Vademecum matura - chemia - 2018

,

Książka
  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa zintegrowana
Wysyłka: Jutro (środa 2020-07-15)
Sugerowana cena detaliczna 39,98 PLN
Nasza cena: 22,13 PLN
Oszczędzasz 44%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Paypo
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr MazurVademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera także zagadnienia z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.Zadania opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach zamkniętych pokazano prawidłowe odpowiedzi. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.Vademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Dołączono tasiemkę ułatwiającą zaznaczenie potrzebnych fragmentów oraz zakładkę z nadrukowanymi najbardziej potrzebnymi wiadomościami. Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.Serdecznie polecamy!


Spis treści

Ogólne informacje o egzaminiePOZIOM PODSTAWOWY

MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGOWłaściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkłaCharakter chemiczny SiO2

Proces produkcji szkłaRodzaje, właściwości i zastosowanie szkła

Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu

Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie

Wykrywanie skał wapiennychWykrywanie skał wapiennych w minerałachHydratyNazewnictwo hydratów

ŚRODKI CZYSTOŚCIProces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentówOtrzymywanie mydeł

Odczyn roztworu wodnego mydłaWpływ twardości wody na mydła i detergenty

Eutrofizacja wód

Charakter chemiczny składników środków czystości

EmulsjeCHEMIA W KUCHNINiektóre składniki leków i ich działanie

Procesy fermentacyjneFermentacja alkoholowa

Fermentacja mlekowa

Fermentacja octowa

Fermentacja masłowaSposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu sięCHEMIA GLEBYWłaściwości gleby i jej pHWarstwy glebyNawozyWpływ nawozów na pH glebyZanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacjąRekultywacja

PALIWA

Surowce służące do pozyskiwania energii

Destylacja ropy naftowej

Alternatywne źródła energii

Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększaniaODZIEŻ I OPAKOWANIARodzaje tworzyw sztucznych

Włókna naturalne i sztuczne

Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne

Włókna syntetycznePOZIOM ROZSZERZONY

STECHIOMETRIAMol, masa molowa

Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych

Objętość molowa w warunkach dowolnych

Prawo stałości składu

Prawo zachowania masy

Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe

Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym

Stężenia chemiczneStężenia procentowe

Stężenie molowe

Rozpuszczalność

Przeliczanie stężeń

Mieszanie roztworów - reguła krzyżaStechiometria mieszaninObliczanie mas molowych mieszaninWydajność reakcji chemicznej

Wyprowadzanie wzorów elementarnych

Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji

Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych

Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszaninBUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMUAtom - ujęcie klasycznePojęcia podstawowe

Ustalanie wzorów związków chemicznych

Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa

Masa cząstek (molekuł)

Charakterystyka cząstek elementarnych

Substancje proste - charakterystyka metali i niemetaliUkład okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczneNazwy grup

Pojęcia podstawowe

Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18

Zmiany wielkości na tle układu okresowegoBudowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Budowa atomu - ujęcie kwantoweModel Schrödingera

Liczby kwantowe

Kontur orbitalu (chmury elektronowej)

Reguły zabudowy orbitali

Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu

Elektrony

Konfiguracja jonów

Wzbudzony stan elektronowy

WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALIBudowa cząsteczki - ujęcie klasycznePojęcia podstawowe

Wzory chemiczne

Wiązania chemiczne - definicje, podział

Wzory elektronowe cząsteczekBudowa cząsteczek - ujęcie kwantoweKolejność poziomów energetycznych cząsteczki

Hybrydyzacja orbitali atomowych

Rodzaje hybrydyzacji

SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCHRównania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznychTlenki

Wodorotlenki

Kwasy

SoleProjektowanie podstawowych doświadczeńBadanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie

Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)

TERMOCHEMIAPojęcia podstawowe

Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem

Konwencja międzynarodowa znaków energii

Funkcje termodynamiczne

Zasady termodynamikiKINETYKA CHEMICZNADefinicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkośćZależność szybkości od temperatury (v = v(T))

Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))Rząd reakcjiCząsteczkowość reakcji

Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólnaKataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancjiPodział

STATYKA CHEMICZNAPrawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego

Zależność stałej od temperatury

Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)

Stałe równowagiStała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji

Iloczyn jonowy wodyRoztwory i reakcje w roztworach wodnychPodział roztworów

Roztwory koloidalne

Podział koloidów

Porównanie koloidów

Metody rozdzielania mieszanin

Rozpuszczanie, roztwarzanie

Efekty towarzyszące rozpuszczaniu

Reakcje w roztworach wodnychDysocjacja elektrolitycznaTeoria dysocjacji Arrheniusa

Teoria Brónsteda - Lowry'ego

Teoria LewisaFormy zapisu równań reakcji jonowychOgólne zasady zapisu równań reakcji jonowychElektrolity mocne i "lotne"Przykłady równań reakcji jonowychProjektowanie podstawowych doświadczeńSporządzanie roztworu o danym stężeniu

Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna

Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna

Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia

Oczyszczanie mieszanin gazowych

Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnymHydroliza związków organicznych i nieorganicznych

