loading
Status zamówienia
61 651 44 95
Zaloguj się
Funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż konto aby otrzymać powiadomienie o dostępności.
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się przy pomocy
Nie masz konta?
Zarejestruj się

Regulamin Karty Podarunkowej i E-karty Podarunkowej czytam.pl

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania oraz użytkowania Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym czytam.pl oraz Sklepach Stacjonarnych czytam.pl.
 2. Regulamin jest dostępny nieprzerwanie w witrynie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin dostępny jest także w sklepach stacjonarnych oraz siedzibie Wydawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024 roku.
 4. Użyte w treści niniejszego Regulaminu definicje mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca - TAMI SI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001068447, REGON: 526938354, NIP: 7822932236
  2. Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
  3. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej oraz osoba dokonująca transakcji z użyciem Karty Podarunkowej;
  4. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem internetowym: czytam.pl;
  5. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie karty plastikowej (Karta Podarunkowa czytam.pl) lub w formie elektronicznej (E-karta Podarunkowa czytam.pl), wydawany na okaziciela, zawierający dane umożliwiające identyfikację bonu, uprawniający Użytkownika do zakupu towarów w ramach Sklepu Internetowego;
  6. Wartość do wykorzystania – wartość zasilenia Karty Podarunkowej kwotą, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary u Wydawcy przy użyciu Karty Podarunkowej;
  7. Transakcja – odpowiednio: a) operacja polegająca na przypisaniu do Katy Podarunkowej Wartości do wykorzystania oraz b) transakcja dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary u Wydawcy poprzez obniżenie wartości Karty Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych towarów;
  8. Wirtualny Terminal – oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji Transakcji pomiędzy Sklepem Wydawcy a Operatorem Wirtualnego Terminala;
  9. Operator Wirtualnego Terminala – podmiot obsługujący Transakcje przy użyciu Kart Podarunkowych, którym jest BONCARD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Starołęcka 7, 61-361 Poznań, KRS: 0000322897.
II. Ogólne zasady korzystania z Kart Podarunkowych
 1. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do nabywania przy jej wykorzystaniu towarów u Wydawcy w ramach Sklepu Internetowego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Karta Podarunkowa przybiera postać:
  1. Fizycznej, plastikowej karty: Karta Podarunkowa czytam.pl;
  2. Karty elektronicznej: E-Karta Podarunkowa czytam.pl.
 3. Karta Podarunkowa wydawana jest Nabywcy w zamian za jej zasilenie środkami pieniężnymi.
 4. Karta Podarunkowa może być zasilona środkami pieniężnymi w kwotach równych: 50 zł, 100 zł, 150 zł lub 200 zł.
 5. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy po wydaniu Karty Podarunkowej Nabywcy zostanie ona zniszczona, zgubiona lub posłuży się nią osoba trzecia nieuprawniona. Nabywcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia wobec Wydawcy, w tym nie przysługuje roszczenie o wydanie duplikatu Karty Podarunkowej.
   
III. Zakup oraz aktywacja Karty Podarunkowej
 1. Nabywca może nabyć Kartę Podarunkową dokonując Transakcji zasilenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Nabywca przy zakupie dokonuje wyboru formy wydania Karty Podarunkowej (karta fizyczna lub e-karta).
 3. Wydanie E-Karty Podarunkowej czytam.pl następuje na adres e-mail wskazany przez Nabywcę.
 4. Wydanie Karty Podarunkowej czytam.pl nabytej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie fizycznej karty następuje drogą pocztową na wskazany przez Nabywcę adres doręczeniowy.
 5. Transakcja zasilenia Karty Podarunkowej może nastąpić za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym. W przypadku płatności przelewem bankowym za moment zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Wydawcy.
 6. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w chwili dokonania zapłaty. Zasilenia dokonuje Wydawca poprzez wprowadzenie numeru Karty Podarunkowej, numeru CVV oraz wyboru kwoty uprzednio zdefiniowanej kwoty w ramach systemu Operatora Wirtualnego Terminala.
 7. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
   
