Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

, ,

Książka
Wysyłka: Niedostępna
Sugerowana cena detaliczna 399,00 PLN
Nasza cena: 311,65 PLN
Oszczędzasz 21%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple - Kostański Piotr,Podrecki Paweł,Targosz Tomasz

Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie prawa własności przemysłowej (a zwłaszcza prawo patentowe i prawo znaków towarowych), a na prawie cywilnym kończąc. Pani Profesor, jak wielu najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa własności intelektualnej, wywodzi swój znakomity warsztat właśnie z prawa cywilnego, a w Katedrze Prawa Cywilnego UJ spędziła większość ze swych lat pracy na uniwersytecie.Profesor Elżbieta Traple zasługiwałaby na księgę pamiątkową, gdyby pozostała tylko cywilistką. Jak wiemy, tak się jednak nie stało. Bez żadnej przesady można ją zaliczyć do wielkich postaci polskiej doktryny prawa własności intelektualnej. Nikt, kto się tą dziedziną zajmuje nie jest w stanie pominąć jej dorobku, który co warte podkreślenia, mimo tak wielu zmian legislacyjnych, wciąż zachowuje aktualność. Ujęte w publikacjach osiągnięcia Pani Profesor są dostępne dla każdego. Dają one wyobrażenie o osobie, będącej znakomitym naukowcem o rozległym wachlarzu zainteresowań.Pani Profesor jest osobą niezwykle mądrą, zarówno jeśli chodzi o swoją merytoryczną wiedzę, jak i trafność oraz trzeźwość sądów. Jej spokój i poczucie humoru pozwoliły rozwiązać wiele pozornie beznadziejnych sytuacji. Gdyby jednak chcieć scharakteryzować Panią Profesor w sposób maksymalnie zwięzły, wydaje się, że najtrafniej byłoby powiedzieć, że ma po prostu niezwykłą klasę. Przychodzi ona, jak zawsze, kiedy jest prawdziwa, w sposób absolutnie naturalny i rodzi równie naturalny autorytet.Przypisywane wielu autorom powiedzenie, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria wydaje się niekiedy (przynajmniej w praktyce prawniczej) pobożnym życzeniem. A jednak, doświadczenie Pani Profesor chyba dowodzi, że jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. Swoje sukcesy zawodowe udało się jej osiągnąć bez poświęcania naukowych przekonań. Wielu potencjalnie lukratywnych klientów odeszło z kwitkiem, ponieważ Pani Profesor nie godziła się na firmowanie swoim nazwiskiem poglądów, które uznawała za niesłuszne czy wręcz szkodliwe. W dłuższej perspektywie okazało się to być podejściem słusznym. Jeśli więc szukamy przykładu, jak nauka i praktyka mogą ze wzajemną korzyścią na siebie oddziaływać i się wzbogacać, Pani Profesor mogłaby wskazać siebie. Oczywiście tego jednak nie zrobi, z uwagi na kolejną nieusuwalną cechę swojego charakteru, czyli skromność. Czyni to za to, przynajmniej częściowo, tytuł wybrany dla tej publikacji.Spis treści: Słowo wstępne | str. 5Nota biograficzna | str. 7Lista publikacji | str. 11CZĘŚĆ I

PRAWO AUTORSKIE
Joanna Banasiuk

Problematyka utworów częściowo osieroconych w prawodawstwie unijnym i w rozwiązaniach prawnych wybranych państw członkowskich | str. 23Joanna Błeszyńska-Wysocka

Zgodność art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z prawem Unii Europejskiej | str. 32Jan Błeszyński

"Własnościowy" model autorskich praw majątkowych według polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 45Jakub Chwalba

Prawo wprowadzania do obrotu egzemplarzy budowlanych w prawie autorskim | str. 61Monika Czajkowska-Dąbrowska

Erozja granic praw wyłącznych w polskim i europejskim prawie autorskim | str. 71Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Mowy polityków a prawo autorskie | str. 94Krzysztof Felchner

Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu droit de suite przez organizacje zbiorowego zarządzania (zagadnienia wybrane) | str. 108Damian Flisak

Evolution of copyright - reality or illusion? | str. 128Daria Katarzyna Gęsicka

Udostępnienie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 138Beata Giesen

Prawo pierwszeństwa opublikowania utworów naukowych służące instytucji naukowej - zagadnienia wybrane | str. 151Frank Gotzen

Le droit d'auteur dans l'Union européenne : harmonisation ou unifi cation? | str. 162Katarzyna Grzybczyk

Autonomiczne rysunki architektoniczne (szkice) jako przedmiot prawa autorskiego | str. 171Wojciech J. Katner, Przemysław Katner

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14 | str. 184Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Kropka nad "i"? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 197Marcin Krajewski

Konstrukcja domniemania uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi | str. 219Paweł Księżak

Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy | str. 237Krzysztof Kurosz

Wykorzystanie artystycznego wykonania w sferze życia politycznego a prawo do integralności wykonania | str. 248Ewa Laskowska-Litak

(Re)konstrukcja treści praw autorskich na gruncie wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 260Wojciech Machała, Rafał M. Sarbiński

Z problematyki odszkodowania ryczałtowego za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) | str. 274Joanna Marcinkowska

Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa | str. 289Ryszard Markiewicz

Pomysł i materiał urzędowy jako utwory | str. 301Andrzej Matlak

Cytat w świetle prawa autorskiego | str. 311Ewa Nowińska

Memy - szkic problematyki prawnej | str. 327Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Nabycie i utrata statusu utworu osieroconego - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 337Sybilla Stanisławska-Kloc

"Obraz słowem malowany" (audiodeskrypcja) - w świetle prawa autorskiego | str. 349Jerzy Szczotka

Wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów (public lending right) - w poszukiwaniu natury prawnej świadczenia | str. 372Karolina Sztobryn

Z Marrakeszu do Brukseli, czyli w drodze do zapewnienia dostępu do utworów dla osób niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem | str. 392Joanna Szyjewska-Bagińska

Umowne wyłączenie dalszej przenoszalności autorskich praw majątkowych | str. 405Tomasz Targosz

Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto | str. 421Monika Wałachowska

Wynagrodzenie szkody niemajątkowej w razie naruszenia autorskich praw osobistych - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 448Piotr Wasilewski

Dopuszczalność embedowania w świetle ewolucji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie linkowania | str. 463Anna Wojciechowska

Zagadnienie nabycia praw autorskich do filmu i ich przeniesienia na producenta w świetle art. 14bis konwencji berneńskiej i prawa Unii Europejskiej | str. 477Michał Wyrwiński

Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia | str. 492CZĘŚĆ II

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Janusz Fiołka

Kilka uwag o ochronie patentowej programów komputerowych | str. 503Marian Kępiński, Jakub Kępiński

Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436? | str. 525Annette Kur

Ersatzteilschutz im Licht von Design- und Kartellrecht - Überlegungen zum deutschen und europäischen Recht | str. 543Iwona B. Mika

Stewia - jak walczyć z patentami? Kilka uwag na temat międzynarodowej pozycji wiedzy tradycyjnej | str. 557Adrian Niewęgłowski

Skutki wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego. Zagadnienia wybrane | str. 566Justyna Ożegalska-Trybalska

Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym | str. 581Marcin Ożóg

Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji | str. 601Urszula Promińska

Dobra własności przemysłowej jako przedmiot wkładu do spółek handlowych | str. 629Ryszard Skubisz

Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 643Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Techniczny charakter rozwiązania jako element definicji wynalazku | str. 662Włodzimierz Szoszuk

Znaki pozycyjne - próba analizy | str. 677Maciej Szpunar

Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru | str. 690Anna Tischner

Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej 699Marcin Trzebiatowski

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy - czyli o interpretacji zastrzeżeń ochronnych na tle art. 96 w zw. z art. 63 ust. 2 p.w.p. | str. 713Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436 | str. 723Helena Żakowska-Henzler

