Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury

Książka

Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury

Wysyłka:
Niedostępna
Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×
Cena 70,00 PLN
Nasza cena 57,27 PLN
Oszczędzasz 18%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 70,00 PLN
Nasza cena 57,27 PLN
Oszczędzasz 18%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury - Ratzinger Joseph

Przedmowa *[1955]§ 1. Wprowadzenie1. Problemy2. MetodaSekcja IBonawentura scholastykDział 1Pojęcie objawieniaRozdział 1Problem terminologicznyPojęcie i treść w rozumieniu objawienia§ 2. Zakres znaczeniowy słowa "revelatio"1. Granice znaczeniowe słowa "revelatio"2. Wewnętrzna treść wyobrażenia "revelatio"a) Tradent objawieniab) Proces objawienia3. Objawienie w historiia) "Revelatio" jako samoodsłonięcie się Boga w swoim Synub) Formy urzeczywistnienia objawienia w historii§ 3. Manifestatio1. Własne noetyczne znaczenie "manifestatio"2. Metafizyczne tło twierdzeń noetycznycha) "Manifestatio" w przyporządkowaniu do "światła" i "słowa"b) "Manifestatio" w kontekście problemu "theologia naturalis"3. PodsumowanieRozdział 2Istota objawienia według nauki św. Bonawentury§ 4. Mowa Boga1. Wewnątrztrynitarne uzasadnienie wydarzenia objawienia2. Proces objawiającej mowy Bogaa) Jedność czy dwoistość objawień?b) Słowo i światłoDodatek: Uwagi o problemie analogii§ 5. Wiara a historiaPoczątki teologii historii u Bonawentury1. Jedność i zmienność wiary: Relacja Starego i Nowego Testamentu2. Przeniesienie problemu na obszar Nowego Testamentu i jego historii3. Schematy teologicznohistoryczne w Komentarzu do Sentencjia) Duchowe oznaki w triadzie "natura - lex - gratia"b) Duchowe oznaki określenia relacji Testamentów§ 6. Wiara i KościółRelacja objawienia i TradycjiA. Dwie formy rozwoju wiary zgodnie z dwoma źródłami "objawienia"I. Rozwój wiary przez "revelatio"1. Historiozbawcza wykładnia sporu o Filioque a pojęcie objawieniaa) Wersja Bonawenturyb) Porównanie z Aleksandrem z Hales i z Tomaszem z Akwinuc) Uzupełniająca uwaga terminologiczna o "revelatio"d) Kontekst historyczny Bonawenturowej teorii "revelatio"2. Problem sporu o obrazy a pojęcie objawieniaII. Rozwój wiary przez zewnętrzne słowo nauczania1. Teologia jako "wyraz" wiary2. Logika językowa u Bonawentury i jej znaczenie dla pojęcia objawienia3. "Rozwój wiary" przez teologięB. Pojęcie "traditio"1. Znaczenie słów "tradere", "traditio" i "traditiones"2. Relacja Pisma i Tradycji§ 7. Wiara i doktryna: charakter czynu w objawieniu1. Przyporządkowanie "doktryny" całemu procesowi objawieniaa) Teksty św. Bonawenturyb) Pojęcia pokrewne u innych scholastyków2. Charakter czynu w prawdzie w pojęciu objawienia u Bonawenturya) "Veritas" i "virtus": charakter czynu w prawdzieb) "Fides" i "virtus": rzeczywisty charakter wiaryDodatek: Pojęcie "doctrina" w teologii historii BonawenturyInterpretacja Coll. in Hex. I 25-30 (Opera omnia V, 333n.)1. Chrystus jako centrum historii2. Rzeczywisty charakter historii: logika i historia3. Logika i teologia4. Jednorazowość i trwanie w historii. Problem "doctrina"Dział 2Ujęcie historii zbawieniaRozdział 3Relacja między historiozbawczym i metafizycznym sposobem postrzegania w teologii św. Bonawentury§ 8. "Natura" i "supernaturalis": analiza historyczno-terminologicznaA. Natura1. Porządek