Regulaminy

Regulaminy:

1. Regulamin Serwisu czytam.pl

2. Regulamin treści cyfrowych


Regulamin obowiązuje od 20.10.2018 roku

Regulamin Serwisu Czytam.pl

I. Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy czytam.pl (dalej „Serwis”) prowadzony jest przez Wojciecha Sternę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12,61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej jako „Sprzedawca”), adres korespondencyjny: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, punkt odbioru zamówień: os. Stare Żegrze 14/67, 61-249 Poznań („Punkt Odbioru”).
 2. Niniejszym Regulamin dotyczy nabywania towarów dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Działalność Sprzedawcy jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w szczególności za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: czytam@czytam.pl, telefonicznie pod numerem 61 651 44 95 lub za pośrednictwem faksu: 61 653 14 17.
 5. Do korzystania z usług serwisu internetowego czytam.pl za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
II. Składanie zamówień
 1. Informacje zawarte na stronie Serwisu czytam.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zatem zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 2. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu w następujący sposób:
  a) po zalogowaniu się (Klient Serwisu) na konto lub rejestracji konta (nowy Klient) w Serwisie,
  b) bez rejestracji konta w Serwisie.
 3. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu, prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia poprzez Serwis.
 4. Klient wypełniając formularz zamówienia wskazuje również opcję dostawy lub odbioru osobistego w Punkcie Odbioru Sprzedawcy oraz formę zapłaty. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 5. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.
 6. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.
 8. Serwis czytam.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.
III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia nie dłużej niż do 14 dni roboczych. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak dostępności towaru Sprzedawca powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Zasady wynikające z ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. W przeciągu 24 godzin, przez co rozumie się 1 dzień roboczy, od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 6. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem czytam.pl leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Klient może wyrazić zgodę na powiadomienia SMS o statusie zamówienia zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji za pobraniem.
IV. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówienia.
 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego czytam.pl wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 2. Cena podana dla stronie internetowej Serwisu jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Serwis czytam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z ust. 1 i pkt III Regulaminu.
 4. Klient ponosi za pośrednictwem Sprzedawcy koszt dostawy zamówienia do Klienta na rzecz podmiotu dokonującego takiej dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy.
 5. Koszt dostawy dokonywanej na terenie Polski będzie doliczany do wartości zamówienia. W przypadku wielości pozycji zamówienia koszt dostawy będzie uwzględniany dla każdej pozycji na rachunku proporcjonalnie do cen towarów.
 6. Koszty dostawy poza terenem Polski ustalane są indywidualnie. W takim przypadku Sprzedawca potwierdza Klientowi w formie elektronicznej (mail) koszt dostawy mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie taryfy przewoźników oraz gabaryt zamówienia.
V. Rabaty
 1. Sprzedawca może udzielić rabatu obniżającego cenę jednostkową danego produktu opisanego w Serwisie.
 2. Rodzaje rabatów:
  a) Rabat jednostkowy – udzielany przez Sprzedawcę na dany artykuł opisany w Serwisie; rabat jednostkowy jest przypisany do danego artykułu i obejmuje wyłącznie koszt produktu.
  b) Rabat jednorazowy – udzielany przez Sprzedawcę do jednorazowego wykorzystania; rabat ten przyznawany jest Klientom w ramach akcji Sprzedawcy, np. konkursów;
  c) Rabat wielorazowy - udzielany przez Sprzedawcę udostępniany Klientom publicznie do wielokrotnego użytku w ramach akcji promocyjnych Sprzedawcy, np. z okazji urodzin Serwisu na stronach internetowych Serwisu;
 3. Rabat jednorazowy lub wielorazowy nie jest rabatem imiennym i może być przekazywany innym Klientom Serwisu.
 4. Rabat jednorazowy lub wielorazowy może być udzielony na wszystkie lub część artykułów opisanych w Serwisie.
 5. Rabat ma przydzieloną datę ważności. Po upływie terminu ważności nie można wykorzystać rabatu w Serwisie.
 6. Udzielony rabat obejmuje wyłącznie koszt produktu (cenę jednostkową) i jest przypisany do danego artykułu. Przy udzieleniu rabatu jednostkowego cena artykułu zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Obowiązuje cena widoczna przy artykule w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. W przypadku udzielenia rabatu jednorazowego lub wielokrotnego w postaci procentowego obniżenia ceny, cena jednostkowa brutto zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Pomniejszenie ceny odbywa się automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego.
 8. Rabaty nie łączą się chyba, że co innego wynika z treści udzielonego rabatu. Wówczas informacja taka powinna być wyraźnie określona wraz z udzieleniem rabatu.
 9. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy.
VI. Dostarczanie zamówionych produktów
 1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostawa kurierem, paczkomat inpost, odbiór w kiosku Ruch, odbiór osobisty).
 2. Klient w elektronicznym formularzu zamówienia może wskazać również odbiór osobisty. Odbiór osobisty odbywa się w Punkcie Odbioru Sprzedawcy os. Stare Żegrze 14/67 w Poznaniu.
 3. W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienie będzie oczekiwało na Klienta 7 dni od dnia powiadomienia go o możliwości odbioru. Brak odbioru w terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie odpowiadał na roszczenia Klienta w związku z anulowaniem zamówienia.
 4. W przypadku dostawy na adres Klienta, Serwis czytam.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Serwis czytam.pl zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta przy danym towarze.
 6. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis czytam.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta (więcej informacji o terminach dostawy na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy).
 7. Terminy dostarczenia zamówienia przez dostawców podane na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy są terminami orientacyjnymi. Sprzedawca nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.
VII. Płatności
 1. Serwis czytam.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  • za pobraniem - kurierowi przy odbiorze przesyłki (dotyczy wysyłek krajowych),
  • przelewem na konto w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (konto indywidualne do każdego zamówienia jest podane w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia); przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto księgarni (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),
  • kartą płatniczą on-line po złożeniu zamówienia (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych).
 2. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Do każdego zakupu Klient otrzymuje fakturę.
 4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania faktury papierowej dla klientów, którzy zaznaczą odpowiednie pole: checkbox w ostatnim kroku zamówienia.
VIII. Reklamacje
 1. W zakresie nieuregulowanym poniższymi zapisami Regulaminu zastosowanie ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 2. Wszystkie produkty oferowane przez serwis czytam.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 4. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone na piśmie: przesłane pocztą na adres ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@czytam.pl. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy: ul. Unii Lubelskiej 3 w Poznaniu. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (np. brak dostępności towaru) Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
 9. W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
  b) żądać usunięcia wady, albo
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.
 10. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli produkt / towar był już naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunięcia wady.
 11. Jeżeli Klientem jest Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy.
 13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 14. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi w całości lub części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia.
  Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowany Produkt był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.
 15. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.
  W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
IX. Prawa konsumenta
 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego. W przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient, który zakupił towar za pośrednictwem Serwisu czytam.pl, tj. zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, telefon: 61 651 44 95, faks: 61 653 14 17, e-mail: zwroty@czytam.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przy czym nie uznaje się przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca może zgodzić się na poniesienie kosztów zwrotu rzeczy w całości lub części. Wówczas Klient ma obowiązek udostępnić towar do odbioru. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy produkt objęty oświadczenie o odstąpieniu był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru / produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 13. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawa konsumenta, w szczególności w zakresie umów: d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: a) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 15. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 16. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
X. Treści zamieszczane przez Klienta w Serwisie
 1. Klient ma możliwość dodawania treści w Serwisie czytam.pl w ramach recenzji produktów, których opisy są zamieszczane w Serwisie.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za merytoryczną treść dodawanych przez Klientów treści / recenzji.
 3. Sprzedawca ma obowiązek weryfikacji treści i usuwa bez uprzedzenia treści nieodpowiednie, tj. w szczególności zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych Klientów, podmiotów czy osób trzecich jak również treści stanowiące reklamy, nie mające związku z komentowanym produktem lub usługą lub w inny sposób naruszające Regulamin.
 4. Sprzedawca może usuwać treści zdublowane celem zachowania porządku i estetyki wpisów w Serwisie.
XI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Wojciech Sterna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12,61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (również niżej jako Administrator).
 2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Sprzedawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Serwisie czytam.pl (w szczególności Polityka prywatności) oraz w kontakcie bezpośrednim.
XII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu czytam.pl rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2018 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.


Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 do 19.10.2018

I. Postanowienia ogólne
 1. Serwis czytam.pl prowadzony jest przez Wojciecha Sternę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12,61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: czytam@czytam.pl, telefonicznie pod numerem 61 651 44 95 lub za pośrednictwem faksu: 61 642 59 26.
 3. Działalność Sprzedawcy jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Zawartość serwisu internetowego czytam.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 6. Do korzystania z usług serwisu internetowego czytam.pl za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
II. Składanie zamówień
 1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta. W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego czytam.pl wyrażone są w złotych polskich.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego czytam.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w serwisie internetowym czytam.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy.
  Koszty przesyłki na terenie Polski są wliczone w kwotę pobrania - poza terenem Polski są ustalane indywidualnie.

  Dostawa na terenie Polski

  Przedpłata - Płatność kartą / Przelew na konto / Blik

  Bezpłatna dostawa od 299,00 PLN

  Pobranie przy odbiorze

  Bezpłatna dostawa od 399,00 PLN

  Dostawa na terenie Unii Europejskiej

  Uwaga! Przy wysyłce międzynarodowej koszt dostawy jest zależny od wagi i kraju wysyłki.
  Paczki wysyłane są kurierem po przedpłacie (przelew na konto lub kartą kredytową on-line).