IV. Wykorzystanie Karty Podarunkowej
 1. Użytkownik może przy użyciu Karty Podarunkowej dokonywać zakupu towarów u Wydawcy w Sklepie Internetowym.
 2. Użycie Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym jest możliwe tylko przy wyborze opcji „płatność z góry” w formularzu zamówienia.
 3. Zapłata za Transakcje przy użyciu Karty Podarunkowej następuje poprzez użycie kodu umieszczonego na Karcie przy zakupie. W ramach Transakcji w Sklepie Internetowym Użytkownik w formularzu płatności podaje:
  1. Numer Karty Podarunkowej – 16-cyfrowy numer znajdujący się na rewersie Karty Podarunkowej;
  2. Kod PIN- 6-cyfrowy numer znajdujący się pod maskowanym polem na rewersie Karty Podarunkowej;
  3. Kod zabezpieczający – 3-cyfrowy kod znajdujący się na rewersie Karty Podarunkowej;
  4. Kod z obrazka – CAPTCHA.
 4. W przypadku, gdy wartość Transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż Wartość do wykorzystania na Karcie Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Pozostała po dokonaniu Transakcji część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 5. W przypadku, gdy wartość Transakcji zakupu towaru jest większa niż Wartość do wykorzystania na Karcie Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy inną dopuszczalną formą płatności. W przypadku płatności w ramach Sklepu internetowego odpowiednie zastosowanie ma Regulamin serwisu.
 6. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana w terminie ważności kilkukrotnie, do wyczerpania Wartości do wykorzystania zasilającej Kartę Podarunkową.
 7. Użytkownik może sprawdzić aktualną Wartość do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej:
  1. na stronie internetowej www.czytam.pl, po podaniu numeru Karty Podarunkowej i kodu zabezpieczającego,
  2. na stronie internetowej Operatora Wirtualnego Terminala: www.giftcardsystem.pl po podaniu numeru Karty Podarunkowej i kodu zabezpieczającego.
 8. Wartość do wykorzystania, którą zasilona jest Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 9. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana do zakupu innej Karty Podarunkowej, w tym Kart o innych nominałach i okresach ważności.
 10. Wydawca przyjmuje do realizacji Karty Podarunkowe aktywne, pozostające w terminie ważności oraz karty nieuszkodzone, przez co należy rozumieć możliwość techniczną odczytu Karty Podarunkowej.
 11. Nie ma możliwości wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej z powodu:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. wyczerpania Wartości do wykorzystania, którą zasilona była Karta Podarunkowa,
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, przez co należy rozumieć w szczególności uszkodzenie Karty stanowiące o niemożliwości technicznej odczytu karty lub awarii technicznej systemu transakcyjnego uniemożliwiającego przeprowadzenie Transakcji zakupu w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika;
  4. uzasadnionej wątpliwości co do autentyczności Karty Podarunkowej.
 13. Karta Podarunkowa zachowuje ważność w okresie dwunastu miesięcy od daty jej zakupu.
 14. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej pozostałe na niej środki stanowią przychód Wydawcy.
   
V. Reklamacje
 1. Wydawca będzie rozpatrywał reklamacje związane z nabyciem oraz użytkowaniem Kart Podarunkowych w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny: przesłane pocztą na adres: TAMI SI sp. z o.o., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: wskazanie danych osobowych składającego reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu do kontaktu) oraz opis przyczyn reklamacji.
 4. W zakresie reklamacji Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej lub realizacji przysługującego uprawnienia do odstąpienia od umowy zakupu Towaru zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu odnoszące się do reklamacji towaru oraz prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku uznania reklamacji Wydawca dokonuje zwrotu środków pieniężnych poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej o wartości uznanej w ramach reklamacji.
 6. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zakupu towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Wydawcy, zwrot środków może nastąpić poprzez zasilenie Karty Podarunkowej kwotą równowartości za towar objęty prawem odstąpienia, zgodnie z art. 32 ustawy o prawach konsumenta.
   
VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 1. Nabywca kupujący Kartę Podarunkową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Wydawcy, który jest:
  1. konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
  2. Osobą fizyczną będąca przedsiębiorcą, która zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od tak zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, że Karta Podarunkowa nie była użyta. Użycie Karty Podarunkowej jest jednoznaczne z rezygnacją z prawa odstąpienia.
 2. Prawo odstąpienia powinno być realizowane poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 3. Do realizacji prawa odstąpienia zastosowanie ma odpowiednio Regulamin Serwisu oraz wskazany tam wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   
VII. Postanowienia dodatkowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 2. Nabycie Karty Podarunkowej oznacza, że Nabywca zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Nabywca zobowiązuje się poinformować Użytkownika, któremu przekazał Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika niebędącego Nabywcą z Karty Podarunkowej oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
O firmie
Dane firmowe
Księgarnia czytam.pl
ul. Starołęcka 7
61-361 Poznań [email protected]
Poczta polska DPD Orlen Paczka InPost
Przelewy24 BLIK VISA MASTERCARD PAYPO