teoretycznonaukowya) "Nauka o naturze" w przeciwieństwie do "nauki o duchu"b) "Naturalna" nauka w przeciwieństwie do teologii2. Natura - duch i pokrewne pary przeciwstawnea) Różne pary przeciwstawne tej grupyb) "Natura" - "voluntas"3. Natura i łaskaa) Prawo naturalne i prawo łaskib) Schematy pojęciowe4. PodsumowanieDodatek: Nauka Bonawentury o "desiderium naturale"1. Źródła i treść Bonawenturiańskiej nauki o "desiderium"a) Komponenty teologiczne: Nauka o "acceptatio" i o "imago Dei"b) Komponenty filozoficzne2. Metafizyka i historia zbawienia w nauce Bonawentury o "desiderium"B. "Supernaturalis" i pojęcia pokrewne1. Teologiczne zastosowanie słów "super", "supra" itd.a) Uszeregowanie według Dionizegob) Uszeregowanie według Augustyna2. "Supernaturalis"3. Schematy pojęcioweC. Podsumowanie§ 9. Antropologia Bonawentury w konflikcie pomiędzy metafizycznym i historiozbawczym sposobem postrzegania1. Pojęcie "imago Dei"a) "Umbra - vestigium - imago"; "vestigium - imago - similitudo"b) Miejsce "imago" w duszy człowiekac) Porównanie z Tomaszem z Akwinud) Bonawentura i Tomasz w całości rozwoju nauki o "imago"2. Podobieństwo do Boga przez łaskęa) Pojęciowośćb) Podobieństwo do Boga jako dzieło Boga w człowiekuc) Miejsce podobieństwa do Boga w człowiekuDodatek: Relacja historii zbawienia i metafizyki w nauce o poznaniu Bonawentury1. Idea obrazu Bożego jako klucz do Bonawenturiańskiej nauki o oświeceniu2. "Naturalne" i "nadprzyrodzone" oświecenie u BonawenturyRozdział 4Metodologiczna podstawa obydwu form myślenia w pojęciu teologii u Bonawentury§ 10. Historyczne założenia Bonawenturiańskiego pojęcia teologii1. Zmiana znaczenia pojęcia "theologia" w podziale nauk wczesnej scholastyki1. Chrześcijaństwo jako prawdziwa filozofia2. Rozwój pojęcia teologii chrześcijańskieja) Teologia jako nauka praktycznab) Teologia jako filozofia nadprzyrodzona3. Stanowisko Hugona od św. WiktoraII. Wpływy teoretycznonaukowe spoza naukowej literatury podziału1. Naukowy program Anzelma z Canterbury2. "" Pseudo-Dionizego3. Znaczenie Piotra Lombarda4. Napływ motywów arystotelesowskich w Summie Aleksandra§ 11. Myślenie historiozbawcze i metafizycznew pojęciu teologii św. Bonawentury1. Przekształcenie Anzelmowego schematu "Credo ut intelligeam" w Sermo "Christus unus omnium magister" (V, 567-574)2. Połączenie schematu Hugonowego z motywami św. Anzelma i Pseudo-Dionizegoa) Dynamiczna jedność nauk w ideale prawdziwej mądrościb) Włączenie schematu nauki w neoplatońską koncepcję Bonawentury3. Podsumowująca ocenaII. SekcjaTeologia historii świętego Bonawentury *[= ujęcie opublikowane w 1959 roku]Przedmowa *[1959]Przedmowa do wydania amerykańskiego *[1971]Przedmowa do nowego wydania *[wł. 1991/niem. 1992]WprowadzenieRozdział 1Próba zrekonstruowania Bonawenturiańskiej teologii historii w oparciu o Collationes in Hexaemeron§ 1. Ogólne informacje o Collationes in Hexaemeron§ 2. Prowizoryczne określenie relacji między Pismem i historią według Hexaemeronu§ 3. Schematy historii w Hexaemeronie1. Wyłączenie Augustyna z teologii historii w sensie ścisłym2. Nowa forma teologii historii§ 4. Centralna forma Bonawenturiańskiej teologii historii: podwójny schemat siedmiu epok1. Schemat sześciu i siedmiu epok w tradycji i u Bonawentury2. Powód faworyzowania liczby "siedem"§ 