Książka
Wysyłka: Niedostępna
Sugerowana cena detaliczna 329,00 PLN
Nasza cena: 250,04 PLN
Oszczędzasz 24%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Ordynacja podatkowa. Komentarz - Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny nacisk położyli na te regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów. W opracowaniu zawarto najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Mają one na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a o.p. lub stanowić nadużycie prawa.W dziesiątym wydaniu komentarza zwrócono uwagę na takie tematy, jak:


 • interpretacje przepisów prawa podatkowego,

 • właściwość organów podatkowych,

 • zabezpieczenie zobowiązań podatkowych,

 • postępowanie w sprawie nadpłat,

 • orzekanie o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców,

 • odpowiedzialność wspólników spółek i członków niektórych zarządów spółek za zaległości podatkowe,

 • klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,

 • udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym,

 • kontrola podatkowa,

 • wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.

 • W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.  Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.  Spis treści: Wykaz skrótów | str. 23  Ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) | str. 33
  Dział I. Przepisy ogólne | str. 35

  Art 1 [Zakres przedmiotowy] | str. 35

  Art 2 [Zakres stosowania] | str. 40

  Art 2a [Zasada in dubio pro tributario] | str. 54

  Art. 3. [Słowniczek ustawowy] | str. 58

  Art. 3a. [Deklaracje w formie elektronicznej] | str. 84

  Art. 3b. [Treść deklaracji elektronicznej] | str. 86

  Art. 3c. (uchylony) | str. 88

  Art. 3d. [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym] | str. 88

  Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] | str. 88

  Art. 3f. [Identyfikacja na portalu podatkowym] | str. 90

  Art. 4. [Obowiązek podatkowy] | str. 92

  Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] | str. 97

  Art 6 [Podatek] | str. 101

  Art 7 [Podatnik] | str. 105

  Art. 8. [Płatnik] | str. 112

  Art. 9. [Inkasent] | str. 115

  Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] | str. 117

  Art 11 [Rok podatkowy] | str. 119

  Art 12 [Termin] | str. 120  Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość | str. 131

  Rozdział 1. Organy podatkowe | str. 131

  Art 13 [Organy podatkowe] | str. 131

  Art. 13a. [Szczególne organy podatkowe] | str. 137

  Art. 14. [Nadzór Szefa KAS] | str. 138

  Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 139

  Art. 14a. [Interpretacje ogólne] | str. 139

  Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] | str. 149

  Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] | str. 159

  Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] | str. 163

  Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego] | str. 164

  Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej] | str. 167

  Art. 14f. [Opłata od interpretacji] | str. 171

  Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] | str. 172

  Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie] | str. 173

  Art. 14i. [Publikacja interpretacji] | str. 174

  Art. 14j. [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych] | str. 176

  Art. 14k. [Ochrona wnioskodawcy] | str. 176

  Art. 14l. [Obowiązek zapłaty podatku] | str. 179

  Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] | str. 180

  Art 14n [Odpowiednie stosowanie] | str. 183

  Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów] | str. 186

  Art. 14o. [Interpretacja milcząca] | str. 186

  Art 14p [Odpowiednie stosowanie] | str. 188

  Art. 14r. [Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej] | str. 189

  Art. 14s. [Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez zamawiającego] | str. 190

  Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych | str. 191

  Art. 15. [Obowiązek przestrzegania właściwości] | str. 191

  Art. 16. [Właściwość rzeczowa] | str. 192

  Art. 17. [Właściwość miejscowa] | str. 196

  Art. 17a. [Właściwość miejscowa w przypadku odpowiedzialności osób trzecich] | str. 198

  Art. 17b. [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku przejęcia praw i obowiązków podatnika przez następcę prawnego] | str. 199

  Art. 18. [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego] | str. 199

  Art. 18a. [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego] | str. 201

  Art 18b [Perpetuatio fori] | str. 202

  Art. 18c. [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku podejrzenia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów] | str. 203

  Art. 18d. [Przekazanie sprawy organowi kontroli podatkowej] | str. 204

  Art. 19. [Spory o właściwość] | str. 205

  Art. 20. [Czynności organu podatkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu] | str. 210  Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych | str. 212

  Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] | str. 212

  Art. 20b. [Porozumienie dwustronne i wielostronne] | str. 217

  Art. 20c. [Zakres porozumienia] | str. 219

  Art. 20d. [Brak zgody zagranicznej władzy podatkowej] | str. 220

  Art. 20e. [Wyjaśnienie wątpliwości przez organ] | str. 222

  Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego] | str. 224

  Art. 20g. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskującego] | str. 230

  Art. 20h. [Zmiana propozycji] | str. 233

  Art. 20i. [Doręczenie decyzji w sprawie porozumienia. Odnowienie decyzji] | str. 235

  Art. 20j. [Terminy zakończenia postępowania] | str. 237

  Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji] | str. 239

  Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji] | str. 241

  Art. 20m. [Opłata od wniosku] | str. 243

  Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] | str. 245

  Art. 20o. [Dochód budżetu państwa] | str. 246

  Art. 20p. [Koszty postępowania] | str. 246

  Art 20q [Odpowiednie stosowanie] | str. 246

  Art. 20r. [Stosowanie przepisów do zakładu zagranicznego] | str. 247  Dział III. Zobowiązania podatkowe | str. 249

  Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego | str. 249

  Art. 21. [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego] | str. 249

  Art. 21a. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania] | str. 268

  Art. 21b. [Decyzja określająca] | str. 270

  Art. 22. [Zaniechanie poboru podatku] | str. 272

  Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] | str. 278

  Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek] | str. 288

  Art. 24. [Określenie wysokości straty] | str. 289

  Art. 24a-25. (uchylone) | str. 295

  Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta | str. 295

  Art. 26. [Zakres odpowiedzialności podatnika] | str. 295

  Art. 26a. [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika] | str. 299

  Art. 27. (uchylony) | str. 304

  Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] | str. 304

  Art. 29. [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim] | str. 311

  Art. 30. [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta] | str. 319

  Art 31 [Osoby odpowiedzialne] | str. 328

  Art. 32. [Obowiązek przechowywania dokumentów] | str. 331

  Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych | str. 332

  Art. 33. [Zabezpieczenie] | str. 332

  Art. 33a. [Wygaśnięcie zabezpieczenia] | str. 339

  Art. 33b. [Odpowiednie stosowanie do płatnika i inkasenta] | str. 343

  Art. 33c. [Odpowiednie stosowanie] | str. 345

  Art. 33d. [Formy zabezpieczenia] | str. 345

  Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel] | str. 350

  Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] | str. 351

  Art. 33g. [Postanowienie o zabezpieczeniu] | str. 352

  Art. 34. [Hipoteka przymusowa] | str. 353

  Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] | str. 362

  Art. 36. (uchylony) | str. 369

  Art. 37. (uchylony) | str. 369

  Art. 38. [Wniosek o założenie księgi wieczystej] | str. 369

  Art. 38a. [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej] | str. 371

  Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] | str. 372

  Art. 40. (uchylony) | str. 375

  Art 41 [Zastaw skarbowy] | str. 375

  Art. 42. [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego] | str. 379

  Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] | str. 379

  Art. 44. [Podstawa wniosku o wpis do rejestru zastawów skarbowych] | str. 382

  Art. 45. [Moment powstania zastawu skarbowego. Kolejność wpisów do rejestru zastawów] | str. 383

  Art. 46. [Skuteczność zastawu skarbowego. Pierwszeństwo przed innym zastawem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego] | str. 385

  Art. 46a. [Dokonanie wpisu zastawu skarbowego] | str. 387

  Art. 46b. [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku] | str. 388

  Art. 46c. [Wypisy i zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych] | str. 390