Wiedza tradycyjna - tradycyjna ochrona? | str. 740Łukasz Żelechowski

Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 767CZĘŚĆ III

PRZEKROJOWE ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Janusz Raglewski

Problem określoności typu czynu zabronionego w przepisach karnych chroniących prawa własności intelektualnej | str. 793Stanisław Sołtysiński

Spory o społeczno-gospodarczą funkcję własności intelektualnej: dylematy ustawodawców, judykatury i doktryny | str. 805CZĘŚĆ IV

PRAWO CYWILNE
Jakub Biernat

Poświadczenie przez notariusza dziedziczenia ustawowego gminy lub Skarbu Państwa | str. 829Paweł Blajer

Traditio a zasada jawności obrotu nieruchomościami | str. 840Piotr Cybula

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 4171 § 1 k.c. (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314/EWG) | str. 861Bogusława Gnela

Uwagi na temat odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 566 k.c. | str. 875Wojciech Górecki

Dopuszczalność umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej i ograniczającej wspólność ustawową | str. 884Teresa Grzeszak

Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane | str. 896Barbara Jelonek-Jarco

Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu | str. 930Wojciech J. Kocot

Kontrakty kreatywne - nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów | str. 946Elżbieta Kremer

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi a problematyka prawa spadkowego | str. 963Andrzej Kubas

Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską | str. 973Agnieszka Kubiak-Cyrul, Wojciech Cyrul

Strona internetowa jako trwały nośnik informacji w umowach konsumenckich zawieranych online w prawie polskim i unijnym | str. 986Ireneusz Matusiak

Naruszenie dobra osobistego jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej .pl | str. 995Halina Nowara-Bacz

"Podpis" analfabety | str. 1009Katarzyna Pałka

Kreowanie dóbr osobistych | str. 1024Jerzy Pisuliński

Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie zapłaty bezgotówkowej - potrzeba zmiany interpretacji | str. 1034Wojciech Popiołek

Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej | str. 1044Marta Romańska

Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste | str. 1061Andrzej Śmieja

Funkcje zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę | str. 1074Mariusz Załucki

Testament w prawie angielskim | str. 1090Julita Zawadzka

Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem | str. 1101CZĘŚĆ V

POSTĘPOWANIE CYWILNE
Radosław Flejszar

Wyłączenie zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego poprzez czynności dyspozycyjne stron w procesie cywilnym | str. 1123Katarzyna Jasińska

Artykuł 22 u.z.n.k. - zagadnienia proceduralne, czyli czy zawsze niezbędny jest pozew | str. 1146Małgorzata Malczyk

Dokonywanie czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami na gruncie art. 3 k.p.c. - zagadnienia wybrane | str. 1160Aneta Mendrek

Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane | str. 1171Piotr Mostowik

O wpływie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie GAT v. LuK na przepisy rozporządzenia Bruksela Ia o jurysdykcji w sprawach rejestracji lub ważności patentu | str. 1194Andrzej Olaś

Th e principle of iura novit arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law? | str. 1207Paweł Podrecki

Organizacja i działanie sądu ds. praw własności intelektualnej | str. 1228Piotr Rylski, Karol Weitz

Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym | str. 1243Andrzej Szumański

Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy | str. 1271CZĘŚĆ VI

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE
Andrzej Mączyński

Jednoczesne wskazanie kilku praw w polskiej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego | str. 1285Jadwiga Pazdan

Klauzula porządku publicznego w sprawach spadkowych według rozporządzenia spadkowego Unii Europejskiej z 2012 r. | str. 1305Dariusz Szostek, Marek Świerczyński

Wpływ nowych technologii na prawo prywatne międzynarodowe | str. 1314CZĘŚĆ VII

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO, KONKURENCJI I DANYCH OSOBOWYCH
Jan Byrski

Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji. Wybrane zagadnienia prawne | str. 1331Janusz Długopolski

Ryzyko kursowe przy indeksacji kredytu konsumenckiego kursem obcej waluty | str. 1343Grzegorz Materna

Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień | str. 1348Ewa Rott-Pietrzyk

Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji? | str. 1365Marek Salamonowicz

Naśladownictwo zewnętrznej postaci cudzego produktu jako delikt passing-off w prawie brytyjskim | str. 1379Grzegorz Sibiga

Administracyjnoprawna ochrona prawa do ochrony danych osobowych w wyniku skargi osoby, której dane dotyczą - geneza i ewolucja polskich rozwiązań | str. 1393Mirosław Stec

Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 | str. 1403Piotr Tereszkiewicz

Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia | str. 1416Tadeusz Włudyka

Obowiązki informacyjne władz spółek publicznych w świetle regulacji MAD

(Market Abuse Directive) i MAR (Market Abuse Regulation) | str. 1429CZĘŚĆ VIII

O PRAWIE I PRAWNIKACH
Alicja Adamczak

Wpis do Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Elżbiety Traple | str. 1437Ewa Łętowska

Opera i prawo. Dysputa sędziów tworzywem operowym, czyli opera Scalia Ginsburg | str. 1442Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz,Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska

Wiązanka urodzinowa dla Profesor Elżbiety Traple. Pięć prawniczych miniatur | str. 1456


Szczegóły: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple - Kostański Piotr,Podrecki Paweł,Targosz Tomasz

Tytuł: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple
Autor: Kostański Piotr, Podrecki Paweł, Targosz Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Seria: Księgi Jubileuszowe
ISBN: 9788381076616
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 1492
Format: B5
Oprawa: twarda


Recenzje: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple - Kostański Piotr,Podrecki Paweł,Targosz Tomasz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

, ,

Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie prawa własności przemysłowej (a zwłaszcza prawo patentowe i prawo znaków towarowych), a na prawie cywilnym kończąc. Pani Profesor, jak wielu najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa własności intelektualnej, wywodzi swój znakomity warsztat właśnie z prawa cywilnego, a w Katedrze Prawa Cywilnego UJ spędziła większość ze swych lat pracy na uniwersytecie.

Profesor Elżbieta Traple zasługiwałaby na księgę pamiątkową, gdyby pozostała tylko cywilistką. Jak wiemy, tak się jednak nie stało. Bez żadnej przesady można ją zaliczyć do wielkich postaci polskiej doktryny prawa własności intelektualnej. Nikt, kto się tą dziedziną zajmuje nie jest w stanie pominąć jej dorobku, który co warte podkreślenia, mimo tak wielu zmian legislacyjnych, wciąż zachowuje aktualność. Ujęte w publikacjach osiągnięcia Pani Profesor są dostępne dla każdego. Dają one wyobrażenie o osobie, będącej znakomitym naukowcem o rozległym wachlarzu zainteresowań.

Pani Profesor jest osobą niezwykle mądrą, zarówno jeśli chodzi o swoją merytoryczną wiedzę, jak i trafność oraz trzeźwość sądów. Jej spokój i poczucie humoru pozwoliły rozwiązać wiele pozornie beznadziejnych sytuacji. Gdyby jednak chcieć scharakteryzować Panią Profesor w sposób maksymalnie zwięzły, wydaje się, że najtrafniej byłoby powiedzieć, że ma po prostu niezwykłą klasę. Przychodzi ona, jak zawsze, kiedy jest prawdziwa, w sposób absolutnie naturalny i rodzi równie naturalny autorytet.

