Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki
Książka
  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa miękka
Wysyłka: 1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena detaliczna 20,90 PLN
Nasza cena: 11,72 PLN
Oszczędzasz 43%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów
Opis: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki - Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia WójtowiczTablice Wydawnictwa GREG to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych, łącząca tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku, historii oraz języków obcych. Każdy humanista powinien posiadać informacje z tego zakresu. Książka daje możliwość odnalezienia wiadomości z historii, literatury, czy nauki o języku – wszystko znajduje się w jednej książce.Współczesny świat wymaga od nas również, by znać minimum dwa języki, by móc swobodnie poruszać się w społeczeństwie - stąd dołączono do Tablic wiadomości z języka angielskiego oraz niemieckiego.Idealna książka jest do nauki w domu, podczas pisania wypracowań, rozwiązywania zadań maturalnych, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz przy powtórkach. Dobór treści, solidne przygotowanie merytoryczne oraz przyjemny układ tablic, sprawia, iż jest to pozycja godna polecenia dla uczniów na każdym poziomie szkoły. Serdecznie polecamy!


Spis treści

JĘZYK POLSKI

HISTORIA LITERATURYChronologia i periodyzacjaEpoki literackie - synteza

Twórcy literatury i ich dzieła

Prądy filozoficzne

Światopogląd, ideologia

Przewodnie hasła i postulaty programowe epok

Prądy literackie w literaturze XIX i XX w.

Bohater literacki - typy

Wzorce osobowe, sylwetka człowieka epoki

Rodzaje i gatunki literackieCHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOK

AntykKlasyfikacja mitówBiblia i mitologia - podobieństwa i różnice

Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii

Wybrane związki frazeologiczne rodem z BibliiŚredniowiecze

Zabytki języka polskiego

Renesans

Kryzys światopoglądowy w Trenach KochanowskiegoCechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego

Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J Kochanowskiego

Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. KochanowskiegoBarok

Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej

Oświecenie

Instytucje polskiego Oświecenia

Romantyzm

Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego

Pozytywizm

Rozwój techniki - Pozytywizm: "wiek pary i elektryczności"Przyczyny zmian światopoglądowych, obyczajowych i społecznych w epoce Pozytywizmu

Rozwój czasopiśmiennictwa

Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturzeModernizm

Cyganeria artystycznaWesele - symbolika postaci i przedmiotów

KabaretyDwudziestolecie międzywojenne

Ugrupowania poetyckie w EuropieUgrupowania poetyckie w Polsce

Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce - zestawienie chronologiczne

Czasopiśmiennictwo

KabaretyLiteratura współczesna

Pokolenia literackieWydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę

Ważne dzieła wydane na emigracji

Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie

Kabarety

ANEKS

Laureaci literackiej Nagrody NoblaLaureaci Nagrody NikeWIEDZA O LITERATURZE

Gatunki literackieTypy liryki

Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej

Najczęstsze układy rymów

Rodzaje środków artystycznych

Gatunki publicystyczne

Gatunki literatury faktuWIEDZA O JĘZYKU

Język jako system znakówJednostki wypowiedzi

Powstawanie głosu - narządy mowy

Klasyfikacja samogłosek - trójkąt samogłoskowy

Klasyfikacja spółgłosek

Akcent wyrazowy

Wyrazy bez własnego akcentu

Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo

Podstawa słowotwórcza i formant

Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych

Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych

Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych

Wyrazy złożone

Skrótowce

Relacje znaczeniowe między wyrazami

Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo

Kategorie zapożyczeń

Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń

Podział frazeologizmów

Źródła frazeologizmów

Części mowy

Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy

Rzeczowniki - podział

Odmiana przez przypadki

Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany

Postacie czasownika

Kategoria rodzaju czasownika

Imiesłowy

Kategoria rodzaju przymiotnika

Stopniowanie przymiotnika

Podział liczebników

Odmiana liczebników

Zaimki rzeczowne - podział

Zaimki przymiotne - podział

Zaimki liczebne - podział

Zaimki przysłowne - podział

Pisownia spójników

Rodzaje zdań

Orzeczenie

Określenia do orzeczenia

Podmiot

Określenia do podmiotu - przydawka

Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu

Związki wyrazów w zdaniu

Wyrazy poza związkamiORTOGRAFIA

Pisownia "rz"Pisownia "ż"

Pisownia "u"

Pisownia "ó"

Pisownia "ch"

Pisownia "h"

Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en

Pisownia wielką i małą literą

Pisownia tytułów

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych

Pisownia "i", "j" wewnątrz i na końcu wyrazu

Pisownia partykuł

Pisownia końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego miękkotematowych (-ji, -ii, -i)

Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -wski, -dzki, -cki

Pisownia zakończeń rzeczowników -dztwo, -ctwo, -stwo, -zca, -żca, -śba, -źba, -zka

Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-

Pisownia przymiotników z pauzą i bez pauzy

Pisownia skrótów z kropką i bez kropki

Inne zasady pisowni skrótów

Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu

HISTORIA

HISTORIA POWSZECHNAPrehistoriaNajdawniejsze dzieje człowiekaEpoki w dziejach ludzkości

Najważniejsze datyStarożytność

Cywilizacje starożytnego WschoduOsiągnięcia cywilizacji starożytnego WschoduReligie społeczeństw starożytnego Wschodu

Rodzaje mitów

Geneza i zasady religii monoteistycznychStarożytna Grecja

Ustroje polityczneKształtowanie się demokracji ateńskiej

Najważniejsze daty z dziejów GrecjiStarożytny Rzym

Instytucje republiki rzymskiejSpołeczeństwo rzymskie

Najważniejsze daty z dziejów Rzymu

Średniowiecze

Wędrówki ludówWyprawy krzyżowe (krucjaty)

Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej

Najważniejsze daty ŚredniowieczaCzasy nowożytne (XVI-XIX w.)

Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie

Wielka Rewolucja Francuska

Wiosna Ludów w Europie

Typy ustrojów politycznych

Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków

Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.

KolonializmHistoria najnowsza

I wojna światowa (1914-1918) - przebiegSystem wersalski

II wojna światowa (1939-1945)

Konferencje Wielkiej Trójki

Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.

Charakterystyka systemów ustrojowych XX w.

Instytucje Unii Europejskiej

Jesień Ludów (Narodów)

HISTORIA POLSKI

ŚredniowieczeUstawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)Początki społeczeństwa stanowego w Polsce

Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym

Unie polsko-litewskie

Stosunki polsko-krzyżackie

Rozwój przywilejów szlacheckichHistoria nowożytna

Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.

Wojny z Turcją w XVII w.

Wojny z Moskwą w XVII w.

Wojny z Kozakami w XVII w.

Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.

Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792

Rozbiory

Obozy polityczne Wielkiej Emigracji

Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)Historia najnowsza

Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowejPowstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich

Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej

Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej

Mniejszości narodowe II RP

ANEKS

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejPaństwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO

Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego NATO

Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Prezydenci PRL - RP

Premierzy III RP

Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku

Encykliki Jana Pawła II

JĘZYK ANGIELSKI

GRAMATYKARzeczownik - rodzajRzeczownik - forma dzierżawcza

Rzeczownik - liczba mnoga

Słowotwórstwo

Wielka i mała litera

Przedimki

Zaimki osobowe

Zaimki wskazujące

Zaimki pytające

Zaimki nieokreślone

Zaimki ilościowe

Zaimki rozdzielcze

Przymiotniki i przysłówki

Czasowniki

Czasowniki złożone

Czasowniki nieregularne

Czasy - budowa

Czasy - zastosowanie

Czasowniki modalne

Okres warunkowy

Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych

Strona bierna

Mowa zależna

Przyimki

Spójniki

LiczebnikiPODSTAWOWE SŁOWNICTWO

CzłowiekDom

Szkoła

Praca

Życie rodzinne i towarzyskie

Żywienie

Zakupy i usługi

Podróżowanie i turystyka

Kultura

Sport

Zdrowie

Nauka, technika

Przyroda

Państwo i społeczeństwo

Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców

Podstawowe zwroty

False friends

Język angielski w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

JĘZYK NIEMIECKI

GRAMATYKARzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślonyOdmiana rzeczownika przez przypadki

Przeczenie przed rzeczownikiem: kem, keine, kein/nicht

Tworzenie rzeczowników

Rekcja rzeczownika

Przykłady homonimów

Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja

Czasowniki posiłkowe

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Tworzenie formy Prateritum

Tworzenie formy Partizip II

Czasowniki modalne

Czasowniki zwrotne

Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie

Czasownik lassen

Bezokolicznik z za i bez za

Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II

Strona bierna - Passiv

Tryb rozkazujący - Imperativ

Tryb przypuszczający - Konjunktiv

Konjunktiv I

Konjunktiv II Prateritum

Konjunktiv II Plusąuamperfekt

Tryb warunkowy - Konditional I

Mowa zależna - Indirekte Rede

Rekcja czasownika

Przymiotnik

Zaimek

Przysłówek

Przyimek

Liczebnik

Składnia

Formy podstawowe wybranych czasownikówPODSTAWOWE SŁOWNICTWO

CzłowiekDom

Szkoła

Praca

Życie rodzinne i towarzyskie

Żywienie

Zakupy i usługi

Podróżowanie i turystyka

Kultura

Sport

Zdrowie

Nauka i technika

Świat przyrody

Państwo i społeczeństwo

Kraje niemieckojęzyczne - podział administracyjny

Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców

Szczegóły: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki - Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz

Tytuł: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki
Autor: Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375172676
ISBN: 978-83-7517-267-6
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum
Pomoce szkolne » Liceum i Technikum

Przedmiot: Inne
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 488
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.708 kg


Recenzje: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki - Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Inne pozycje tego autora: Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz (1)

Książka

Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki

, , , , ,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa miękka


Tablice Wydawnictwa GREG to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych, łącząca tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku, historii oraz języków obcych. Każdy humanista powinien posiadać informacje z tego zakresu. Książka daje możliwość odnalezienia wiadomości z historii, literatury, czy nauki o języku – wszystko znajduje się w jednej książce.