  Art. 46d. [Dostępność rejestru zastawów skarbowych w Internecie] | str. 393

  Art. 46e. [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych] | str. 394

  Art. 46f. [Delegacja ustawowa - struktura rejestru, formularze, opłaty] | str. 394

  Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego] | str. 395

  Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] | str. 397

  Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] | str. 399

  Rozdział 4. Terminy płatności | str. 400

  Art. 47. [Termin płatności podatku] | str. 400

  Art. 48. [Odroczenie terminu] | str. 403

  Art. 49. [Nowy termin płatności] | str. 407

  Art. 50. [Przedłużenie terminu płatności] | str. 409

  Rozdział 5. Zaległość podatkowa | str. 410

  Art. 51. [Zaległość podatkowa] | str. 410

  Art. 52. [Należności traktowane na równi z zaległością] | str. 415

  Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów] | str. 418

  Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna | str. 419

  Art. 53. [Odsetki za zwłokę] | str. 419

  Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek] | str. 425

  Art. 54. [Wyłączenie naliczania odsetek] | str. 28

  Art. 55. [Wpłata odsetek] | str. 435

  Art 56 [Stawka odsetek] | str. 436

  Art. 56a. [Obniżona stawka odsetek za zwłokę] | str. 439

  Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] | str. 442

  Art. 56ba. [Wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek] | str. 445

  Art. 56c. [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę] | str. 447

  Art. 56d. [Ogłoszenie stawek odsetek za zwłokę] | str. 448

  Art. 57. [Opłata prolongacyjna] | str. 449

  Art. 58. [Zasady naliczania] | str. 453

  Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych | str. 456

  Art. 59. [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego] | str. 456

  Art. 60. [Termin dokonania i forma zapłaty podatku] | str. 464

  Art. 61. [Obowiązek zapłaty przelewem] | str. 470

  Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] | str. 473

  Art. 62. [Zaliczenie wpłat] | str. 474

  Art 62a [Odpowiednie stosowanie] | str. 477

  Art. 62b. [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik] | str. 477

  Art. 63. [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania] | str. 479

  Art. 64. [Potrącenie zobowiązań podatkowych] | str. 481

  Art. 65. [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych] | str. 487

  Art. 66. [Przeniesienie własności lub praw majątkowych] | str. 489

  Art. 67. (uchylony) | str. 492

  Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 492

  Art 67a [Wniosek podatnika] | str. 492

  Art. 67b. [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą] | str. 509

  Art. 67c. [Odpowiednie stosowanie] | str. 516

  Art. 67d. [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu] | str. 516

  Art. 67e. [Właściwość w sprawie ulg] | str. 518

  Rozdział 8. Przedawnienie | str. 519

  Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji] | str. 519

  Art. 69. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi] | str. 529

  Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] | str. 532

  Art. 70a. [Zawieszenie biegu przedawnienia] | str. 551

  Art. 70b. (uchylony) | str. 554

  Art. 70c. [Zawiadomienie o biegu terminu przedawnienia] | str. 554

  Art. 70d. [Uwzględnienie porozumienia w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania] | str. 558

  Art 71 [Odpowiednie stosowanie] | str. 558

  Rozdział 9. Nadpłata | str. 559

  Art. 72. [Nadpłata] | str. 559

  Art. 73. [Powstanie nadpłaty] | str. 569

  Art. 74. [Nadpłata powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości] | str. 572

  Art. 74a. [Określenie nadpłaty przez organ] | str. 578

  Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty] | str. 581

  Art. 76. [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty] | str. 592

  Art. 76a. [Chwila zaliczenia nadpłaty] | str. 597

  Art. 76b. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zwrotu podatku] | str. 600

  Art. 76c. [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek] | str. 603

  Art. 77. [Termin zwrotu nadpłaty] | str. 605

  Art. 77a. [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek] | str. 610

  Art. 77b. [Forma zwrotu nadpłaty] | str. 611

  Art. 77c. [Pomniejszenie nadpłaty] | str. 614

  Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] | str. 614

  Art. 78a. [Proporcjonalne zaliczenie] | str. 621

  Art. 79. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty] | str. 622

  Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty] | str. 626

  Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji | str. 628

  Art. 80a. [Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika] | str. 628

  Art. 80b. [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji] | str. 635

  Rozdział 10. Korekta deklaracji | str. 636

  Art. 81. [Skorygowanie deklaracji] | str. 636

  Art. 81a. (uchylony) | str. 642

  Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji] | str. 642

  Art. 81c. (uchylony) | str. 647

  Rozdział 11. Informacje podatkowe | str. 647

  Art. 82. [Obowiązek udzielania informacji podatkowej] | str. 647

  Art. 82a. [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi] | str. 662

  Art. 82b. [Współpraca organów administracji rządowej i samorządowej z organami podatkowymi] | str. 664

  Art. 83. [Zakres i termin przekazywania informacji] | str. 665

  Art. 84. [Obowiązek przekazywania informacji przez sądy, komorników i notariuszy] | str. 666

  Art. 85. [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji] | str. 668

  Art. 86. [Okres przechowywania ksiąg podatkowych] | str. 669

  Rozdział 12. Rachunki | str. 674

  Art. 87. [Wystawianie rachunków] | str. 674

  Art. 88. [Przechowywanie rachunków] | str. 678

  Art. 89. (uchylony) | str. 679

  Art. 90. (uchylony) | str. 679

  Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna | str. 679

  Art. 91. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych] | str. 679

  Art. 92. [Powstanie odpowiedzialności solidarnej] | str. 685

  Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych | str. 688

  Art. 93. [Następstwo prawne podmiotów przekształconych] | str. 688

  Art. 93a. [Podmioty przekształcone] | str. 700

  Art 93b [Odpowiednie stosowanie] | str. 708

  Art. 93c. [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału] | str. 711

  Art. 93d. [Prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych] | str. 716

  Art. 93e. [Norma kolizyjna] | str. 717

  Art. 94. [Stosowanie przepisów do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych] | str. 719

  Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności] | str. 720

  Art. 96. [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania] | str. 722

  Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców] | str. 722

  Art. 97a. (uchylony) | str. 734

  Art. 98. [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych] | str. 734

  Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów] | str. 741

  Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców] | str. 742

  Art. 101. [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy] | str. 753

  Art. 102. [Wstąpienie spadkobierców w miejsce osoby zmarłej w toku postępowania] | str. 754

  Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców] | str. 756

  Art. 104. (uchylony) | str. 758

  Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy] | str. 758

  Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy] | str. 760

  Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str. 762

  Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] | str. 762

  Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] | str. 768

  Art 109 [Odpowiednie stosowanie] | str. 777

  Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka] | str. 779

  Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny] | str. 781

  Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa] | str. 784

  Art. 112a. [Wyłączenie stosowania] | str. 789

  Art. 112b. [Odpowiedzialność spółki kapitałowej] | str. 790

  Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] | str. 790

  Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego] | str. 792

  Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 794

  Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] | str. 797

  Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika] | str. 800

  Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych] | str. 807

  Art. 116a. [Odpowiedzialność członków zarządu innych osób prawnych] | str. 821

  Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki] | str. 824

  Art. 117. [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] | str. 825

  Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] | str. 826

  Art. 117b. [Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów i usług] | str. 828

  Art. 117c. [Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika i podatnika] | str. 828

  Art 118 [Terminy przedawnienia] | str. 830

  Art. 119. [Zasady waloryzacji] | str. 833  Dział IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania | str. 834

  Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 834

  Art 119a [Unikanie opodatkowania] | str. 834

  Art. 119b. [Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania] | str. 840

  Art. 119c. [Uznanie sposobu działania za sztuczny] | str. 844

  Art. 119d. [Uznanie czynności za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej] | str. 846