Przypisywane wielu autorom powiedzenie, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria wydaje się niekiedy (przynajmniej w praktyce prawniczej) pobożnym życzeniem. A jednak, doświadczenie Pani Profesor chyba dowodzi, że jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. Swoje sukcesy zawodowe udało się jej osiągnąć bez poświęcania naukowych przekonań. Wielu potencjalnie lukratywnych klientów odeszło z kwitkiem, ponieważ Pani Profesor nie godziła się na firmowanie swoim nazwiskiem poglądów, które uznawała za niesłuszne czy wręcz szkodliwe. W dłuższej perspektywie okazało się to być podejściem słusznym. Jeśli więc szukamy przykładu, jak nauka i praktyka mogą ze wzajemną korzyścią na siebie oddziaływać i się wzbogacać, Pani Profesor mogłaby wskazać siebie. Oczywiście tego jednak nie zrobi, z uwagi na kolejną nieusuwalną cechę swojego charakteru, czyli skromność. Czyni to za to, przynajmniej częściowo, tytuł wybrany dla tej publikacji.

Spis treści: Słowo wstępne | str. 5

Nota biograficzna | str. 7

Lista publikacji | str. 11

CZĘŚĆ I
PRAWO AUTORSKIE


Joanna Banasiuk
Problematyka utworów częściowo osieroconych w prawodawstwie unijnym i w rozwiązaniach prawnych wybranych państw członkowskich | str. 23

Joanna Błeszyńska-Wysocka
Zgodność art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z prawem Unii Europejskiej | str. 32

Jan Błeszyński
"Własnościowy" model autorskich praw majątkowych według polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 45

Jakub Chwalba
Prawo wprowadzania do obrotu egzemplarzy budowlanych w prawie autorskim | str. 61

Monika Czajkowska-Dąbrowska
Erozja granic praw wyłącznych w polskim i europejskim prawie autorskim | str. 71

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Mowy polityków a prawo autorskie | str. 94

Krzysztof Felchner
Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu droit de suite przez organizacje zbiorowego zarządzania (zagadnienia wybrane) | str. 108

Damian Flisak
Evolution of copyright - reality or illusion? | str. 128

Daria Katarzyna Gęsicka
Udostępnienie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 138

Beata Giesen
Prawo pierwszeństwa opublikowania utworów naukowych służące instytucji naukowej - zagadnienia wybrane | str. 151

Frank Gotzen
Le droit d'auteur dans l'Union européenne : harmonisation ou unifi cation? | str. 162

Katarzyna Grzybczyk
Autonomiczne rysunki architektoniczne (szkice) jako przedmiot prawa autorskiego | str. 171

Wojciech J. Katner, Przemysław Katner
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14 | str. 184

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Kropka nad "i"? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 197

Marcin Krajewski
Konstrukcja domniemania uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi | str. 219

Paweł Księżak
Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy | str. 237

Krzysztof Kurosz
Wykorzystanie artystycznego wykonania w sferze życia politycznego a prawo do integralności wykonania | str. 248

Ewa Laskowska-Litak
(Re)konstrukcja treści praw autorskich na gruncie wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 260

Wojciech Machała, Rafał M. Sarbiński
Z problematyki odszkodowania ryczałtowego za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) | str. 274

Joanna Marcinkowska
Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa | str. 289

Ryszard Markiewicz
Pomysł i materiał urzędowy jako utwory | str. 301

Andrzej Matlak
Cytat w świetle prawa autorskiego | str. 311

Ewa Nowińska
Memy - szkic problematyki prawnej | str. 327

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Nabycie i utrata statusu utworu osieroconego - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 337

Sybilla Stanisławska-Kloc
"Obraz słowem malowany" (audiodeskrypcja) - w świetle prawa autorskiego | str. 349

Jerzy Szczotka
Wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów (public lending right) - w poszukiwaniu natury prawnej świadczenia | str. 372

Karolina Sztobryn
Z Marrakeszu do Brukseli, czyli w drodze do zapewnienia dostępu do utworów dla osób niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem | str. 392

Joanna Szyjewska-Bagińska
Umowne wyłączenie dalszej przenoszalności autorskich praw majątkowych | str. 405