5. Bonawentury profetyczne ujęcie historiiA. Obietnica siódmej epokiB. Problem szóstej epokiI. Przebieg szóstej epoki w ogólności1. Teksty2. Poszczególne schematy profetyczne3. StreszczenieII. Eschatologiczne miejsce świętego Franciszka1. Bonawentury podwójna teologia Franciszka w ogólnościa) Franciszek - "praeco Dei" - Jan Chrzciciel - Eliaszb) Franciszek, "angelus ascendens ab ortu solis"2. Teologia Franciszka, w szczególności w Hexaemeroniea) Postać "anioła ze znakiem Boga żywego"b) Wspólnota stu czterdziestu czterech tysięcy opieczętowanychIII. Zakon czasu ostatecznego1. Rozwój zagadnienia przed Bonawenturą2. Rozwiązanie Bonawenturya) Istota i forma "ordo ultimus"b) Zakon franciszkański a "ordo futurus"c) RekapitulacjaRozdział 2Treść Bonawenturiańskiej nadziei zbawienia§ 6. Dobra zbawcze czasu ostatecznego: "Pax" i "Revelatio"§ 7. Podstawowe rozważania o "revelatio"1. Ogólne ramy Bonawenturiańskich wypowiedzi o "revelatio"2. Uwagi terminologiczne§ 8. Miejsce teologiczne Bonawenturiańskiej nadziei objawienia w rozumianym w Hexaemeronie na cztery sposoby pojęciu mądrości§ 9. "Sapientia multiformis": Objawienie jako alegoryczne rozumienie PismaI. "Objawienie" = duchowy sens PismaII. "Objawienie" a natchnienie PismaIII. Różne formy zrozumienia PismaIV. Przekazywanie objawienia§ 10. Historyczny charakter Pisma i jego objawieniaI. Wpływ ahistorycznego sposobu myślenia scholastykiII. Wpływ myślenia symbolicznego1. Uznanie za kanon poglądów Ojców: Hugon ze Świętego Wiktora i inni przedstawiciele wczesnej scholastyki2. Progresywna linia Joachimaa) Nowa sytuacja interpretowania Pisma po wydarzeniu Franciszka z Asyżub) Wiara w progresywny rozwój historyczny Pisma§ 11. "Sapientia omniformis": Stworzenie a objawienie§ 12. "Sapientia nulliformis": Mistyka a objawienie1. Dionizjański renesans XIII wieku2. Teologia Dionizego w dziele Bonawentury3. Synteza porządku mistycznego, kosmiczno-hierarchicznego i historycznego w Bonawentury pojęciu objawienia końca czasówRozdział 3Historyczne umiejscowienie św. Bonawentury teologii historii§ 13. Rozwój średniowiecznej teologii historii przed BonawenturąI. Teologia historii u Ojców. Jej nowe ukształtowanie u Ruperta z DeutzII. Przekształcenie świadomości czasu ostatecznego u Honoriusza Augustodunensisa i Anzelma z Havelbergu1. Honoriusz Augustodunensis2. Anzelm z Havelbergu († 1158)III. Joachima z Fiore († 1202) nowa świadomość czasu ostatecznego1. Wpływ Joachima na Bonawenturę2. Świadomość historyczna Joachima§ 14. Świadomość historyczna BonawenturyI. Podwójny rozwój Bonawentury myśli o historii w czasie jego nauczania1. Przeformułowanie nauki o sześciu epokach dzięki pojęciu "medietas"2. Rozwinięcie żywej świadomości czasu ostatecznego w sporze o ubóstwoII. Świadomość historii w "Hexaemeronie" i u Tomasza z Akwinu1. Istotny punkt krytyki Joachima przez Tomasza z Akwinu2. Istotny punkt krytyki Joachima przez BonawenturęRozdział 4Arystotelizm a teologia historii: Filozoficzne miejsce Bonawentury teologii historii§ 15. Współczesny spór wokół antyarystotelizmu Bonawentury1. Teza Gilsona i jego zwolenników: Bonawentura augustynistą2. Teza Van Steenberghena: Bonawentura augustynizującym arystotelikiem3. Prowizoryczne ustosunkowanie się do obydwu orientacji§ 16. Znaczenie antyarystotelizmu Bonawenturyz punktu widzenia