  Art. 119e. [Pojęcie korzyści podatkowej] | str. 848

  Art. 119f. [Pojęcie czynności] | str. 849

  Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania | str. 850

  Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania] | str. 850

  Art. 119h. [Zasięgnięcie opinii Rady] | str. 853

  Art. 119i. [Wydanie opinii przez Radę] | str. 854

  Art. 119j. [Korekta deklaracji; wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku] | str. 857

  Art. 119k. [Umorzenie postępowania; przekazanie postępowania właściwemu organowi] | str. 858

  Art. 119l. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu podatkowym] | str. 859

  Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania | str. 860

  Art 119m [Zadania Rady] | str. 860

  Art. 119n. [Powołanie Rady] | str. 861

  Art. 119o. [Skład Rady] | str. 861

  Art. 119p. [Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji] | str. 862

  Art. 119q. [Wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka a prace Rady] | str. 863

  Art. 119r. [Wybór przewodniczącego Rady] | str. 864

  Art. 119s. [Zadania przewodniczącego Rady] | str. 864

  Art. 119t. [Publikacja opinii Rady] | str. 866

  Art. 119u. [Wyłączenie członków Rady w zakresie wydawanej opinii] | str. 866

  Art. 119v. [Wynagrodzenie członków Rady] 866 Rozdział 4. Opinie zabezpieczające | str. 868

  Art. 119w. [Podmiot wydający opinię zabezpieczającą] | str. 868

  Art. 119x. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 869

  Art. 119y. [Wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej] | str. 873

  Art. 119z. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a prowadzenie czynności w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego] | str. 875

  Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] | str. 875

  Art. 119zb. [Termin załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 877

  Art. 119zc. [Opłata za wydanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 878

  Art. 119zd. [Zmiana opinii zabezpieczającej] | str. 879

  Art. 119ze. [Wycofanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 880

  Art. 119zf. [Przepisy stosowane w sprawach nieuregulowanych] | str. 880  Dział IV. Postępowanie podatkowe | str. 882

  Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 882

  Art. 120. [Zasada legalizmu] | str. 882

  Art. 121. [Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie; zasada informowania] | str. 884

  Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] | str. 887

  Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron] | str. 888

  Art 124 [Zasada przekonywania stron | str. 891

  Art. 125. [Zasada szybkości] | str. 892

  Art. 126. [Zasada pisemności] | str. 893

  Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności] | str. 894

  Art. 128. [Zasada trwałości ostatecznej decyzji] | str. 896

  Art. 129. [Zasada jawności dla stron] | str. 897

  Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego | str. 898

  Art. 130. [Wyłączenie pracownika organu] | str. 898

  Art. 131. [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego] | str. 905

  Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego] | str. 908

  Art. 131b. [Postanowienie o wyłączeniu] | str. 908

  Art. 132. [Wyłączenie samorządowych organów podatkowych] | str. 908

  Art. 132a. [Trwałość przyczyn wyłączenia od załatwienia sprawy] | str. 909

  Rozdział 3. Strona | str. 909

  Art 133 [Strona] | str. 909

  Art. 133a. [Udział organizacji społecznej] | str. 915

  Art. 134. (uchylony) | str. 919

  Art. 135. [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych] | str. 919

  Art. 136-137. (uchylone) | str. 920

  Art. 138. [Kurator] | str. 920

  Rozdział 3a. Pełnomocnictwo | str. 920

  Art. 138a. [Rodzaje pełnomocnictw. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa] | str. 920

  Art. 138b. [Osoby mogące być pełnomocnikami] | str. 922

  Art. 138c. [Treść pełnomocnictwa] | str. 923

  Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne. CRPO] | str. 924

  Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne] | str. 927

  Art. 138f. [Pełnomocnik do doręczeń] | str. 928

  Art. 138g. [Ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika] | str. 929

  Art. 138h. [Dołączenie do akt wydruku pełnomocnictwa] | str. 929

  Art. 138i. [Skuteczność ustanowienia, zmiany zakresu, odwołania i wypowiedzenia pełnomocnictwa] | str. 930

  Art. 138j. [Delegacja ustawowa - wzory pełnomocnictw i zawiadomień] | str. 931

  Art. 138k. [Organizacja CRPO] | str. 931

  Art. 138l. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego] | str. 932

  Art. 138m. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego do działania do czasu ustanowienia kuratora] | str. 933

  Art. 138n. [Wniosek o wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Wynagrodzenie] | str. 933

  Art. 138o. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego] | str. 934

  Rozdział 4. Załatwianie spraw | str. 935

  Art. 139. [Termin załatwienia sprawy] | str. 935

  Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia strony] | str. 941

  Art 141 [Ponaglenie] | str. 944

  Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu] | str. 949

  Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu organu] | str. 950

  Rozdział 5. Doręczenia | str. 952

  Art. 144. [Zasada oficjalności doręczeń] | str. 952

  Art. 144a. [Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej] | str. 960

  Art. 144b. [Doręczenie wydruku pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego] | str. 963

  Art. 145. [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi] | str. 965

  Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] | str. 968

  Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego w zakresie adresu] | str. 971

  Art. 147. (uchylony) | str. 972

  Art. 147a. [Doręczenia w przypadku VAT i akcyzy z tytułu importu towarów] | str. 972

  Art. 148. [Miejsca doręczeń] | str. 974

  Art. 149. [Doręczenie zastępcze] | str. 978

  Art. 150. [Doręczenie przez awizo] | str. 982

  Art. 150a. [Doręczenie na adres skrytki pocztowej] | str. 987

  Art. 151. [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] | str. 987

  Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] | str. 990

  Art. 152. [Potwierdzenie doręczenia podpisem] | str. 992

  Art. 152a. [Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] | str. 995

  Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma] | str. 998

  Art. 154. [Doręczenia w sytuacjach szczególnych] | str. 999

  Art. 154a. [Doręczanie w państwie członkowskim UE] | str. 1000

  Art. 154b. [Doręczanie pism pochodzących z państw członkowskich UE] | str. 1002

  Art. 154c. [Zasada wzajemności przy doręczaniu pism obcych władz] | str. 1003

  Rozdział 6. Wezwania | str. 1003

  Art 155 [Wezwanie] | str. 1003

  Art. 156. [Osobiste stawiennictwo] | str. 1007

  Art. 157. [Pomoc prawna] | str. 1008

  Art. 157a. [Pomoc prawna w postępowaniu podatkowym] | str. 1010

  Art. 158. [Wyłączenie stosowania] | str. 1011

  Art. 159. [Treść wezwania] | str. 1012

  Art. 160. [Wezwanie telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności] | str. 1015

  Rozdział 7. Przywrócenie terminu | str. 1016

  Art. 161. (uchylony) | str. 1016

  Art. 162. [Przesłanki przywrócenia terminu] | str. 1016

  Art. 163. [Właściwość organu] | str. 1022

  Art. 164. [Żądanie wstrzymania wykonania decyzji] | str. 1024

  Rozdział 8. Wszczęcie postępowania | str. 1024

  Art. 165. [Postanowienie o wszczęciu postępowania] | str. 1024

  Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] | str. 1032

  Art. 165b. [Wszczęcie postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę podatkową] | str. 1033

  Art. 165c. [Wyłączenie instytucji wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku powtórnej kontroli podatkowej] | str. 1034

  Art. 166. [Połączenie postępowań] | str. 1036

  Art. 166a. [Odesłanie] | str. 1038

  Art. 167. [Rozszerzenie żądania] | str. 1038

  Art 168 [Podanie] | str. 1040

  Art. 169. [Wezwanie do usunięcia braków podania] | str. 1045

  Art. 170. [Obowiązek przekazania podania właściwemu organowi] | str. 1049

  Art. 171. [Obowiązek rozpatrzenia sprawy w zakresie należącym do właściwości organu] | str. 1050

  Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 1051

  Art 171a [Metryka sprawy] | str. 1051

  Art. 172. [Protokół] | str. 1053

  Art. 173. [Treść protokołu] | str. 1053

  Art. 174. [Obowiązek odczytania protokołu i przedstawienia do podpisu] | str. 1054

  Art. 175. [Załącznik do protokołu] | str. 1054

  Art. 176. [Skreślenia i poprawki] | str. 1055

  Art. 177. [Adnotacje] | str. 1055

  Rozdział 10. Udostępnianie akt | str. 1056

  Art. 178. [Wgląd do akt sprawy] | str. 1056

  Art. 179. [Odmowa dostępu do akt sprawy] | str. 1058

  Rozdział 11. Dowody | str. 1059

  Art. 180. [Definicja dowodu] | str. 1059

  Art. 181. [Katalog środków dowodowych] | str. 1066

  Art. 181a. [Podania i deklaracje odwzorowane cyfrowo] | str. 1071

  Art. 182. [Żądanie uchylenia tajemnicy bankowej] | str. 1072

  Art. 183. [Wezwanie do udzielenia informacji] | str. 1077

  Art. 184. [Treść żądania] | str. 1078

  Art. 185. [Odmowa udzielenia informacji] | str. 1080

  Art. 186. (uchylony) | str. 1081

  Art. 187. [Zasada oficjalności postępowania dowodowego] | str. 1081

  Art. 188. [Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu] | str. 1088

  Art. 189. [Termin przedstawienia dowodu] | str. 1091

  Art. 190. [Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu] | str. 1094

  Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 1096

  Art. 192. [Umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów] | str. 1101

  Art. 193. [Dowód z ksiąg podatkowych] | str. 1102

  Art. 193a. [Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej] | str. 1108

  Art. 194. [Dokumenty urzędowe] | str. 1110

  Art. 194a. [Uwierzytelnianie odpisów dokumentów] | str. 1115

  Art. 195. [Bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] | str. 1120

  Art. 196. [Względny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] | str. 1122

  Art. 197. [Opinia biegłego] | str. 1126

  Art. 198. [Oględziny] | str. 1131

  Art. 199. [Przesłuchanie strony] | str. 1133

  Art. 199a. [Wykładnia oświadczeń woli] | str. 1135

  Art. 200. [Termin wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego] | str. 1145

  Rozdział 11a. Rozprawa | str. 1151

  Art 200a [Rozprawa] | str. 1151

  Art 200b [Termin rozprawy] | str. 1155

  Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą] | str. 1157

  Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą] | str. 1159

  Rozdział 12. Zawieszenie postępowania | str. 1162

  Art. 201. [Przesłanki zawieszenia] | str. 1162

  Art. 202. [Czynności podejmowane podczas zawieszenia] | str. 1170

  Art. 203. [Zagadnienie wstępne] | str. 1170

  Art. 204. [Zawieszenie postępowania w przedmiocie ulg] | str. 1171

  Art. 204a. (uchylony) | str. 1172

  Art. 205. [Podjęcie zawieszonego postępowania] | str. 1172

  Art. 205a. [Katalog przyczyn podjęcia postępowania] | str. 1172

  Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów] | str. 1174

  Rozdział 13. Decyzje | str. 1174

  Art. 207. [Decyzja podatkowa] | str. 1174

  Art. 208. [Decyzja o umorzeniu postępowania] | str. 1178

  Art. 209. [Stanowisko innego organu] | str. 1183

  Art. 210. [Treść decyzji] | str. 1185

  Art. 211. [Doręczenie decyzji] | str. 1194

  Art. 212. [Związanie organu decyzją] | str. 1195

  Art. 213. [Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji] | str. 1196

  Art. 214. [Brak pouczenia; błędne pouczenie] | str. 1197

  Art. 215. [Sprostowanie oczywistych omyłek] | str. 1198

  Rozdział 14. Postanowienia | str. 1200

  Art 216 [Postanowienie] | str. 1200

  Art. 217. [Treść postanowienia] | str. 1201

  Art. 218. [Doręczenie postanowienia] | str. 1202

  Art 219 [Odpowiednie stosowanie] | str. 1202

  Rozdział 15. Odwołania | str. 1203

  Art. 220. [Odwołanie] | str. 1203

  Art. 221. [Odwołania rozpatrywane przez ten sam organ] | str. 1205

  Art. 221a. [Odwołanie od decyzji wydanej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej] | str. 1205

  Art. 222. [Treść odwołania] | str. 1206

  Art. 223. [Wniesienie odwołania] | str. 1208

  Art. 223a-225. (uchylone) | str. 1209

  Art. 226. [Decyzja samokontrolna] | str. 1209

  Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] | str. 1210

  Art. 228. [Postanowienia organu odwoławczego] | str. 1212

  Art. 229. [Postępowanie w celu uzupełnienia dowodów] | str. 1214

  Art. 230-231. (uchylone) | str. 1217

  Art. 232. [Cofnięcie odwołania] | str. 1217

  Art. 233. [Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego] | str. 1218

  Art. 234. [Zakaz reformationis in peius] | str. 1223

  Art. 234a. [Termin zwrotu akt organowi pierwszej instancji] | str. 1225

  Art 235 [Odpowiednie stosowanie] | str. 1225

  Rozdział 16. Zażalenia | str. 1225

  Art. 236. [Zażalenie] | str. 1225

  Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] | str. 1226

  Art. 238. (uchylony) | str. 1226

  Art 239 [Odpowiednie stosowanie] | str. 1226

  Rozdział 16a. Wykonanie decyzji | str. 1227

  Art. 239a. [Wykonalność decyzji] | str. 1227

  Art. 239b. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej] | str. 1230

  Art. 239c. [Decyzja o zabezpieczeniu] | str. 1236

  Art. 239d. [Brak rygoru natychmiastowej wykonalności] | str. 1238

  Art. 239e. [Wykonanie decyzji ostatecznej] | str. 1239

  Art. 239f. [Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej] | str. 1239

  Art. 239g. [Dobrowolne wykonanie decyzji] | str. 1243

  Art. 239h. [Wstrzymanie wykonania decyzji a odsetki za zwłokę] | str. 1243

  Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy] | str. 1244

  Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie] | str. 1245

  Rozdział 17. Wznowienie postępowania | str. 1245

  Art. 240. [Podstawy wznowienia postępowania] | str. 1245

  Art. 241. [Wznowienie na żądanie strony; wznowienie z urzędu] | str. 1272

  Art. 242. (uchylony) | str. 1275

  Art. 243. [Postanowienie o wznowieniu] | str. 1275

  Art. 244. [Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania] | str. 1278

  Art. 245. [Rozstrzygnięcia kończące postępowanie wznowione] | str. 1281

  Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji] | str. 1286

  Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 1287

  Art. 247. [Podstawy stwierdzenia nieważności] | str. 1287

  Art. 248. [Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji] | str. 1303

  Art. 249. [Przesłanki negatywne] | str. 1306

  Art. 250-251. (uchylone) | str. 1310

  Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji] | str. 1310

  Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 1312

  Art. 253. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa] | str. 1312

  Art. 253a. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] | str. 1316

  Art. 253b. [Wyłączenie stosowania] | str. 1318

  Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] | str. 1320


Szczegóły: Ordynacja podatkowa. Komentarz - Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski

Tytuł: Ordynacja podatkowa. Komentarz
Autor: Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Seria: Duże Komentarze
ISBN: 9788381078160
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 1592
Format: B5
Oprawa: twarda


Recenzje: Ordynacja podatkowa. Komentarz - Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny nacisk położyli na te regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów. W opracowaniu zawarto najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Mają one na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a o.p. lub stanowić nadużycie prawa.