  Kurier

  Austria (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  45,00 PLN60,00 PLN90,00 PLN

  Belgia (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  34,00 PLN45,00 PLN59,00 PLN

  Bułgaria (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  72,00 PLN93,00 PLN108,00 PLN

  Chorwacja (6-7 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  102,00 PLN108,00 PLN144,00 PLN

  Czechy (2-3 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  27,00 PLN30,00 PLN36,00 PLN

  Dania (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  45,00 PLN57,00 PLN78,00 PLN

  Estonia (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  42,00 PLN51,00 PLN75,00 PLN

  Finlandia (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  72,00 PLN93,00 PLN108,00 PLN

  Francja (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  51,00 PLN57,00 PLN86,00 PLN

  Grecja (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  102,00 PLN129,00 PLN144,00 PLN

  Hiszpania (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  60,00 PLN81,00 PLN130,00 PLN

  Holandia (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  33,00 PLN45,00 PLN68,00 PLN

  Irlandia (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  51,00 PLN72,00 PLN105,00 PLN

  Litwa (2-3 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  34,00 PLN35,00 PLN45,00 PLN

  Luksemburg (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  45,00 PLN54,00 PLN74,00 PLN

  Łotwa (2-3 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  37,00 PLN43,00 PLN57,00 PLN

  Niemcy (2-3 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  27,00 PLN36,00 PLN42,00 PLN

  Portugalia (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  71,00 PLN94,00 PLN144,00 PLN

  Słowacja (2-3 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  36,00 PLN41,00 PLN52,00 PLN

  Słowenia (2-3 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  62,00 PLN69,00 PLN108,00 PLN

  Szwecja (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  54,00 PLN66,00 PLN98,00 PLN

  Węgry (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  37,00 PLN42,00 PLN59,00 PLN

  Wielka Brytania (3-4 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  45,00 PLN63,00 PLN94,00 PLN

  Włochy (4-5 dni)

  do 3 kgdo 10 kgdo 31 kg
  57,00 PLN73,00 PLN102,00 PLN

  W przypadku nieobecności klienta w domu kurier ma prawo zostawić paczkę w punkcie Parcel Shop (zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie e-mailem przez firmę kurierską). Uwaga! Dotyczy to tylko dużych miast. Księgarnia nie ma również wpływu na godziny dostarczanych przesyłek przez firmę kurierską czy pocztę. Kurier dostarcza przesyłki w godzinach 8-16.
 6. Serwis czytam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do serwisu czytam.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z liczbą sztuk i jednostkową ceną, a w przypadku zamówienia obejmującego więcej niż jeden produkt - informację o liczbie zamawianych sztuk poszczególnych produktów wraz z ich jednostkową ceną
   a) łączną wartość zamówienia
   b) wybraną formę dostawy
   c) koszty dostawy dla całego zamówienia
   d) łączną wartość zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi
   e) sposób płatności
   f) informację o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni (z wyjątkiem treści cyfrowych)
   g) zgodę na udostępnienie treści cyfrowych (jeżeli są przedmiotem zakupu)
   h) informację o koszcie zwrotu towaru
   i) opcję akceptacji regulaminu serwisu czytam.pl
   j) informację, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty
 8. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.
 9. Serwis czytam.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.
III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem czytam.pl leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
IV. Dostarczanie zamówionych produktów
 1. Serwis czytam.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 48 do 72 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku problemów z realizacją zamówienia w wyżej podanym terminie będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.
 2. Serwis czytam.pl zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta przy danej książce.
 3. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis czytam.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika wybranego przez Klienta (więcej informacji o terminach dostawy na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy).
 4. W przypadku odbioru własnego w siedzibie firmy, zamówienia które nie zostaną odebrane w przeciągu 2 tygodni od momentu wysłania informacji przez nas o odbiorze - zostaną anulowane.

V. Płatności
 1. Serwis czytam.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  • kurierowi przy odbiorze przesyłki (za pobraniem; dotyczy wysyłek krajowych),
  • przelewem na konto w terminie 14dni dni od złożenia zamówienia (konto indywidualne do każdego zamówienia jest podane w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia); przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto księgarni (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),
  • kartą płatniczą on-line po złożeniu zamówienia (dotyczy wysyłek zagranicznych).
 2. Do każdego zakupu Klient otrzymuje fakturę.
 3. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
  Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania faktury papierowej dla klientów, którzy zaznaczą odpowiednie pole: checkbox w ostatnim kroku zamówienia

VI. Reklamacje
 1. Wszystkie produkty oferowane przez serwis czytam.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na konsumenta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 4. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.
 5. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 6. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
   a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
   b) żądać usunięcia wady, albo
   c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
   d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.
  W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
 13. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 14. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
   b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
   c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
VII. Zwroty towarów
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, telefon: 61 651 44 95, faks: 61 642 59 26, e-mail: czytam@czytam.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: Wojciech Sterna ”TAMI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
 5. Nie odbieramy żadnych przesyłek za pobraniem.
 6. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Koszt zwrotu produktu ponosi Klient. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych zapisanych na informatycznych nośnikach danych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
VIII. Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późń. zm.), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 014, poz. 827).