Bufory - definicja i zasada działaniaDziałanie roztworu buforowego

UTLENIANIE I REDUKCJAReguły wyznaczania stopni utlenieniaMetody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów

Przewidywanie kierunku reakcji redoks

Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna

Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna

Porównywanie aktywności metali - zasada ogólnaPorównywanie aktywności metali - przykładNajlepsze utleniaczePrzewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)

Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska

Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu

Badanie własności utleniających związków chromu(VI)

Własności utleniające kwasu azotowego(V)

Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)

Własności utleniające fluorowców

CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGOAlotropia pierwiastków

Barwa płomienia i roztworów

Przykłady związków pierwiastków bloku s i p

Pierwiastki bloku dUwagi ogólne

Chrom

Mangan

Żelazo

Srebro

Miedź

CynkPodstawy analizy chemicznejMiareczkowanie

Analiza spaleniowa - analiza elementarna

CHEMIA ORGANICZNAPodział związków organicznych

Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji

Reakcje w chemii organicznejReakcje charakterystyczne dla związków organicznychPrzewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznychTemperatury przemian fazowych

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikachIzomeria w związkach organicznychRodzaje izomerii

Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej

Izomeria optyczna

Ustalanie konfiguracji absolutnej

Wzory stereochemiczne

Rodziny konfiguracyjne

Ważność grupPodstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasyWęglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne

Węglowodory aromatyczne

Alkohole

Fenole, aminy, amidy

Związki karbonylowe - aldehydy i ketony

Kwasy karboksylowe

Amino- i hydroksykwasy

Cukry prosteNazewnictwo związków organicznychWęglowodory nasycone o łańcuchach prostych

Węglowodory cykliczne

Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)

Węglowodory aromatyczne (areny)

Pochodne węglowodorów

Alkohole

Fenole

Aldehydy

Ketony

Kwasy karboksylowe

Sole i estry kwasów karboksylowych

Amidy kwasowe

AminyPodstawowe odczynniki w chemii organicznej

Charakterystyka i reaktywność związków organicznychWęglowodory

Alkohole

Fenole

Związki karbonylowe

Kwasy karboksylowe

Aminy

Amidy kwasowe

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorówAminokwasy

Cukry

BiałkaKwasy nukleinowe

Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych

Tworzywa sztuczne

INDEKS HASEŁ


Szczegóły: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr Mazur

Tytuł: Vademecum matura - chemia - 2018
Autor: Iwona Król, Piotr Mazur
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375176612
ISBN: 978-83-7517-661-2
Kategoria: Podręczniki
Liceum
Technikum
Matura » Chemia

Przedmiot: Chemia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 456
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa zintegrowana
Waga: 0.765 kg


Recenzje: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr Mazur

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Vademecum matura - chemia - 2018

,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa zintegrowana


Vademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera także zagadnienia z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.

Zadania opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach zamkniętych pokazano prawidłowe odpowiedzi. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Dołączono tasiemkę ułatwiającą zaznaczenie potrzebnych fragmentów oraz zakładkę z nadrukowanymi najbardziej potrzebnymi wiadomościami. Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Serdecznie polecamy!

Spis treści
Ogólne informacje o egzaminie

POZIOM PODSTAWOWY


MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO

Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła

Charakter chemiczny SiO2
Proces produkcji szkła

Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła
Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu
Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie
Wykrywanie skał wapiennych

Wykrywanie skał wapiennych w minerałach

Hydraty

Nazewnictwo hydratów


ŚRODKI CZYSTOŚCI

Proces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentów

Otrzymywanie mydeł
Odczyn roztworu wodnego mydła

Wpływ twardości wody na mydła i detergenty
Eutrofizacja wód
Charakter chemiczny składników środków czystości
Emulsje

CHEMIA W KUCHNI

Niektóre składniki leków i ich działanie
Procesy fermentacyjne

Fermentacja alkoholowa
Fermentacja mlekowa
Fermentacja octowa
Fermentacja masłowa

Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się

CHEMIA GLEBY

Właściwości gleby i jej pH

Warstwy gleby

Nawozy

Wpływ nawozów na pH gleby

Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją

Rekultywacja


PALIWA
Surowce służące do pozyskiwania energii
Destylacja ropy naftowej
Alternatywne źródła energii
Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania

ODZIEŻ I OPAKOWANIA

Rodzaje tworzyw sztucznych
Włókna naturalne i sztuczne
Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne
Włókna syntetycznePOZIOM ROZSZERZONY


STECHIOMETRIA

Mol, masa molowa
Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych
Objętość molowa w warunkach dowolnych
Prawo stałości składu
Prawo zachowania masy
Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe
Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym
Stężenia chemiczne

Stężenia procentowe
Stężenie molowe
Rozpuszczalność
Przeliczanie stężeń
Mieszanie roztworów - reguła krzyża

Stechiometria mieszanin

Obliczanie mas molowych mieszanin

Wydajność reakcji chemicznej
Wyprowadzanie wzorów elementarnych
Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji
Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych
Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin

BUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMU

Atom - ujęcie klasyczne

Pojęcia podstawowe
Ustalanie wzorów związków chemicznych
Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa
Masa cząstek (molekuł)
Charakterystyka cząstek elementarnych
Substancje proste - charakterystyka metali i niemetali

Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne

Nazwy grup
Pojęcia podstawowe
Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18
Zmiany wielkości na tle układu okresowego

Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
Budowa atomu - ujęcie kwantowe

Model Schrödingera
Liczby kwantowe
Kontur orbitalu (chmury elektronowej)
Reguły zabudowy orbitali
Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu
Elektrony
Konfiguracja jonów
Wzbudzony stan elektronowy


WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALI

Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne

Pojęcia podstawowe
Wzory chemiczne
Wiązania chemiczne - definicje, podział
Wzory elektronowe cząsteczek

Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe

Kolejność poziomów energetycznych cząsteczki
Hybrydyzacja orbitali atomowych
Rodzaje hybrydyzacji


SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych

Tlenki
Wodorotlenki
Kwasy
Sole

Projektowanie podstawowych doświadczeń

Badanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie
Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)


TERMOCHEMIA

Pojęcia podstawowe
Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem
Konwencja międzynarodowa znaków energii
Funkcje termodynamiczne
Zasady termodynamiki

KINETYKA CHEMICZNA

Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość

Zależność szybkości od temperatury (v = v(T))
Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))

Rząd reakcji

Cząsteczkowość reakcji
Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólna

Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji

Podział


STATYKA CHEMICZNA

Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego
Zależność stałej od temperatury
Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)
Stałe równowagi

Stała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji
Iloczyn jonowy wody

Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

Podział roztworów
Roztwory koloidalne
Podział koloidów
Porównanie koloidów
Metody rozdzielania mieszanin
Rozpuszczanie, roztwarzanie
Efekty towarzyszące rozpuszczaniu
Reakcje w roztworach wodnych

Dysocjacja elektrolityczna

Teoria dysocjacji Arrheniusa
Teoria Brónsteda - Lowry'ego
Teoria Lewisa

Formy zapisu równań reakcji jonowych

Ogólne zasady zapisu równań reakcji jonowych

Elektrolity mocne i "lotne"

Przykłady równań reakcji jonowych

Projektowanie podstawowych doświadczeń

Sporządzanie roztworu o danym stężeniu
Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna
Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna
Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia
Oczyszczanie mieszanin gazowych
Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnym

Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych
Bufory - definicja i zasada działania

Działanie roztworu buforowego


UTLENIANIE I REDUKCJA

Reguły wyznaczania stopni utlenienia

Metody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)

Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów
Przewidywanie kierunku reakcji redoks
Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna
Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna
Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna

Porównywanie aktywności metali - przykład

Najlepsze utleniacze

Przewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)
Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska
Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu
Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
Własności utleniające kwasu azotowego(V)
Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)
Własności utleniające fluorowców


CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGO

Alotropia pierwiastków
Barwa płomienia i roztworów
Przykłady związków pierwiastków bloku s i p
Pierwiastki bloku d

Uwagi ogólne
Chrom
Mangan
Żelazo
Srebro
Miedź
Cynk

Podstawy analizy chemicznej

Miareczkowanie
Analiza spaleniowa - analiza elementarna


CHEMIA ORGANICZNA

Podział związków organicznych
Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji
Reakcje w chemii organicznej

Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych

Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych

Temperatury przemian fazowych
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach

Izomeria w związkach organicznych

Rodzaje izomerii
Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej
Izomeria optyczna
Ustalanie konfiguracji absolutnej
Wzory stereochemiczne
Rodziny konfiguracyjne
Ważność grup

Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy

Węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne
Węglowodory aromatyczne
Alkohole
Fenole, aminy, amidy
Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
Kwasy karboksylowe
Amino- i hydroksykwasy
Cukry proste

Nazewnictwo związków organicznych

Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych
Węglowodory cykliczne
Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)
Węglowodory aromatyczne (areny)
Pochodne węglowodorów
Alkohole
Fenole
Aldehydy
Ketony
Kwasy karboksylowe
Sole i estry kwasów karboksylowych
Amidy kwasowe
Aminy

Podstawowe odczynniki w chemii organicznej
Charakterystyka i reaktywność związków organicznych

Węglowodory
Alkohole
Fenole
Związki karbonylowe
Kwasy karboksylowe
Aminy
Amidy kwasowe
Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Aminokwasy
Cukry
Białka

Kwasy nukleinowe
Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych
Tworzywa sztuczne
INDEKS HASEŁ

Cena 39,98 PLN
Nasza cena 22,13 PLN
Oszczędzasz 44%
Wysyłka: Jutro (środa 2020-07-15)
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Paypo

Szczegóły: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr Mazur

Tytuł: Vademecum matura - chemia - 2018
Autor: Iwona Król, Piotr Mazur
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375176612
ISBN: 978-83-7517-661-2
Kategoria: Podręczniki
Liceum
Technikum
Matura » Chemia

Przedmiot: Chemia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 456
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa zintegrowana
Waga: 0.765 kg


Recenzje: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr Mazur

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×