W dziesiątym wydaniu komentarza zwrócono uwagę na takie tematy, jak:

 • interpretacje przepisów prawa podatkowego,
 • właściwość organów podatkowych,
 • zabezpieczenie zobowiązań podatkowych,
 • postępowanie w sprawie nadpłat,
 • orzekanie o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców,
 • odpowiedzialność wspólników spółek i członków niektórych zarządów spółek za zaległości podatkowe,
 • klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym,
 • kontrola podatkowa,
 • wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.
 • W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.

  Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.

  Spis treści: Wykaz skrótów | str. 23

  Ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) | str. 33


  Dział I. Przepisy ogólne | str. 35
  Art 1 [Zakres przedmiotowy] | str. 35
  Art 2 [Zakres stosowania] | str. 40
  Art 2a [Zasada in dubio pro tributario] | str. 54
  Art. 3. [Słowniczek ustawowy] | str. 58
  Art. 3a. [Deklaracje w formie elektronicznej] | str. 84
  Art. 3b. [Treść deklaracji elektronicznej] | str. 86
  Art. 3c. (uchylony) | str. 88
  Art. 3d. [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym] | str. 88
  Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] | str. 88
  Art. 3f. [Identyfikacja na portalu podatkowym] | str. 90
  Art. 4. [Obowiązek podatkowy] | str. 92
  Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] | str. 97
  Art 6 [Podatek] | str. 101
  Art 7 [Podatnik] | str. 105
  Art. 8. [Płatnik] | str. 112
  Art. 9. [Inkasent] | str. 115
  Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] | str. 117
  Art 11 [Rok podatkowy] | str. 119
  Art 12 [Termin] | str. 120

  Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość | str. 131
  Rozdział 1. Organy podatkowe | str. 131
  Art 13 [Organy podatkowe] | str. 131
  Art. 13a. [Szczególne organy podatkowe] | str. 137
  Art. 14. [Nadzór Szefa KAS] | str. 138
  Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 139
  Art. 14a. [Interpretacje ogólne] | str. 139
  Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] | str. 149
  Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] | str. 159
  Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] | str. 163
  Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego] | str. 164
  Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej] | str. 167
  Art. 14f. [Opłata od interpretacji] | str. 171
  Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] | str. 172
  Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie] | str. 173
  Art. 14i. [Publikacja interpretacji] | str. 174
  Art. 14j. [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych] | str. 176
  Art. 14k. [Ochrona wnioskodawcy] | str. 176
  Art. 14l. [Obowiązek zapłaty podatku] | str. 179
  Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] | str. 180
  Art 14n [Odpowiednie stosowanie] | str. 183
  Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów] | str. 186
  Art. 14o. [Interpretacja milcząca] | str. 186
  Art 14p [Odpowiednie stosowanie] | str. 188
  Art. 14r. [Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej] | str. 189
  Art. 14s. [Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez zamawiającego] | str. 190
  Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych | str. 191
  Art. 15. [Obowiązek przestrzegania właściwości] | str. 191
  Art. 16. [Właściwość rzeczowa] | str. 192
  Art. 17. [Właściwość miejscowa] | str. 196
  Art. 17a. [Właściwość miejscowa w przypadku odpowiedzialności osób trzecich] | str. 198
  Art. 17b. [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku przejęcia praw i obowiązków podatnika przez następcę prawnego] | str. 199
  Art. 18. [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego] | str. 199
  Art. 18a. [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego] | str. 201
  Art 18b [Perpetuatio fori] | str. 202
  Art. 18c. [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku podejrzenia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów] | str. 203
  Art. 18d. [Przekazanie sprawy organowi kontroli podatkowej] | str. 204
  Art. 19. [Spory o właściwość] | str. 205
  Art. 20. [Czynności organu podatkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu] | str. 210

  Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych | str. 212
  Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] | str. 212
  Art. 20b. [Porozumienie dwustronne i wielostronne] | str. 217
  Art. 20c. [Zakres porozumienia] | str. 219
  Art. 20d. [Brak zgody zagranicznej władzy podatkowej] | str. 220
  Art. 20e. [Wyjaśnienie wątpliwości przez organ] | str. 222
  Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego] | str. 224
  Art. 20g. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskującego] | str. 230
  Art. 20h. [Zmiana propozycji] | str. 233
  Art. 20i. [Doręczenie decyzji w sprawie porozumienia. Odnowienie decyzji] | str. 235
  Art. 20j. [Terminy zakończenia postępowania] | str. 237
  Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji] | str. 239
  Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji] | str. 241
  Art. 20m. [Opłata od wniosku] | str. 243
  Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] | str. 245
  Art. 20o. [Dochód budżetu państwa] | str. 246
  Art. 20p. [Koszty postępowania] | str. 246
  Art 20q [Odpowiednie stosowanie] | str. 246
  Art. 20r. [Stosowanie przepisów do zakładu zagranicznego] | str. 247

