Czytam więcej z czytam.pl

Regulamin programu rabatowego "Czytam więcej z czytam.pl"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) określa w sposób wyłączny organizację, przebieg oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu rabatowego "Czytam więcej z czytam.pl" (dalej: Program).
 2. Organizatorem Programu jest Wojciech Sterna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sterna "TAMI" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12, 61-353 Poznań, REGON: 630345978, NIP: 7821006266, zarejestrowaną w CEiDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 3. Do Programu zastosowanie mają odpowiednio Regulamin sklepu czytam.pl oraz obowiązująca Polityka Prywatności.
 4. Program obowiązuje od 05.12.2018r. do 31.12.2019r. i dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony czytam.pl przez Uczestników Programu.
 5. Celem programu jest promocja czytelnictwa poprzez naliczanie dodatkowego rabatu na zakup książek, których opis znajduje się na stronie czytam.pl na warunkach przewidzianych regulaminem.
 6. Uczestnikiem programu (dalej: Uczestnik) jest każdy zalogowany Klient sklepu czytam.pl składający regularnie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.czytam.pl po spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie określonych niniejszym Regulaminem.
 7. Dodatkowy rabat uzyskany w Programie nie może być sprzedany, przeniesiony na innego Uczestnika ani wykorzystany w inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie. Rabaty udzielane przez Organizatora na podstawie innych programów rabatowych nie łączą się.
 8. Zasady naliczania dodatkowego rabatu odnoszą się i dotyczą wyłącznie książek.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 1. Programem rabatowym "czytam więcej z czytam.pl" objęty jest wyłącznie Klient sklepu czytam.pl posiadający zarejestrowane konto w serwisie (zarejestrowany).
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonywanie przez Uczestnika zakupów za pośrednictwem konta zarejestrowanego na stronie czytam.pl (tj. po zalogowaniu się na konto).
 3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto (login), do którego przypisane są naliczone dodatkowe rabaty objęte Programem.
 4. Uczestnik bierze udział w programie wyłącznie osobiście, a jego konto oraz wysokość uzyskanego rabatu nie może zostać przeniesione na inną osobę, w tym innego użytkownika portalu czytam.pl.
 5. Uczestnik naruszający niniejszy regulamin lub korzystający z Programu w sposób nieprawidłowy może zostać wykluczony.
 6. Informacje na temat konta Użytkownika, w tym objęcia Programem są dostępne w zakładce "Twoje konto" na stronie czytam.pl
III. ZASADY NALICZANIA DODATKOWYCH RABATÓW
 1. Uczestnik Programu uzyskuje dodatkowy rabat w następujący sposób:
  a) 1% "na start" - za zarejestrowanie na stronie czytam.pl tj. założenie konta Uczestnika
  b) 1% za zapisanie do newslettera sklepu internetowego czytam.pl
  c) 1% za zamówienia o wartości wyższej niż 300zł w ciągu 180dni
  d) 2% za zamówienia o wartości wyższej niż 500zł w ciągu 180dni
  e) 3% za zamówienia o wartości wyższej niż 700zł w ciągu 180dni
  f) 5% za zamówienia o wartości wyższej niż 1000zł w ciągu 180dni
 2. Wysokości rabatów ust. 1 lit. c – f nie sumują się. Maksymalna wysokość uzyskanego rabatu wynosi 7%.
 3. Rabat "na start" oraz za zapisanie się do newslettera doliczany jest z chwilą rejestracji konta Uczestnika w serwisie lub zapisania się przez zarejestrowanego Uczestnika na newsletter. Rabat "na start" oraz w związku z newsletterem dla dotychczas zarejestrowanych Uczestników doliczany jest z chwilą uruchomienia Programu automatycznie na koncie Uczestnika.
 4. Zaliczenie rabatu zależnego od wartości zamówień (ust. 1 lit. c – f) dotyczy transakcji dokonanych przez Uczestnika w okresie ostatnich 180 dni. Wartości transakcji dokonanych wcześniej niż okres ostatnich 180dni zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika.
 5. Rabat zależny od wartości zamówień (ust. 1 lit. c – f) dla dotychczas zarejestrowanych w serwisie Uczestników naliczany jest automatycznie na podstawie salda za okres 180 dni poprzedzających uruchomienie Programu.
 6. Zestawienie wartości zakupów jest rejestrowane przez Organizatora na koncie każdego Uczestnika Programu.
 7. Do wartości zakupów uprawniających do naliczenia rabatu zależnego od wartości transakcji nie wlicza się kosztów dostawy.
 8. Wartość zakupów stanowią wyłącznie zakupy ze zrealizowanych oraz opłaconych zamówień. W przypadku dokonania zwrotu towarów, bez względu na podstawę zwrotu, ich wartość zostanie odjęta od wartości zakupów wraz z kosztami wysyłki.
 9. Transakcje dokonywane przez Uczestnika po uzyskaniu rabatu zależnego od wartości zamówień (ust. 1 lit. c – f) objęte są uzyskanym w Programie rabatem do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego (tj. ostatnie 180dni). Wartość transakcji jest automatycznie pomniejszana o uzyskany rabat.
 10. Rabat uzyskany w Programie nie łączy się z innymi rabatami dodanymi na kontach Klientów, w szczególności udzielonym dla bibliotek oraz z rabatem na kartę dużej rodziny.
 11. Rabat uzyskany w programie może być wykorzystany wyłącznie na książki, nie dotyczy produktów oznaczonych na stronie czytam.pl jako: podręcznik, promocja, outlet, jednakże wartość zakupionych produktów tak oznaczonych jest rejestrowana na koncie Uczestnika.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z chwilą zakończenia Programu uzyskany, ostatnio zapisany na koncie Uczestnika rabat wygasa, chyba, że Program zostanie przedłużony przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji i zobowiązuje do umieszczenia informacji o zmianach na stronie sklepu czytam.pl.
 3. Zarejestrowanie konta klienta na stronie czytam.pl i skorzystanie z uzyskanego rabatu będzie uznane za zaakceptowanie niniejszego regulaminu i przystąpienie do programu.