwoju cywilizacyjnego nie tylko danego państwa, ale również

społeczności międzynarodowych, wśród których, w dobie globalizacji, istnieje nie

tylko swobodny przepływ dóbr i usług, ale również wszelkiego rodzaju zagrożeń

z AIDS , narkomanią, handlem ludźmi i ich organami na czele. N iepokojącym

zjawiskiem jest również gwałtowny upadek wartości rodziny jako podstawowej

komórki społecznej, a co za tym idzie katastrofalny wprost wskaźnik przyrostu

naturalnego, który w połączeniu z innymi zagrożeniami społecznymi przyczynia

się znacząco do destrukcji współczesnego społeczeństwa, grożąc przerwaniem

ciągłości życia narodowego.

Zagrożenia społeczne to również główny problem Polski w opinii jednego

z największych polskich autorytetów Jana N owaka-Jeziorańskiego, który uważa

iż „najważniejsze problemy III R P to walka z bezrobociem, walka z korupcją,

zapewnienie obywatelom i zwalczanie schorzeń społecznych, takich jak szerzenie

się epidemii AIDS , narkomania, alkoholizm”3.

Bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, narkomania, alkoholizm są zagrożeniami

społecznymi powodującymi dysfunkcję całych grup społecznych, które zaczynają

egzystować na marginesie życia społecznego. Z agrożone społeczności nie tylko

nie mogą podołać prawom i obowiązkom wynikającym z bycia obywatelem R P,

ale przede wszystkim nie wypełniają podstawowych obowiązków rodzicielskich

i wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, tym samym rozszerzając zjawiska

patologiczne na coraz to młodsze pokolenia.

Dostrzegając te i inne problemy w obszarze bezpieczeństwa społecznego

zespół pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych, w tym Uniwersytetu

Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego w S iedlcach

oraz Wyższej S zkoły I nformatyki i Z arządzania z siedzibą w R zeszowie, a także

przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na czele z Ministerstwem

Pracy i Polityki S połecznej oraz Ministerstwem S praw Wewnętrznych, a także

Powiatowym C entrum Pomocy R odzinie w Pułtusku przygotował wydawnictwo,

w którym zasygnalizowane problemy zostały obszernie omówione.

Autorzy mają nadzieję, iż publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników,

stanowiąc rzetelne źródło wiedzy na temat istoty i pojęcia bezpieczeństwa

społecznego, jego uwarunkowań, roli państwa, w tym podmiotów rządowych

3 J. N owak-Jeziorański, wywiad dla „Wprost” z 2002 r.

Wstęp

Wstęp 9

i samorządowych w kreowaniu polityki społecznej oraz rozwiązywaniu podstawowych

kwestii społecznych, a także zagrożeń społecznych, które pojawiają się

w różnych środowiskach, zarówno zawodowych, jak i społecznych.

Przegląd dostępnej literatury przedmiotu składnia do refleksji, iż trudno znaleźć

całościowe opracowanie dotyczące poruszanej problematyki. Jest ono tym

bardziej potrzebne i poszukiwane, ponieważ na ponad stu uczelniach publicznych

i prywatnych istnieją kierunki – bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo

wewnętrzne, w ramach których jest prowadzony przedmiot – bezpieczeństwo

społeczne.

Pozostaje mieć zatem nadzieję, iż niniejsze wydawnictwo wypełni lukę dydaktyczną,

odczuwaną przez studentów, wybierających wymienione kierunki studiów.

Aleksandra Skrabacz

Stanisław Sulowski


Szczegóły: Bezpieczeństwo społeczne - Stanisław Sulowski

Tytuł: Bezpieczeństwo społeczne
Podtytuł: Pojęcia - Uwarunkowania - Wyzwania

Autor: Stanisław Sulowski
Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
ISBN: 9788371510793
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 287
Oprawa: miękka
Waga: 0.46 kg


Recenzje: Bezpieczeństwo społeczne - Stanisław Sulowski

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×