  Dział III. Zobowiązania podatkowe | str. 249
  Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego | str. 249
  Art. 21. [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego] | str. 249
  Art. 21a. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania] | str. 268
  Art. 21b. [Decyzja określająca] | str. 270
  Art. 22. [Zaniechanie poboru podatku] | str. 272
  Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] | str. 278
  Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek] | str. 288
  Art. 24. [Określenie wysokości straty] | str. 289
  Art. 24a-25. (uchylone) | str. 295
  Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta | str. 295
  Art. 26. [Zakres odpowiedzialności podatnika] | str. 295
  Art. 26a. [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika] | str. 299
  Art. 27. (uchylony) | str. 304
  Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] | str. 304
  Art. 29. [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim] | str. 311
  Art. 30. [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta] | str. 319
  Art 31 [Osoby odpowiedzialne] | str. 328
  Art. 32. [Obowiązek przechowywania dokumentów] | str. 331
  Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych | str. 332
  Art. 33. [Zabezpieczenie] | str. 332
  Art. 33a. [Wygaśnięcie zabezpieczenia] | str. 339
  Art. 33b. [Odpowiednie stosowanie do płatnika i inkasenta] | str. 343
  Art. 33c. [Odpowiednie stosowanie] | str. 345
  Art. 33d. [Formy zabezpieczenia] | str. 345
  Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel] | str. 350
  Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] | str. 351
  Art. 33g. [Postanowienie o zabezpieczeniu] | str. 352
  Art. 34. [Hipoteka przymusowa] | str. 353
  Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] | str. 362
  Art. 36. (uchylony) | str. 369
  Art. 37. (uchylony) | str. 369
  Art. 38. [Wniosek o założenie księgi wieczystej] | str. 369
  Art. 38a. [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej] | str. 371
  Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] | str. 372
  Art. 40. (uchylony) | str. 375
  Art 41 [Zastaw skarbowy] | str. 375
  Art. 42. [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego] | str. 379
  Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] | str. 379
  Art. 44. [Podstawa wniosku o wpis do rejestru zastawów skarbowych] | str. 382
  Art. 45. [Moment powstania zastawu skarbowego. Kolejność wpisów do rejestru zastawów] | str. 383
  Art. 46. [Skuteczność zastawu skarbowego. Pierwszeństwo przed innym zastawem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego] | str. 385
  Art. 46a. [Dokonanie wpisu zastawu skarbowego] | str. 387
  Art. 46b. [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku] | str. 388
  Art. 46c. [Wypisy i zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych] | str. 390
  Art. 46d. [Dostępność rejestru zastawów skarbowych w Internecie] | str. 393
  Art. 46e. [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych] | str. 394
  Art. 46f. [Delegacja ustawowa - struktura rejestru, formularze, opłaty] | str. 394
  Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego] | str. 395
  Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] | str. 397
  Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] | str. 399
  Rozdział 4. Terminy płatności | str. 400
  Art. 47. [Termin płatności podatku] | str. 400
  Art. 48. [Odroczenie terminu] | str. 403
  Art. 49. [Nowy termin płatności] | str. 407
  Art. 50. [Przedłużenie terminu płatności] | str. 409
  Rozdział 5. Zaległość podatkowa | str. 410
  Art. 51. [Zaległość podatkowa] | str. 410
  Art. 52. [Należności traktowane na równi z zaległością] | str. 415
  Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów] | str. 418
  Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna | str. 419
  Art. 53. [Odsetki za zwłokę] | str. 419
  Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek] | str. 425
  Art. 54. [Wyłączenie naliczania odsetek] | str. 28
  Art. 55. [Wpłata odsetek] | str. 435
  Art 56 [Stawka odsetek] | str. 436
  Art. 56a. [Obniżona stawka odsetek za zwłokę] | str. 439
  Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] | str. 442
  Art. 56ba. [Wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek] | str. 445
  Art. 56c. [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę] | str. 447
  Art. 56d. [Ogłoszenie stawek odsetek za zwłokę] | str. 448
  Art. 57. [Opłata prolongacyjna] | str. 449
  Art. 58. [Zasady naliczania] | str. 453
  Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych | str. 456
  Art. 59. [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego] | str. 456
  Art. 60. [Termin dokonania i forma zapłaty podatku] | str. 464
  Art. 61. [Obowiązek zapłaty przelewem] | str. 470
  Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] | str. 473
  Art. 62. [Zaliczenie wpłat] | str. 474
  Art 62a [Odpowiednie stosowanie] | str. 477
  Art. 62b. [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik] | str. 477
  Art. 63. [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania] | str. 479
  Art. 64. [Potrącenie zobowiązań podatkowych] | str. 481
  Art. 65. [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych] | str. 487
  Art. 66. [Przeniesienie własności lub praw majątkowych] | str. 489
  Art. 67. (uchylony) | str. 492
  Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 492
  Art 67a [Wniosek podatnika] | str. 492
  Art. 67b. [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą] | str. 509
  Art. 67c. [Odpowiednie stosowanie] | str. 516
  Art. 67d. [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu] | str. 516
  Art. 67e. [Właściwość w sprawie ulg] | str. 518
  Rozdział 8. Przedawnienie | str. 519
  Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji] | str. 519
  Art. 69. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi] | str. 529
  Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] | str. 532
  Art. 70a. [Zawieszenie biegu przedawnienia] | str. 551
  Art. 70b. (uchylony) | str. 554
  Art. 70c. [Zawiadomienie o biegu terminu przedawnienia] | str. 554
  Art. 70d. [Uwzględnienie porozumienia w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania] | str. 558
  Art 71 [Odpowiednie stosowanie] | str. 558
  Rozdział 9. Nadpłata | str. 559
  Art. 72. [Nadpłata] | str. 559
  Art. 73. [Powstanie nadpłaty] | str. 569
  Art. 74. [Nadpłata powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości] | str. 572
  Art. 74a. [Określenie nadpłaty przez organ] | str. 578
  Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty] | str. 581
  Art. 76. [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty] | str. 592
  Art. 76a. [Chwila zaliczenia nadpłaty] | str. 597
  Art. 76b. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zwrotu podatku] | str. 600
  Art. 76c. [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek] | str. 603
  Art. 77. [Termin zwrotu nadpłaty] | str. 605
  Art. 77a. [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek] | str. 610
  Art. 77b. [Forma zwrotu nadpłaty] | str. 611
  Art. 77c. [Pomniejszenie nadpłaty] | str. 614
  Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] | str. 614
  Art. 78a. [Proporcjonalne zaliczenie] | str. 621
  Art. 79. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty] | str. 622
  Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty] | str. 626
  Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji | str. 628
  Art. 80a. [Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika] | str. 628
  Art. 80b. [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji] | str. 635
  Rozdział 10. Korekta deklaracji | str. 636
  Art. 81. [Skorygowanie deklaracji] | str. 636
  Art. 81a. (uchylony) | str. 642
  Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji] | str. 642
  Art. 81c. (uchylony) | str. 647
  Rozdział 11. Informacje podatkowe | str. 647
  Art. 82. [Obowiązek udzielania informacji podatkowej] | str. 647
  Art. 82a. [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi] | str. 662
  Art. 82b. [Współpraca organów administracji rządowej i samorządowej z organami podatkowymi] | str. 664
  Art. 83. [Zakres i termin przekazywania informacji] | str. 665
  Art. 84. [Obowiązek przekazywania informacji przez sądy, komorników i notariuszy] | str. 666
  Art. 85. [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji] | str. 668
  Art. 86. [Okres przechowywania ksiąg podatkowych] | str. 669
  Rozdział 12. Rachunki | str. 674
  Art. 87. [Wystawianie rachunków] | str. 674
  Art. 88. [Przechowywanie rachunków] | str. 678
  Art. 89. (uchylony) | str. 679
  Art. 90. (uchylony) | str. 679
  Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna | str. 679
  Art. 91. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych] | str. 679
  Art. 92. [Powstanie odpowiedzialności solidarnej] | str. 685
  Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych | str. 688
  Art. 93. [Następstwo prawne podmiotów przekształconych] | str. 688
  Art. 93a. [Podmioty przekształcone] | str. 700
  Art 93b [Odpowiednie stosowanie] | str. 708
  Art. 93c. [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału] | str. 711
  Art. 93d. [Prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych] | str. 716
  Art. 93e. [Norma kolizyjna] | str. 717
  Art. 94. [Stosowanie przepisów do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych] | str. 719
  Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności] | str. 720
  Art. 96. [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania] | str. 722
  Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców] | str. 722
  Art. 97a. (uchylony) | str. 734
  Art. 98. [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych] | str. 734
  Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów] | str. 741
  Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców] | str. 742
  Art. 101. [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy] | str. 753
  Art. 102. [Wstąpienie spadkobierców w miejsce osoby zmarłej w toku postępowania] | str. 754
  Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców] | str. 756
  Art. 104. (uchylony) | str. 758
  Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy] | str. 758
  Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy] | str. 760
  Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str. 762
  Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] | str. 762
  Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] | str. 768
  Art 109 [Odpowiednie stosowanie] | str. 777
  Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka] | str. 779
  Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny] | str. 781
  Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa] | str. 784
  Art. 112a. [Wyłączenie stosowania] | str. 789
  Art. 112b. [Odpowiedzialność spółki kapitałowej] | str. 790
  Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] | str. 790
  Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego] | str. 792
  Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 794
  Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] | str. 797
  Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika] | str. 800
  Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych] | str. 807
  Art. 116a. [Odpowiedzialność członków zarządu innych osób prawnych] | str. 821
  Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki] | str. 824
  Art. 117. [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] | str. 825
  Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] | str. 826
  Art. 117b. [Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów i usług] | str. 828
  Art. 117c. [Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika i podatnika] | str. 828
  Art 118 [Terminy przedawnienia] | str. 830
  Art. 119. [Zasady waloryzacji] | str. 833