Tomasz Targosz
Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto | str. 421

Monika Wałachowska
Wynagrodzenie szkody niemajątkowej w razie naruszenia autorskich praw osobistych - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 448

Piotr Wasilewski
Dopuszczalność embedowania w świetle ewolucji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie linkowania | str. 463

Anna Wojciechowska
Zagadnienie nabycia praw autorskich do filmu i ich przeniesienia na producenta w świetle art. 14bis konwencji berneńskiej i prawa Unii Europejskiej | str. 477

Michał Wyrwiński
Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia | str. 492

CZĘŚĆ II
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


Janusz Fiołka
Kilka uwag o ochronie patentowej programów komputerowych | str. 503

Marian Kępiński, Jakub Kępiński
Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436? | str. 525

Annette Kur
Ersatzteilschutz im Licht von Design- und Kartellrecht - Überlegungen zum deutschen und europäischen Recht | str. 543

Iwona B. Mika
Stewia - jak walczyć z patentami? Kilka uwag na temat międzynarodowej pozycji wiedzy tradycyjnej | str. 557

Adrian Niewęgłowski
Skutki wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego. Zagadnienia wybrane | str. 566

Justyna Ożegalska-Trybalska
Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym | str. 581

Marcin Ożóg
Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji | str. 601

Urszula Promińska
Dobra własności przemysłowej jako przedmiot wkładu do spółek handlowych | str. 629

Ryszard Skubisz
Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 643

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Techniczny charakter rozwiązania jako element definicji wynalazku | str. 662

Włodzimierz Szoszuk
Znaki pozycyjne - próba analizy | str. 677

Maciej Szpunar
Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru | str. 690

Anna Tischner
Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej 699

Marcin Trzebiatowski
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy - czyli o interpretacji zastrzeżeń ochronnych na tle art. 96 w zw. z art. 63 ust. 2 p.w.p. | str. 713

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436 | str. 723

Helena Żakowska-Henzler
Wiedza tradycyjna - tradycyjna ochrona? | str. 740

Łukasz Żelechowski
Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 767

CZĘŚĆ III
PRZEKROJOWE ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Janusz Raglewski
Problem określoności typu czynu zabronionego w przepisach karnych chroniących prawa własności intelektualnej | str. 793

Stanisław Sołtysiński
Spory o społeczno-gospodarczą funkcję własności intelektualnej: dylematy ustawodawców, judykatury i doktryny | str. 805

CZĘŚĆ IV
PRAWO CYWILNE


Jakub Biernat
Poświadczenie przez notariusza dziedziczenia ustawowego gminy lub Skarbu Państwa | str. 829

Paweł Blajer
Traditio a zasada jawności obrotu nieruchomościami | str. 840

Piotr Cybula
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 4171 § 1 k.c. (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314/EWG) | str. 861

Bogusława Gnela
Uwagi na temat odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 566 k.c. | str. 875

Wojciech Górecki
Dopuszczalność umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej i ograniczającej wspólność ustawową | str. 884

Teresa Grzeszak
Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane | str. 896

Barbara Jelonek-Jarco
Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu | str. 930

Wojciech J. Kocot
Kontrakty kreatywne - nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów | str. 946

Elżbieta Kremer
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi a problematyka prawa spadkowego | str. 963

Andrzej Kubas
Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską | str. 973

Agnieszka Kubiak-Cyrul, Wojciech Cyrul
Strona internetowa jako trwały nośnik informacji w umowach konsumenckich zawieranych online w prawie polskim i unijnym | str. 986

Ireneusz Matusiak
Naruszenie dobra osobistego jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej .pl | str. 995

Halina Nowara-Bacz
"Podpis" analfabety | str. 1009

Katarzyna Pałka
Kreowanie dóbr osobistych | str. 1024

Jerzy Pisuliński
Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie zapłaty bezgotówkowej - potrzeba zmiany interpretacji | str. 1034