Współczesny świat wymaga od nas również, by znać minimum dwa języki, by móc swobodnie poruszać się w społeczeństwie - stąd dołączono do Tablic wiadomości z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Idealna książka jest do nauki w domu, podczas pisania wypracowań, rozwiązywania zadań maturalnych, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz przy powtórkach. Dobór treści, solidne przygotowanie merytoryczne oraz przyjemny układ tablic, sprawia, iż jest to pozycja godna polecenia dla uczniów na każdym poziomie szkoły. Serdecznie polecamy!

Spis treści
JĘZYK POLSKI
HISTORIA LITERATURY

Chronologia i periodyzacja

Epoki literackie - synteza
Twórcy literatury i ich dzieła
Prądy filozoficzne
Światopogląd, ideologia
Przewodnie hasła i postulaty programowe epok
Prądy literackie w literaturze XIX i XX w.
Bohater literacki - typy
Wzorce osobowe, sylwetka człowieka epoki
Rodzaje i gatunki literackie

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOK
Antyk

Klasyfikacja mitów

Biblia i mitologia - podobieństwa i różnice
Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii
Wybrane związki frazeologiczne rodem z Biblii

Średniowiecze
Zabytki języka polskiego


Renesans
Kryzys światopoglądowy w Trenach Kochanowskiego

Cechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego
Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J Kochanowskiego
Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego

Barok
Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej


Oświecenie
Instytucje polskiego Oświecenia


Romantyzm
Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego


Pozytywizm
Rozwój techniki - Pozytywizm: "wiek pary i elektryczności"

Przyczyny zmian światopoglądowych, obyczajowych i społecznych w epoce Pozytywizmu
Rozwój czasopiśmiennictwa
Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturze

Modernizm
Cyganeria artystyczna

Wesele - symbolika postaci i przedmiotów
Kabarety

Dwudziestolecie międzywojenne
Ugrupowania poetyckie w Europie

Ugrupowania poetyckie w Polsce
Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce - zestawienie chronologiczne
Czasopiśmiennictwo
Kabarety

Literatura współczesna
Pokolenia literackie

Wydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę
Ważne dzieła wydane na emigracji
Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie
Kabarety


ANEKS
Laureaci literackiej Nagrody Nobla

Laureaci Nagrody Nike

WIEDZA O LITERATURZE
Gatunki literackie

Typy liryki
Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej
Najczęstsze układy rymów
Rodzaje środków artystycznych
Gatunki publicystyczne
Gatunki literatury faktu

WIEDZA O JĘZYKU
Język jako system znaków

Jednostki wypowiedzi
Powstawanie głosu - narządy mowy
Klasyfikacja samogłosek - trójkąt samogłoskowy
Klasyfikacja spółgłosek
Akcent wyrazowy
Wyrazy bez własnego akcentu
Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
Podstawa słowotwórcza i formant
Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
Wyrazy złożone
Skrótowce
Relacje znaczeniowe między wyrazami
Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo
Kategorie zapożyczeń
Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń
Podział frazeologizmów
Źródła frazeologizmów
Części mowy
Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
Rzeczowniki - podział
Odmiana przez przypadki
Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany
Postacie czasownika
Kategoria rodzaju czasownika
Imiesłowy
Kategoria rodzaju przymiotnika
Stopniowanie przymiotnika
Podział liczebników
Odmiana liczebników
Zaimki rzeczowne - podział
Zaimki przymiotne - podział
Zaimki liczebne - podział
Zaimki przysłowne - podział
Pisownia spójników
Rodzaje zdań
Orzeczenie
Określenia do orzeczenia
Podmiot
Określenia do podmiotu - przydawka
Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
Związki wyrazów w zdaniu
Wyrazy poza związkami

ORTOGRAFIA
Pisownia "rz"