  Dział IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania | str. 834
  Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 834
  Art 119a [Unikanie opodatkowania] | str. 834
  Art. 119b. [Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania] | str. 840
  Art. 119c. [Uznanie sposobu działania za sztuczny] | str. 844
  Art. 119d. [Uznanie czynności za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej] | str. 846
  Art. 119e. [Pojęcie korzyści podatkowej] | str. 848
  Art. 119f. [Pojęcie czynności] | str. 849
  Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania | str. 850
  Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania] | str. 850
  Art. 119h. [Zasięgnięcie opinii Rady] | str. 853
  Art. 119i. [Wydanie opinii przez Radę] | str. 854
  Art. 119j. [Korekta deklaracji; wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku] | str. 857
  Art. 119k. [Umorzenie postępowania; przekazanie postępowania właściwemu organowi] | str. 858
  Art. 119l. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu podatkowym] | str. 859
  Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania | str. 860
  Art 119m [Zadania Rady] | str. 860
  Art. 119n. [Powołanie Rady] | str. 861
  Art. 119o. [Skład Rady] | str. 861
  Art. 119p. [Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji] | str. 862
  Art. 119q. [Wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka a prace Rady] | str. 863
  Art. 119r. [Wybór przewodniczącego Rady] | str. 864
  Art. 119s. [Zadania przewodniczącego Rady] | str. 864
  Art. 119t. [Publikacja opinii Rady] | str. 866
  Art. 119u. [Wyłączenie członków Rady w zakresie wydawanej opinii] | str. 866
  Art. 119v. [Wynagrodzenie członków Rady] 866 Rozdział 4. Opinie zabezpieczające | str. 868
  Art. 119w. [Podmiot wydający opinię zabezpieczającą] | str. 868
  Art. 119x. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 869
  Art. 119y. [Wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej] | str. 873
  Art. 119z. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a prowadzenie czynności w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego] | str. 875
  Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] | str. 875
  Art. 119zb. [Termin załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 877
  Art. 119zc. [Opłata za wydanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 878
  Art. 119zd. [Zmiana opinii zabezpieczającej] | str. 879
  Art. 119ze. [Wycofanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str. 880
  Art. 119zf. [Przepisy stosowane w sprawach nieuregulowanych] | str. 880