Wojciech Popiołek
Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej | str. 1044

Marta Romańska
Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste | str. 1061

Andrzej Śmieja
Funkcje zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę | str. 1074

Mariusz Załucki
Testament w prawie angielskim | str. 1090

Julita Zawadzka
Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem | str. 1101

CZĘŚĆ V
POSTĘPOWANIE CYWILNE


Radosław Flejszar
Wyłączenie zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego poprzez czynności dyspozycyjne stron w procesie cywilnym | str. 1123

Katarzyna Jasińska
Artykuł 22 u.z.n.k. - zagadnienia proceduralne, czyli czy zawsze niezbędny jest pozew | str. 1146

Małgorzata Malczyk
Dokonywanie czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami na gruncie art. 3 k.p.c. - zagadnienia wybrane | str. 1160

Aneta Mendrek
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane | str. 1171

Piotr Mostowik
O wpływie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie GAT v. LuK na przepisy rozporządzenia Bruksela Ia o jurysdykcji w sprawach rejestracji lub ważności patentu | str. 1194

Andrzej Olaś
Th e principle of iura novit arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law? | str. 1207

Paweł Podrecki
Organizacja i działanie sądu ds. praw własności intelektualnej | str. 1228

Piotr Rylski, Karol Weitz
Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym | str. 1243

Andrzej Szumański
Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy | str. 1271

CZĘŚĆ VI
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE


Andrzej Mączyński
Jednoczesne wskazanie kilku praw w polskiej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego | str. 1285

Jadwiga Pazdan
Klauzula porządku publicznego w sprawach spadkowych według rozporządzenia spadkowego Unii Europejskiej z 2012 r. | str. 1305

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński
Wpływ nowych technologii na prawo prywatne międzynarodowe | str. 1314

CZĘŚĆ VII
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO, KONKURENCJI I DANYCH OSOBOWYCH


Jan Byrski
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji. Wybrane zagadnienia prawne | str. 1331

Janusz Długopolski
Ryzyko kursowe przy indeksacji kredytu konsumenckiego kursem obcej waluty | str. 1343

Grzegorz Materna
Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień | str. 1348

Ewa Rott-Pietrzyk
Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji? | str. 1365

Marek Salamonowicz
Naśladownictwo zewnętrznej postaci cudzego produktu jako delikt passing-off w prawie brytyjskim | str. 1379

Grzegorz Sibiga
Administracyjnoprawna ochrona prawa do ochrony danych osobowych w wyniku skargi osoby, której dane dotyczą - geneza i ewolucja polskich rozwiązań | str. 1393

Mirosław Stec
Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 | str. 1403

Piotr Tereszkiewicz
Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia | str. 1416

Tadeusz Włudyka
Obowiązki informacyjne władz spółek publicznych w świetle regulacji MAD
(Market Abuse Directive) i MAR (Market Abuse Regulation) | str. 1429

CZĘŚĆ VIII
O PRAWIE I PRAWNIKACH


Alicja Adamczak
Wpis do Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Elżbiety Traple | str. 1437

Ewa Łętowska
Opera i prawo. Dysputa sędziów tworzywem operowym, czyli opera Scalia Ginsburg | str. 1442

Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz,

Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
Wiązanka urodzinowa dla Profesor Elżbiety Traple. Pięć prawniczych miniatur | str. 1456

Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×
Cena 399,00 PLN
Nasza cena 311,65 PLN
Oszczędzasz 21%
Wysyłka: Niedostępna
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple - Kostański Piotr,Podrecki Paweł,Targosz Tomasz

Tytuł: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple
Autor: Kostański Piotr, Podrecki Paweł, Targosz Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Seria: Księgi Jubileuszowe
ISBN: 9788381076616
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 1492
Format: B5
Oprawa: twarda


Recenzje: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple - Kostański Piotr,Podrecki Paweł,Targosz Tomasz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×