Pisownia "ż"
Pisownia "u"
Pisownia "ó"
Pisownia "ch"
Pisownia "h"
Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en
Pisownia wielką i małą literą
Pisownia tytułów
Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy
Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
Pisownia "i", "j" wewnątrz i na końcu wyrazu
Pisownia partykuł
Pisownia końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego miękkotematowych (-ji, -ii, -i)
Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -wski, -dzki, -cki
Pisownia zakończeń rzeczowników -dztwo, -ctwo, -stwo, -zca, -żca, -śba, -źba, -zka
Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-
Pisownia przymiotników z pauzą i bez pauzy
Pisownia skrótów z kropką i bez kropki
Inne zasady pisowni skrótów
Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu


HISTORIA
HISTORIA POWSZECHNA

Prehistoria

Najdawniejsze dzieje człowieka

Epoki w dziejach ludzkości
Najważniejsze daty

Starożytność
Cywilizacje starożytnego Wschodu

Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu

Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
Rodzaje mitów
Geneza i zasady religii monoteistycznych

Starożytna Grecja
Ustroje polityczne

Kształtowanie się demokracji ateńskiej
Najważniejsze daty z dziejów Grecji

Starożytny Rzym
Instytucje republiki rzymskiej

Społeczeństwo rzymskie
Najważniejsze daty z dziejów Rzymu


Średniowiecze
Wędrówki ludów

Wyprawy krzyżowe (krucjaty)
Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej
Najważniejsze daty Średniowiecza

Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)

Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie
Wielka Rewolucja Francuska
Wiosna Ludów w Europie
Typy ustrojów politycznych
Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
Kolonializm

Historia najnowsza
I wojna światowa (1914-1918) - przebieg

System wersalski
II wojna światowa (1939-1945)
Konferencje Wielkiej Trójki
Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
Charakterystyka systemów ustrojowych XX w.
Instytucje Unii Europejskiej
Jesień Ludów (Narodów)


HISTORIA POLSKI
Średniowiecze

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)

Początki społeczeństwa stanowego w Polsce
Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym
Unie polsko-litewskie
Stosunki polsko-krzyżackie
Rozwój przywilejów szlacheckich

Historia nowożytna
Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)

Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
Wojny z Turcją w XVII w.
Wojny z Moskwą w XVII w.
Wojny z Kozakami w XVII w.
Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.
Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792
Rozbiory
Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)

Historia najnowsza
Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej

Powstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich
Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej
Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej
Mniejszości narodowe II RP


ANEKS
Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Państwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO
Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego NATO
Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Prezydenci PRL - RP
Premierzy III RP
Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku
Encykliki Jana Pawła II


JĘZYK ANGIELSKI
GRAMATYKA

Rzeczownik - rodzaj

Rzeczownik - forma dzierżawcza
Rzeczownik - liczba mnoga
Słowotwórstwo
Wielka i mała litera
Przedimki
Zaimki osobowe
Zaimki wskazujące
Zaimki pytające
Zaimki nieokreślone
Zaimki ilościowe
Zaimki rozdzielcze
Przymiotniki i przysłówki
Czasowniki
Czasowniki złożone
Czasowniki nieregularne
Czasy - budowa
Czasy - zastosowanie
Czasowniki modalne
Okres warunkowy
Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych
Strona bierna
Mowa zależna
Przyimki
Spójniki
Liczebniki

PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
Człowiek

Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Nauka, technika
Przyroda
Państwo i społeczeństwo
Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców
Podstawowe zwroty
False friends
Język angielski w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych


JĘZYK NIEMIECKI
GRAMATYKA

Rzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony

Odmiana rzeczownika przez przypadki
Przeczenie przed rzeczownikiem: kem, keine, kein/nicht
Tworzenie rzeczowników
Rekcja rzeczownika
Przykłady homonimów
Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja
Czasowniki posiłkowe
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
Tworzenie formy Prateritum
Tworzenie formy Partizip II
Czasowniki modalne
Czasowniki zwrotne
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Czasownik lassen
Bezokolicznik z za i bez za
Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II
Strona bierna - Passiv
Tryb rozkazujący - Imperativ
Tryb przypuszczający - Konjunktiv
Konjunktiv I
Konjunktiv II Prateritum
Konjunktiv II Plusąuamperfekt
Tryb warunkowy - Konditional I
Mowa zależna - Indirekte Rede
Rekcja czasownika
Przymiotnik
Zaimek
Przysłówek
Przyimek
Liczebnik
Składnia
Formy podstawowe wybranych czasowników

PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
Człowiek

Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Nauka i technika
Świat przyrody
Państwo i społeczeństwo
Kraje niemieckojęzyczne - podział administracyjny
Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców


Cena 20,90 PLN
Nasza cena 11,72 PLN
Oszczędzasz 43%
Wysyłka: 1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki - Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz

Tytuł: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki
Autor: Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375172676
ISBN: 978-83-7517-267-6
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum
Pomoce szkolne » Liceum i Technikum

Przedmiot: Inne
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 488
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.708 kg


Recenzje: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki - Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Inne pozycje tego autora: Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG oraz Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz (1)


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×