teologii historiiA. Rozwój antyarystotelizmu w dziele BonawenturyB. Dwie główne formy Bonawenturiańskiego antyarystotelizmuI. Antyarystotelizm w walce o chrześcijańskie rozumienie czasuEkskurs. Koliste i linearne przedstawienie czasu w dziele Bonawentury1. Bóg jako "sphera intelligibilis"2. Koło czasu świata: od Boga, przez Chrystusa, do Boga.3. Fałszywa nauka filozofów o wiecznym biegu okrężnymII. Antyarystotelizm profetyczno-eschatologiczny1. Konfrontacja dwu linii Bonawenturiańskiego antyarystotelizmu2. Szczegółowe motywy antyarystotelizmu apokaliptycznegoa) Obraz czarowników faraonab) Filozofia jako "lignum scientiae boni et mali"c) Filozofia jako bestia z czeluścid) "Rozum sprostytuowany" i seria podobnych obrazówe) Proroctwo końca teologii opartej na rozumieIII. PodsumowanieZakończenieDodatki *[do manuskryptu z 1955 roku]Dodatek: Franciszkańska pobożność dewocyjna i problem historii zbawieniaDodatek 1: Przykłady użycia słowa "supernaturalis" w dziele BonawenturyDodatek 2: Formuły o związku natury i łaskiDodatek 3: Teksty do doktryny o "desiderium naturale in visionem beatificam"Część BArtykuły i hasła encyklopedyczneWpływ sporu o zakony żebracze na rozwój nauki o uniwersalnym prymacie papieża, ze szczególnym uwzględnieniem św. BonawenturyA. Znaczenie i granice zagadnieniaB. Nauka o prymacie i spór o zakony żebraczeI. Ograniczenie prymatu papieża w polemicznych pismach duchowieństwa diecezjalnego1. Podstawa sporu o zakony żebracze2. Antypapieska nauka profesorów duchowieństwa diecezjalnego o hierarchiiII. Przeobrażenie nauki o prymacie w zakonach żebraczych, zwłaszcza u Bonawentury1. Konkretny punkt wyjścia papalizmu u Bonawentury2. Główne linie Bonawenturowej teologii prymatu3. OcenaC. Perspektywa: zmiana frontu w sporze o ubóstwo na początku wieku XIVObjawienie - Pismo - Tradycja. Tekst św. Bonawentury i jego znaczenie dla teologii współczesnejI. Analiza tekstów1. Przedłożenie św. Bonawentury2. Nauka św. TomaszaII. Historyczny kontekst Bonawenturowej teorii "revelatio"1. Oddziaływanie charyzmatycznego pojęcia objawienia z 1 Kor 14,302. Nawiązanie do Regula sancti Benedicti3. Stanowisko św. AugustynaUwagi końcoweŚwiatło i oświecenie. Rozważania o miejscu i rozwoju tego zagadnienia w duchowych dziejach ZachoduCzłowiek i czas w myśli św. Bonawentury. Zarazem przyczynek do problemu średniowiecznego augustynizmuIstota i formy "auctoritas" w dziele św. BonawenturyI. "Auctoritas" i "fides"1. "Auctoritates" - "auctoritas"; "rationes" - "ratio"2. "Ta" auctoritas i "ta" ratio3. Istota auctoritas: "auctoritas" - "fides" - "scriptura"4. Miejsce auctoritas w "fides": "fides" - "auctoritas" - "revelatio"II. "Auctoritas" i "ratio"1. O pozycji Bonawentury w dziejach ducha2. Tendencje do usamodzielnienia się "ratio"3. Tendencje do ogólnego przedkładania "ratio" nad "auctoritas"Użycie słowa natura i początek usamodzielnienia się metafizyki u Bonawentury1. Uporządkowanie teoretycznonaukowea) "Nauka o naturze" w przeciwieństwie do "nauki o duchu"b) Nauka "naturalna" w opozycji do teologii2. Natura i duch3. Prawo naturalne a historia4. Schematy pojęciowea) "Natura"b) "Gratia"Święty Bonawentura. Doktor teologii "serafickiej"Joachim z FioreGerhard z Borgo San DonninoCzęść CRecenzje i przedmowy1. RecenzjeSkarb ze średniowiecza odkrytyRec. Adam von Sankt Viktor, Sämtliche Sequenzen / Lateinisch und deutsch. Einführung und formgetreue Übertragung von Franz Wellner, München 19552 [Wszystkie sekwencje / po łacinie i niemiecku. Wprowadzenie i wierny przekład: Franz Wellner]Rec. Anzelm von Canterbury, Cur Deus homo. Warum Gott Mensch geworden, lateinisch und deutsch, besorgt und übersetzt von Franciscus Salesius Schmitt OSB, München 1956 [Cur Deus homo. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem, w wersji łacińskiej i niemieckiej, opracowanie i przekład Franciszka Salezego Schmitta]Rec. Béraud de Saint-Maurice, Johannes Duns Scotus. Lehrer unserer Zeit, mit einem Geleitwort von Philotheus Böhner, ins Deutsche übertragen von Josef Hosse, Padeborn 1955 [Johannes Duns Scotus. Nauczyciel naszego czasu, ze wstępem Philotheusa Böhnera, przekład na jęz. niemiecki Josef Hosse]Rec. Angelus Walz, Thomas von Aquin. Lebensgang und Lebenswerk des Fürsten der Scholastik, Basel 1953 [Tomasz z Akwinu. Życie i twórczość księcia scholastyki]Rec. Antoine Dondaine, Secrétaires de saint Thomas, Roma 1956 [Sekretarze św. Tomasza]Rec. Bonifatius Strack, OFM Cap, Christusleid im Christenleben. Ein Beitrag zur Theologie des christlichen Lebens nach dem heiligen Bonaventura (= FrFor 13), Werl i. W. 1960. [Cierpienie Chrystusa w życiu chrześcijanina. Przyczynek do teologii życia chrześcijańskiego według św. Bonawentury]Niemieckie wydanie legendy Franciszka według BonawenturyRec. Sophronius Clasen, Franziskus, Engel des sechsten Siegels. Sein Leben nach den Schriften des hl. Bonawentura. Einleitung, Übersetzung, Anmerkungen von Sophronius Clasen (= FQS 7), Werl 1962 [Franciszek, anioł szóstej pieczęci. Jego życie według pism św. Bonawentury. Wprowadzenie, przekład, przypisy Sophroniusa Clasena]Rec. Winfried Schachten, Intellectus Verbi. Die Erkenntnis im Mitvollzug des Wortes nach Bonaventura. Freiburg, München 1973 [Intellectus Verbi. Poznanie w urzeczywistnieniu Słowa według Bonawentury]Symfonia krzyża:"Poznanie Boga, które rozbłyska w obliczu Chrystusa"rec. Cornelio Del Zotto, La teologia dell’immagine in San Bonaventura, 1977 [Teologia obrazu u św. Bonawentury]2. PrzedmowyWstępDo: Joseph Ratzinger (red.), Aktualität der Scholastik?, Regensburg 1975 [Aktualność scholastyki?]PrzedmowaDo: Cornelio Del Zotto, La teologia dell’immagine in San Bonaventura, 1977 [Teologia obrazu u św. Bonawentury]DodatekOd wydawcyI. Uwagi do "Opera omnia"II. Uwagi do tomu 2Część ACzęść BCzęść CInformacje bibliograficzneCzęść AII. Sekcja: Teologia historii św. BonawenturyCzęść BArtykuły i hasła encyklopedyczneCzęść C1. Recenzje2. WprowadzeniaSynopsa [Książka / Manuskrypt 1955]Wykaz literaturyCytaty z PismaStary TestamentNowy TestamentIndeks osobowy


Szczegóły: Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury - Ratzinger Joseph

Tytuł: Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Autor: Ratzinger Joseph
Wydawnictwo: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
ISBN: 9788377029039
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 840
Format: x / 150 / 220
Oprawa: OT


Recenzje: Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury - Ratzinger Joseph

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×


Podobne do: Opera Omnia T.II Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury - Ratzinger Joseph