  Dział IV. Postępowanie podatkowe | str. 882
  Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 882
  Art. 120. [Zasada legalizmu] | str. 882
  Art. 121. [Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie; zasada informowania] | str. 884
  Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] | str. 887
  Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron] | str. 888
  Art 124 [Zasada przekonywania stron | str. 891
  Art. 125. [Zasada szybkości] | str. 892
  Art. 126. [Zasada pisemności] | str. 893
  Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności] | str. 894
  Art. 128. [Zasada trwałości ostatecznej decyzji] | str. 896
  Art. 129. [Zasada jawności dla stron] | str. 897
  Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego | str. 898
  Art. 130. [Wyłączenie pracownika organu] | str. 898
  Art. 131. [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego] | str. 905
  Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego] | str. 908
  Art. 131b. [Postanowienie o wyłączeniu] | str. 908
  Art. 132. [Wyłączenie samorządowych organów podatkowych] | str. 908
  Art. 132a. [Trwałość przyczyn wyłączenia od załatwienia sprawy] | str. 909
  Rozdział 3. Strona | str. 909
  Art 133 [Strona] | str. 909
  Art. 133a. [Udział organizacji społecznej] | str. 915
  Art. 134. (uchylony) | str. 919
  Art. 135. [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych] | str. 919
  Art. 136-137. (uchylone) | str. 920
  Art. 138. [Kurator] | str. 920
  Rozdział 3a. Pełnomocnictwo | str. 920
  Art. 138a. [Rodzaje pełnomocnictw. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa] | str. 920
  Art. 138b. [Osoby mogące być pełnomocnikami] | str. 922
  Art. 138c. [Treść pełnomocnictwa] | str. 923
  Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne. CRPO] | str. 924
  Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne] | str. 927
  Art. 138f. [Pełnomocnik do doręczeń] | str. 928
  Art. 138g. [Ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika] | str. 929
  Art. 138h. [Dołączenie do akt wydruku pełnomocnictwa] | str. 929
  Art. 138i. [Skuteczność ustanowienia, zmiany zakresu, odwołania i wypowiedzenia pełnomocnictwa] | str. 930
  Art. 138j. [Delegacja ustawowa - wzory pełnomocnictw i zawiadomień] | str. 931
  Art. 138k. [Organizacja CRPO] | str. 931
  Art. 138l. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego] | str. 932
  Art. 138m. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego do działania do czasu ustanowienia kuratora] | str. 933
  Art. 138n. [Wniosek o wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Wynagrodzenie] | str. 933
  Art. 138o. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego] | str. 934
  Rozdział 4. Załatwianie spraw | str. 935
  Art. 139. [Termin załatwienia sprawy] | str. 935
  Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia strony] | str. 941
  Art 141 [Ponaglenie] | str. 944
  Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu] | str. 949
  Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu organu] | str. 950
  Rozdział 5. Doręczenia | str. 952
  Art. 144. [Zasada oficjalności doręczeń] | str. 952
  Art. 144a. [Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej] | str. 960
  Art. 144b. [Doręczenie wydruku pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego] | str. 963
  Art. 145. [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi] | str. 965
  Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] | str. 968
  Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego w zakresie adresu] | str. 971
  Art. 147. (uchylony) | str. 972
  Art. 147a. [Doręczenia w przypadku VAT i akcyzy z tytułu importu towarów] | str. 972
  Art. 148. [Miejsca doręczeń] | str. 974
  Art. 149. [Doręczenie zastępcze] | str. 978
  Art. 150. [Doręczenie przez awizo] | str. 982
  Art. 150a. [Doręczenie na adres skrytki pocztowej] | str. 987
  Art. 151. [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] | str. 987
  Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] | str. 990
  Art. 152. [Potwierdzenie doręczenia podpisem] | str. 992
  Art. 152a. [Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] | str. 995
  Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma] | str. 998
  Art. 154. [Doręczenia w sytuacjach szczególnych] | str. 999
  Art. 154a. [Doręczanie w państwie członkowskim UE] | str. 1000
  Art. 154b. [Doręczanie pism pochodzących z państw członkowskich UE] | str. 1002
  Art. 154c. [Zasada wzajemności przy doręczaniu pism obcych władz] | str. 1003
  Rozdział 6. Wezwania | str. 1003
  Art 155 [Wezwanie] | str. 1003
  Art. 156. [Osobiste stawiennictwo] | str. 1007
  Art. 157. [Pomoc prawna] | str. 1008
  Art. 157a. [Pomoc prawna w postępowaniu podatkowym] | str. 1010
  Art. 158. [Wyłączenie stosowania] | str. 1011
  Art. 159. [Treść wezwania] | str. 1012
  Art. 160. [Wezwanie telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności] | str. 1015
  Rozdział 7. Przywrócenie terminu | str. 1016
  Art. 161. (uchylony) | str. 1016
  Art. 162. [Przesłanki przywrócenia terminu] | str. 1016
  Art. 163. [Właściwość organu] | str. 1022
  Art. 164. [Żądanie wstrzymania wykonania decyzji] | str. 1024
  Rozdział 8. Wszczęcie postępowania | str. 1024
  Art. 165. [Postanowienie o wszczęciu postępowania] | str. 1024
  Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] | str. 1032
  Art. 165b. [Wszczęcie postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę podatkową] | str. 1033
  Art. 165c. [Wyłączenie instytucji wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku powtórnej kontroli podatkowej] | str. 1034
  Art. 166. [Połączenie postępowań] | str. 1036
  Art. 166a. [Odesłanie] | str. 1038
  Art. 167. [Rozszerzenie żądania] | str. 1038
  Art 168 [Podanie] | str. 1040
  Art. 169. [Wezwanie do usunięcia braków podania] | str. 1045
  Art. 170. [Obowiązek przekazania podania właściwemu organowi] | str. 1049
  Art. 171. [Obowiązek rozpatrzenia sprawy w zakresie należącym do właściwości organu] | str. 1050
  Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 1051
  Art 171a [Metryka sprawy] | str. 1051
  Art. 172. [Protokół] | str. 1053
  Art. 173. [Treść protokołu] | str. 1053
  Art. 174. [Obowiązek odczytania protokołu i przedstawienia do podpisu] | str. 1054
  Art. 175. [Załącznik do protokołu] | str. 1054
  Art. 176. [Skreślenia i poprawki] | str. 1055
  Art. 177. [Adnotacje] | str. 1055
  Rozdział 10. Udostępnianie akt | str. 1056
  Art. 178. [Wgląd do akt sprawy] | str. 1056
  Art. 179. [Odmowa dostępu do akt sprawy] | str. 1058
  Rozdział 11. Dowody | str. 1059
  Art. 180. [Definicja dowodu] | str. 1059
  Art. 181. [Katalog środków dowodowych] | str. 1066
  Art. 181a. [Podania i deklaracje odwzorowane cyfrowo] | str. 1071
  Art. 182. [Żądanie uchylenia tajemnicy bankowej] | str. 1072
  Art. 183. [Wezwanie do udzielenia informacji] | str. 1077
  Art. 184. [Treść żądania] | str. 1078
  Art. 185. [Odmowa udzielenia informacji] | str. 1080
  Art. 186. (uchylony) | str. 1081
  Art. 187. [Zasada oficjalności postępowania dowodowego] | str. 1081
  Art. 188. [Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu] | str. 1088
  Art. 189. [Termin przedstawienia dowodu] | str. 1091
  Art. 190. [Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu] | str. 1094
  Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 1096
  Art. 192. [Umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów] | str. 1101
  Art. 193. [Dowód z ksiąg podatkowych] | str. 1102
  Art. 193a. [Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej] | str. 1108
  Art. 194. [Dokumenty urzędowe] | str. 1110
  Art. 194a. [Uwierzytelnianie odpisów dokumentów] | str. 1115
  Art. 195. [Bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] | str. 1120
  Art. 196. [Względny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] | str. 1122
  Art. 197. [Opinia biegłego] | str. 1126
  Art. 198. [Oględziny] | str. 1131
  Art. 199. [Przesłuchanie strony] | str. 1133
  Art. 199a. [Wykładnia oświadczeń woli] | str. 1135
  Art. 200. [Termin wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego] | str. 1145
  Rozdział 11a. Rozprawa | str. 1151
  Art 200a [Rozprawa] | str. 1151
  Art 200b [Termin rozprawy] | str. 1155
  Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą] | str. 1157
  Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą] | str. 1159
  Rozdział 12. Zawieszenie postępowania | str. 1162
  Art. 201. [Przesłanki zawieszenia] | str. 1162
  Art. 202. [Czynności podejmowane podczas zawieszenia] | str. 1170
  Art. 203. [Zagadnienie wstępne] | str. 1170
  Art. 204. [Zawieszenie postępowania w przedmiocie ulg] | str. 1171
  Art. 204a. (uchylony) | str. 1172
  Art. 205. [Podjęcie zawieszonego postępowania] | str. 1172
  Art. 205a. [Katalog przyczyn podjęcia postępowania] | str. 1172
  Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów] | str. 1174
  Rozdział 13. Decyzje | str. 1174
  Art. 207. [Decyzja podatkowa] | str. 1174
  Art. 208. [Decyzja o umorzeniu postępowania] | str. 1178
  Art. 209. [Stanowisko innego organu] | str. 1183
  Art. 210. [Treść decyzji] | str. 1185
  Art. 211. [Doręczenie decyzji] | str. 1194
  Art. 212. [Związanie organu decyzją] | str. 1195
  Art. 213. [Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji] | str. 1196
  Art. 214. [Brak pouczenia; błędne pouczenie] | str. 1197
  Art. 215. [Sprostowanie oczywistych omyłek] | str. 1198
  Rozdział 14. Postanowienia | str. 1200
  Art 216 [Postanowienie] | str. 1200
  Art. 217. [Treść postanowienia] | str. 1201
  Art. 218. [Doręczenie postanowienia] | str. 1202
  Art 219 [Odpowiednie stosowanie] | str. 1202
  Rozdział 15. Odwołania | str. 1203
  Art. 220. [Odwołanie] | str. 1203
  Art. 221. [Odwołania rozpatrywane przez ten sam organ] | str. 1205
  Art. 221a. [Odwołanie od decyzji wydanej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej] | str. 1205
  Art. 222. [Treść odwołania] | str. 1206
  Art. 223. [Wniesienie odwołania] | str. 1208
  Art. 223a-225. (uchylone) | str. 1209
  Art. 226. [Decyzja samokontrolna] | str. 1209
  Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] | str. 1210
  Art. 228. [Postanowienia organu odwoławczego] | str. 1212
  Art. 229. [Postępowanie w celu uzupełnienia dowodów] | str. 1214
  Art. 230-231. (uchylone) | str. 1217
  Art. 232. [Cofnięcie odwołania] | str. 1217
  Art. 233. [Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego] | str. 1218
  Art. 234. [Zakaz reformationis in peius] | str. 1223
  Art. 234a. [Termin zwrotu akt organowi pierwszej instancji] | str. 1225
  Art 235 [Odpowiednie stosowanie] | str. 1225
  Rozdział 16. Zażalenia | str. 1225
  Art. 236. [Zażalenie] | str. 1225
  Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] | str. 1226
  Art. 238. (uchylony) | str. 1226
  Art 239 [Odpowiednie stosowanie] | str. 1226
  Rozdział 16a. Wykonanie decyzji | str. 1227
  Art. 239a. [Wykonalność decyzji] | str. 1227
  Art. 239b. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej] | str. 1230
  Art. 239c. [Decyzja o zabezpieczeniu] | str. 1236
  Art. 239d. [Brak rygoru natychmiastowej wykonalności] | str. 1238
  Art. 239e. [Wykonanie decyzji ostatecznej] | str. 1239
  Art. 239f. [Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej] | str. 1239
  Art. 239g. [Dobrowolne wykonanie decyzji] | str. 1243
  Art. 239h. [Wstrzymanie wykonania decyzji a odsetki za zwłokę] | str. 1243
  Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy] | str. 1244
  Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie] | str. 1245
  Rozdział 17. Wznowienie postępowania | str. 1245
  Art. 240. [Podstawy wznowienia postępowania] | str. 1245
  Art. 241. [Wznowienie na żądanie strony; wznowienie z urzędu] | str. 1272
  Art. 242. (uchylony) | str. 1275
  Art. 243. [Postanowienie o wznowieniu] | str. 1275
  Art. 244. [Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania] | str. 1278
  Art. 245. [Rozstrzygnięcia kończące postępowanie wznowione] | str. 1281
  Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji] | str. 1286
  Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 1287
  Art. 247. [Podstawy stwierdzenia nieważności] | str. 1287
  Art. 248. [Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji] | str. 1303
  Art. 249. [Przesłanki negatywne] | str. 1306
  Art. 250-251. (uchylone) | str. 1310
  Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji] | str. 1310
  Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 1312
  Art. 253. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa] | str. 1312
  Art. 253a. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] | str. 1316
  Art. 253b. [Wyłączenie stosowania] | str. 1318
  Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] | str. 1320

Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×
Cena 329,00 PLN
Nasza cena 250,04 PLN
Oszczędzasz 24%
Wysyłka: Niedostępna
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Ordynacja podatkowa. Komentarz - Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski

Tytuł: Ordynacja podatkowa. Komentarz
Autor: Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Seria: Duże Komentarze
ISBN: 9788381078160
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 1592
Format: B5
Oprawa: twarda


Recenzje: Ordynacja podatkowa. Komentarz - Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Jan Rudowski

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×